Endokrynol. Ped. 12/2013;1(42):45-56
DOI: 10.18544/EP-01.12.01.1440PDF

Postrzeganie masy ciała przez chłopców i ich matki w odniesieniu do ich stanu odżywienia

1Ewa Szanecka, 2Ewa Małecka-Tendera

1Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
2Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Słowa kluczowe: otyłość, nadwaga, prawidłowa masa ciała, postrzeganie masy ciała, chłopcy, matka, BMI, idealna masa ciała

Streszczenie

Wiedza na temat właściwej masy ciała i oceny rzeczywistego stanu odżywienia jest istotnym elementem edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. Celem pracy była ocena percepcji własnej masy ciała przez chłopców w porównaniu z ich rzeczywistym stanem odżywienia oraz ocena postrzegania sylwetek synów przez matki. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 255 chłopców w wieku 8–18 lat oraz ich matek. Z badania wykluczono dzieci z niedoborem masy ciała oraz ze schorzeniami wpływającymi na stan odżywienia. Narzędziem badawczym był kwestionariusz badawczy. Matki i synowie na podstawie siedmiostopniowej skali sylwetek wybierali szkic najbardziej zbliżony do rzeczywistej i idealnej postaci dziecka. Przeprowadzono pomiary antropometryczne chłopców oraz obliczono wskaźniki ich masy ciała, które zinterpretowano w oparciu o polskie siatki centylowe. Badana grupa chłopców młodsza 8–13 lat: n=135 (42% otyłych, 17% z nadwagą, 41% z prawidłową masą ciała), starsza 14–18 lat: n=120 (43% otyłych, 14% z nadwagą, 43% z należną masą ciała). Wyniki. Chłopcy z należną masą ciała najczęściej właściwie postrzegali własną sylwetkę. Około 37% kobiet zaniżyło stan odżywienia otyłych synów, a około 25% synów z nadwagą. Około 41% chłopców z nadmierną masą ciała określiło swój stan odżywienia jako niższy niż w rzeczywistości. Prawie wszyscy respondenci, kobiety i chłopcy, za najkorzystniejszą sylwetkę dla dziecka określili szkice przedstawiające prawidłową masę ciała. Wnioski. 1. Narastanie otyłości i nadwagi w wieku rozwojowym może być związane z niedostrzeganiem problemu nadmiernej masy ciała przez matki i same dzieci. 2. Uświadomienie problemu nadmiernej masy ciała może zwiększyć motywację w walce z otyłością


Wstęp
Niepowodzenia terapii u otyłych osób mogą między innymi wynikać z ich nierealnego obrazu własnego ciała. Dodatkowo w społeczeństwie funkcjonuje często ograniczona wiedza na temat powikłań, których przyczyną jest nadmiar tkanki tłuszczowej. Otyłość najczęściej traktowana jest jedynie jako defekt kosmetyczny. Trudności w jej identyfikacji i ograniczona wiedza na temat otyłości mogą wpływać na brak motywacji do wprowadzenia zalecanych zmian w stylu życia.
Masa ciała jest jednym z istotniejszych elementów wyglądu, a staje się on szczególnie ważny w okresie dojrzewania. Cechy fizyczne mają wówczas większe znaczenie niż intelektualne czy społeczne [1]. Aparycja często istotnie wpływa na relacje z rówieśnikami. Badania wykazują, że chłopcy mniej realnie oceniają swój stan odżywienia niż dziewczęta [2, 3]. Podobnie matki częściej błędnie postrzegają masę ciała synów niż córek [4].
Ważne jest kształtowanie zdrowego stylu życia od wczesnego dzieciństwa [5]. Jednak zalecenia medyczne dotyczące utrzymania należnej masy ciała często spotykają się z brakiem akceptacji rodziców i samego dziecka, ponieważ utrudniają codzienne życie. Opiekunowie niejednokrotnie także nie widzą potrzeby zmian, szczególnie jeśli sami również mają nadmierną masę ciała. Zwykle sądzą, że jest jeszcze czas na wprowadzenie modyfikacji stylu życia lub że dziecko po prostu „wyrośnie” z otyłości [6]. Niejednokrotnie nawet nie dostrzegają, że ich potomstwo ma nadmierną masę ciała. Podobnie błędnie mogą oceniać się same dzieci.
Wykazano, że prowadzenie działań terapeutycznych u dzieci jest bardziej skuteczne, jeśli przebiega z udziałem rodziców [7]. Opiekunowie zazwyczaj aktywnie w nich uczestniczą dopiero wtedy, jeśli zostaną odpowiednio zmotywowani. Niezrozumienie problemu przez rodziców i dziecko jest bardzo poważną przeszkodą w podjęciu działań terapeutycznych. Dlatego zwiększenie świadomości opiekunów i podopiecznych jest jedną z najistotniejszych kwestii w edukacji zdrowotnej [8, 9].
Powinni oni uznać otyłość za ważny, bezpośrednio dotyczący ich problem oraz zrozumieć korzyści wynikające z prozdrowotnego stylu życia. Uświadomienie zagrożenia wystąpienia powikłań u dziecka z nadmierną masą ciała jest również istotnym elementem. Działania te mogą być kluczowe dla właściwej motywacji do wprowadzenia zachowań prozdrowotnych.
Celem pracy była ocena postrzegania rzeczywistej masy ciała synów przez matki oraz własna ocena masy ciała przez chłopców.

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w latach 2007–2009 wśród pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kryteriami włączenia do badania był wiek od 8 do 18 lat oraz pisemna zgoda matki i pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia, na przeprowadzenie u dziecka pomiarów masy i wysokości ciała. Z badania wykluczono dzieci z niedoborem masy ciała określonym na podstawie siatek centylowych opracowanych przez Palczewską i Niedźwiecką [10] oraz ze schorzeniami mogącymi mieć wpływ na wysokość i masę
ciała dziecka. Narzędziem badawczym był kwestionariusz przygotowany w wersji odpowiedniej dla matek oraz chłopców. Kobiety podawały datę urodzenia dziecka oraz klasyfikowały jego stan odżywienia w skali pojęciowej (słownej), kończąc sentencję: „Uważam, że moje dziecko ma….”. Wybierały jedną z następujących odpowiedzi: znaczną otyłość, otyłość, nadwagę, prawidłową masę ciała, niedowagę, znaczną niedowagę. Następnie na podstawie załączonej ryciny, prezentującej siedmiostopniową skalę sylwetek w modyfikacji wg Stunkarda i wsp. [11] w wersji dla chłopców, kobiety wybierały szkic najbardziej zbliżony do aktualnej sylwetki syna oraz szkic, który uważały, że reprezentuje najkorzystniejszą dla niego figurę. Chłopcy określali na skali szkiców własną postać oraz sylwetkę, jaką uważali dla siebie za optymalną.
Kwestionariusze badawcze zostały poddane walidacji. Zaznaczenia sylwetek na skali wzrokowej były zgodne u poszczególnych respondentów w około 97%.

Ocena aktualnego stanu odżywienia dziecka
W dniu wypełniania kwestionariusza u chłopców wykonano pomiary wysokości i masy ciała. Wysokość ciała określono przy użyciu sztywnego przyrządu pomiarowego z dokładnością do 0,1 cm, a masę ciała za pomocą wagi cyfrowej z dokładnością do 0,1 kg. Następnie wyliczono wskaźnik względnej masy ciała wg wzoru:

BMI =masa ciała [kg] / wysokość ciała2 [m2]

W obu grupach wiekowych na podstawie polskich siatek centylowych [10] podzielono dzieci na trzy podgrupy zależnie od wartości BMI: z prawidłową masą ciała 10- 90pc, z nadwagą ≥90 - 97pc i z otyłością ≥97pc.

Percepcja rzeczywistej sylwetki dziecka
Na podstawie siedmiostopniowej skali sylwetek matki i synowie określali figurę najbardziej zbliżoną do rzeczywistej masy ciała chłopca (ryc. 1).Ocena postrzegania sylwetek
Stan odżywienia chłopców dopasowano do odpowiadającej mu postaci na skali wzrokowej. Ocena zaburzenia percepcji polegała na obliczeniu różnicy między sylwetką zaznaczoną przez respondentów jako najbardziej adekwatną do rzeczywistej postaci a odpowiadającą aktualnemu centylowi BMI chłopca. Jeżeli rozbieżność mieściła się w zakresie jednego szkicu, uznano to za prawidłową klasyfikację. Zaznaczenie drugiej lub trzeciej sylwetki w kolejności od szkicu odpowiadającego rzeczywistej masie ciała traktowano jako zaburzenie percepcji. Na tej podstawie wyszczególniono grupę prawidłowo postrzegającą oraz zaniżającą i zawyżającą ocenę rzeczywistej masy ciała w wieku rozwojowym.

Ocena idealnej sylwetki
Na podstawie wzrokowej skali sylwetek matki i synowie wybierali szkic, który uważali za najbardziej zbliżony do idealnej figury chłopców. Na podstawie różnicy między sylwetką zaznaczoną jako rzeczywistą i optymalną oceniono intencje kobiet i chłopców dotyczące ewentualnej zmiany masy ciała dzieci.

Analiza statystyczna
Parametry w badanych grupach scharakteryzowano przy pomocy średniej i odchylenia standardowego. Normalność rozkładów zmiennych weryfikowano testem Shapiro-Wilka. Test niezależności chi-kwadrat zastosowano do weryfikacji różnic w proporcjach zmiennych jakościowych: postrzegania na skali wzrokowej rzeczywistych sylwetek chłopców otyłych, z nadwagą i z prawidłową masą ciała, postrzegania idealnej masy ciała synów przez matki i dzieci na skali wzrokowej, oceny słownej masy ciała przez kobiety i chłopców starszych (14–18 lat). W przypadkach, kiedy całkowita liczebność próby była mniejsza niż 100, stosowano dokładny test Fishera. Zgodność proporcji odpowiedzi matki i syna w ocenie sylwetki oraz zgodność klasyfikacji masy ciała w skali wzrokowej i słownej testowano przy użyciu testu McNemara dla prób zależnych. Wyniki uznawano za statystycznie istotne przy p<0,05. Analizy statystyczne wykonano w oparciu o profesjonalny pakiet procedur statystycznych StatSoft, Inc (2009) STATISTICA (data analysis software system) wersja 8,0. Pomocniczo korzystano z arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Wyniki
W badaniu wzięło udział 255 chłopców, których podzielono na dwie grupy wiekowe: od 8 do 13 lat i od 14 do 18 lat (tab. I). Wśród 135 chłopców młodszych 42,2% było otyłych, 17% miało nadwagę, a 40,7% prawidłową masę ciała. W grupie 120 chłopców starszych 43,3% miało otyłość, 14,2% nadwagę i 42,5% należną masę ciała.

Wybór sylwetek dziecka na skali wzrokowej przez matki i chłopców
W grupie 255 chłopców na wzrokowej skali sylwetek w modyfikacji wg Stunkarda [11] prawidłowo postrzegana przez matkę była sylwetka 79% synów, a zaniżona 21%. Wśród chłopców z nadmierną masą ciała zaniżona została przez kobiety ocena masy ciała u ponad 33% synów (u 37% z otyłością, u 25% z nadwagą). Około 71% chłopców prawidłowo postrzegało swoją masę ciała, zaniżyło 27%, a zawyżyło 2%. Dzieci z nadmierną masą ciała zaniżyły klasyfikację swojej sylwetki w około 41% (35% z nadwagą, 43% z otyłością).

Ocena masy ciała dziecka przez matkę
Chłopcy młodsi. W grupie chłopców młodszych matki nie zawyżyły oceny sylwetki żadnego z synów (ryc. 2). Różnica w postrzeganiu przez matki sylwetek chłopców z prawidłową masą ciała i z nadwagą była istotna statystycznie (96,2% v. 73,9%, p=0,01). Ta sama różnica występowała w postrzeganiu sylwetki syna przez matki chłopców z należną masą ciała i z otyłością (96,4% v. 68,4%, p<0,001). Matki chłopców w wieku 8–13 lat z nadmierną masą ciała istotnie częściej zaniżały ocenę ich sylwetek w porównaniu do kobiet, których synowie mieli prawidłową masę ciała.


Chłopcy starsi. Realniej oceniane były przez matki sylwetki chłopców starszych z prawidłowym stanem odżywienia niż z nadwagą (96%
v. 76%, p =0,01) (ryc. 3). Podobnie poprawniej kobiety klasyfikowały synów z właściwą masą ciała niż z otyłością (96% v. 58%, p<0,001). Różnica postrzegania chłopców z nadwagą i otyłością nie była istotna statystycznie (p>0,05).


Ocena własnej masy ciała przez dziecko
Chłopcy młodsi. Młodsi chłopcy realnie oceniali swoją masę ciała w około 90%, z nadwagą w około 61%, a z otyłością w około 54% (ryc. 4). Istotnie częściej chłopcy z należną masą ciała właściwie oceniali własną sylwetkę w porównaniu do kolegów z nadwagą (89,1% v. 61%, p=0,01) oraz do chłopców z otyłością (89,1% v. 54,4%, p <0,001).


Chłopcy starsi. Chłopcy starsi z prawidłową masą ciała oceniali swoją sylwetkę na skali wzrokowej istotnie realniej niż rówieśnicy z otyłością (86,3% v. 56,9%, p=0,02) (ryc. 5). Około 6% nastolatków z właściwą masą ciała zawyżyło, a około 8% zaniżyło ocenę własnej sylwetki. Znamiennie częściej za szczuplejszych niż w rzeczywistości uznawali się 14–18-letni chłopcy z otyłością niż z prawidłową masą ciała (40,9% v. 7,8%, p <0,001).


Porównanie oceny sylwetki chłopców w grupach
Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w ocenie sylwetek dzieci z nadmierną masą ciała przez matki w obu grupach wiekowych. Kobiety podobnie realnie oceniały zarówno starszych (62%), jak i młodszych (70%) synów z nadwagą i otyłością (p>0,05). Młodsi chłopcy z nadmierną masą ciała zaniżyli ocenę swojej postaci w 45%, a starsi w 36%, różnica ta nie osiągnęła jednak znamienności statystycznej (p>0,05). Chłopcy młodsi i starsi z prawidłową masą ciała podobnie adekwatnie oceniali swoje sylwetki (p>0,05, test Fishera).

Porównanie oceny sylwetki przez matkę i syna
Ocena młodszych dzieci z nadmierną masą ciała istotnie częściej była zaniżana przez chłopców, a poprawniej klasyfikowana przez ich matki (p<0,001). Starsi chłopcy z nadwagą i otyłością zaniżali swoją ocenę, podobnie jak ich matki (p>0,05). Matki starszych chłopców z należną masą ciała częściej określiły poprawniej ich sylwetkę niż sami chłopcy (p=0,04). W grupie dzieci młodszych nie wykazano istotnej statystycznie różnicy we właściwym postrzeganiu należnej masy ciała przez kobiety i chłopców (p>0,05).

Ocena masy ciała dziecka w skali słownej
W ocenie pojęciowej łącznie analizowano odpowiedzi „znaczny niedobór masy ciała” i „niedobór masy ciała” oraz „znaczna otyłość” i „otyłość”. W całej grupie badanej matki w około 70% realnie oceniły słownie stan odżywienia synów. Wybór odpowiedzi w skali słownej w zależności od rzeczywistej masy ciała dziecka był istotny statystycznie (p>0,001). Otyli młodsi i starsi chłopcy w około 37% zostali przez matki uznani za mających nadwagę. Natomiast wśród chłopców z nadwagą około 9% młodszych i około 18% starszych zostało uznanych za mających prawidłową masę ciała. Otyli 14–18-letni chłopcy w 56% prawidłowo ocenili swój stan odżywienia, aż 39% uznało się za mających nadwagę, a 5% za posiadających właściwą masę ciała. Podobnie 30% chłopców z nadwagą zaniżyło ocenę swojej sylwetki i uznało się za posiadających prawidłową masę ciała.

Porównanie oceny masy ciała na wzrokowej skali sylwetek oraz słownej
Matki, które pojęciowo (w skali słownej) uznały swoje dzieci za otyłe, w 23% wybierały dla nich szkic nr 5, w 40% nr 6 i w 37% nr 7. Jeśli sądziły, że synowie mają nadwagę, zaznaczały adekwatny dla nich szkic nr 5 (58%) i nr 6 (38%). Kobiety, które uznały, że ich dziecko ma prawidłową masę ciała, wybierały w 59% szkic nr 4, w 31% – nr 3 i w 6% – nr 5. Niedobór masy ciała w ocenie słownej to dla matek na skali wzrokowej głównie figura nr 2 i 3. W ocenie matek połowa chłopców z nadmierną masą ciała była prawidłowo postrzegana jednocześnie w obu skalach (wzrokowej i słownej). Około 19% kobiet zaniżyło masę ciała synów z nadwagą i otyłością zarówno w skali słownej, jak i wizualnej. Około 8% matek nie doszacowało stanu odżywienia chłopców słownie, przy prawidłowej klasyfikacji wzrokowej, podobnie 10% zaniżyło klasyfikację sylwetki wizualnie przy właściwej ocenie pojęciowej (p>0,05, test McNemara). Starsi chłopcy, którzy uznali się za otyłych, wybierali głównie szkic nr 5 (53%) i 6 (42%). Jeśli określili się za mających nadwagę, zaznaczali przede wszystkim sylwetki nr 6 (37%) i nr 5 (34%). Prawidłową masę ciała identyfikowali głównie jako szkice nr 4 (45%) i nr 5 (33%). Porównanie oceny słownej i wzrokowej chłopców z nadmierną masą ciała wykazało istotne statystycznie różnice. Około 49% dzieci postrzegało się prawidłowo w obu skalach, a 11% zaniżyło ocenę w obu skalach. Około 14% nie doszacowało masy ciała na skali wzrokowej (słownie prawidłowo), a 26% zaniżyło w skali pojęciowej (wizualnie prawidłowo) (p<0,05), czyli 14–18-latkowie z nadwagą i otyłością poprawniej oceniali swój stan odżywienia na wzrokowej skali szkiców. Podobnie w grupie chłopców z prawidłową masą ciała 56% oceniło się właściwe w obu skalach. Około 34% z należną masą ciała postrzegało się realnie na skali wzrokowej i jednocześnie nieadekwatnie oceniło się słownie, a odwrotnie – 6% (p<0,001). Chłopcy subiektywnie poprawniej oceniali się na skali wzrokowej niż pojęciowej.

Ocena idealnej sylwetki dla dziecka
Za optymalne sylwetki dla chłopca matki i synowie wybierali podobnie głównie szkice środkowe prezentujące prawidłową masę ciała. Większość kobiet zaznaczyła postać odpowiadającą 50pc BMI (szkic nr 4). Żadna z ankietowanych matek nie uznała skrajnych szkiców (1 i 7) za właściwe dla dziecka. Matki jak i synowie z prawidłowym stanem odżywienia w większości akceptowali obecny wygląd badanych. Kobiety deklarowały chęć redukcji masy ciała chłopców z nadwagą i otyłością, natomiast chciały zachować lub nieznacznie zwiększyć masę ciała synów z właściwym stanem odżywienia (p<0,001). Chłopcy najczęściej chcieli utrzymać masę ciała lub jedynie nieznacznie ją zmniejszyć (o jeden szkic).
Matki zaniżające ocenę sylwetek chłopców z nadmierną masą ciała istotnie częściej oczekiwały mniejszej redukcji masy ciała w celu uzyskania ich optymalnej sylwetki niż kobiety, które prawidłowo oceniły stan odżywienia synów (p<0,001). Matki podobnie oceniały sylwetki optymalne dla synów starszych i młodszych. Natomiast chłopcy różnili się istotnie w odpowiedziach. Starsi częściej niż młodsi chcieli utrzymać obecną sylwetkę, a część nawet zwiększyć masę ciała (p=0,04).

Dyskusja
Narastający problem otyłości stał się obecnie dużym wyzwaniem dla zdrowia publicznego na świecie, ponieważ nadmiar tkanki tłuszczowej jest przyczyną wielu powikłań zdrowotnych i predysponuje do większej śmiertelności w wieku dojrzałym. Postęp cywilizacyjny utrudnia wprowadzenie prozdrowotnych modyfikacji w stylu życia. Istotna jest więc odpowiednia i ciągła motywacja do zwiększenia aktywności fizycznej i spożywania zbilansowanych posiłków. Jednak przekazywanie przez lekarza wskazówek na temat zmiany stylu życia okazuje się często mało skuteczne, jeśli opiekunowie, a szczególnie matki, nie widzą problemu nadmiaru masy ciała u dziecka. Badania naukowe mówią, że rodzice często nie dostrzegają nadwagi i otyłości u swojego potomstwa [12–18]. Identyfikacja błędów w percepcji masy ciała dziecka przez opiekunów może wpłynąć na uświadomienie rzeczywistego stanu odżywienia podopiecznych.
Efekty terapii są najlepsze, jeśli podejmie się je odpowiednio wcześnie. Ważne jest więc wczesne uświadomienie problemu zarówno przez rodziców, jak i dzieci, szczególnie w wieku dojrzewania. Bez ich zaangażowania modyfikacja stylu życia jest właściwie niemożliwa do wprowadzenia.

Postrzeganie masy ciała dziecka przez matkę
W badaniu stwierdzono, że masa ciała chłopców w około 79% była prawidłowo postrzegana przez matki na wzrokowej skali szkiców wg Stunkarda i wsp. [11], a zaniżona w 21%. Większość potomstwa była klasyfikowana właściwie, jednak najczęstsze błędy percepcji pojawiły się w ocenie synów z nadmiernym stanem odżywienia. Zaniżono masę ciała około 37% chłopców z otyłością oraz 25% z nadwagą, a dla tej grupy dzieci właściwa identyfikacja stanu odżywienia jest najistotniejsza.
W piśmiennictwie można spotkać znaczne rozbieżności w ocenie stanu odżywienia dzieci z nadwagą i otyłością przez ich opiekunów. Błędne postrzeganie nadmiernej masy ciała potomstwa przez rodziców zawiera się między 30% a 90%. Podobne różnice są widoczne w klasyfikacji własnej sylwetki przez dziecko. Rozbieżności mogą wynikać z wybranej przez autorów metodyki oceny stanu odżywienia w wieku rozwojowym. Jeffrey i wsp. [17] za nadwagę przyjęli 91-98pc BMI w odniesieniu do brytyjskich siatek centylowych. Badania amerykańskie opierają się głównie na ocenie według norm Centers for Disease Control and Prevention (CDC), które nadwagę klasyfikują między 85 a 95pc, a otyłość powyżej 95pc BMI. Vuorela i wsp. [18] ocenili stan odżywienia dzieci na podstawie międzynarodowych siatek centylowych, a Baughcum i wsp. [14] zastosowali proporcję masy do wysokości ciała.
Do klasyfikacji masy ciała przez respondentów posługiwano się w badaniach różnymi skalami słownymi i wzrokowymi. Ocena słowna posługująca się pojęciami: prawidłowa masa ciała, nadwaga i otyłość, ma pewne ograniczenia. Podział stanu odżywienia nie jest jednoznaczny i również przez rodziców może być traktowany subiektywnie. Opiekunowie po usłyszeniu od lekarza rozpoznania „otyłość” mogą jedynie powielać diagnozę, bez uświadomienia sobie jej konsekwencji dla dziecka i potrzeby rozpoczęcia terapii. W badaniu własnym stwierdzono, że około 23% kobiet oceniających słownie dzieci jako „otyłe” wybrało dla nich na skali sylwetek szkic nr 5, czyli reprezentujący prawidłową masę ciała.
Wyniki niniejszego badania w zakresie postrzegania masy ciała dzieci przez matki są zbieżne z pracą Mamun i wsp. [3]. W grupie badanych nastolatków autorzy ci stwierdzili, że ocena stanu odżywienia około 40% dzieci z nadwagą i otyłością oraz 15% z prawidłową masą ciała została zaniżona. W obu przypadkach częściej błędnie postrzegani byli chłopcy niż dziewczęta. Autorzy określili również czynniki wpływające na zaburzenie percepcji nadmiernej masy ciała dziecka. Na zaniżanie przez kobiety oceny stanu odżywienia potomstwa istotny wpływ miała m.in. płeć męska dziecka.
W badaniu amerykańskim stwierdzono, że opiekunowie dzieci z nadwagą i otyłością, którzy w skali słownej określili je jako mające nadmierną masę ciała, na wzrokowej skali szkiców wybierali dla nich sylwetki „środkowe” lub „cięższe” [19]. Jeśli jednak zaznaczyli szkice „lżejsze”, również pojęciowo ocenili dziecko jako „w sam raz” lub jako mające „niedowagę”.
Jansen i wsp. [20] stwierdzili, że opiekunowie 9–11-letnich holenderskich dzieci z nadwagą i otyłością w 50% zaniżyli ocenę ich masy ciała. Wykazali, że optymistyczniej oceniane są dzieci młodsze niż starsze oraz z nadwagą niż otyłe.
W badaniu Boutelle i wsp. [4] kobiety zaniżyły stan odżywienia 86% otyłych nastolatków oraz około 70% z nadwagą. Dzieci z należną masą ciała były natomiast klasyfikowane realnie w 85%. Kobiety z właściwym stanem odżywienia (68%) w porównaniu do matek z nadmierną masą ciała (53%) częściej adekwatnie oceniały masę ciała dziecka. Znamiennie poprawniej klasyfikowały córki (66,5%) niż synów (53,7%).
Według Perrin i wsp. [21] rodzice 4–12-latków z nadmierną masą ciała w 42% nieadekwatnie postrzegają sylwetkę potomstwa jako zdrową. Autorzy stwierdzili także, że wnikliwa rozmowa lekarza z rodzicami na temat stanu odżywienia potomstwa wpłynęła na realniejsze postrzeganie masy ciała dzieci. Podnoszenie świadomości pacjenta i jego opiekunów powinno zatem mieć pierwszeństwo przed przekazaniem zaleceń dotyczących modyfikacji dietetycznych i właściwej aktywności fizycznej.
Matki, które jako rzeczywistą postać syna zaznaczyły na wzrokowej skali szkic reprezentujący nadmierną masę ciała, jednocześnie uważały, że
korzystniejsza jest dla chłopca „lżejsza” sylwetka.
Kobiety twierdziły, że najwłaściwsza dla dziecka byłaby figura w zakresie prawidłowej masy ciała. Jednak jeśli matki zaniżyły ocenę otyłej sylwetki u synów, jednocześnie uważały, że ich syn potrzebuje mniejszej redukcji masy ciała niż kobiety oceniające realnie nadmiar tkanki tłuszczowej. Matki błędnie klasyfikujące stan odżywienia dziecka trudniej jest przekonać o zaawansowaniu problemu i konieczności podjęcia interwencji. Postrzeganie optymalnej masy ciała dziecka przez większość matek oraz chłopców w obrębie środkowych szkiców na skali wzrokowej potwierdza istnienie w naszym społeczeństwie mody na szczupłą sylwetkę.

Postrzeganie własnej masy ciała przez dzieci
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym zdobywają wiedzę, kształtują swoją osobowość i zaczynają częściej zwracać uwagę na wizerunek. Dojrzewanie jest także okresem istotnych przemian fizycznych, dlatego szczególnie wiele wymaga się od edukacji na temat właściwej masy ciała i sposobów jej utrzymania. Wiedza i zdrowy styl życia mogą zapobiec zaburzeniom somatycznym i psychicznym. Według Radoszewskiej [22] otyłe dzieci często są bardzo zależne od matki i potrzebują jej wsparcia. Efektywną terapię otyłości w wieku rozwojowym warunkuje więc motywacja matki i samego dziecka. W naszym badaniu sylwetki chłopców z prawidłową masą ciała były w znacznym stopniu postrzegane realnie zarówno przez matki, jak i synów.
Natomiast chłopcy z nadwagą i otyłością zaniżali w około 41% ocenę swojej masy ciała. Między starszą i młodszą grupą chłopców nie było rozbieżności w ocenie nadwagi i otyłości.
W opinii Foti i Lowry [2] wśród młodzieży z nadmierną masą ciała, mimo że otyłość występuje głównie wśród chłopców, przede wszystkim dziewczęta postrzegały swoją nadwagę (79% v. 60%; p<0,001). Podobnie badani przez nas chłopcy z nadmierną masą ciała błędniej oceniali swoje sylwetki niż ich rówieśniczki [23]. Na postrzeganie nadmiernej masy ciała przez chłopców i dziewczęta miały również istotny wpływ otyłość lub nadwaga występujące u ich matek [24].
W naszym badaniu ocena idealnej masy ciała w grupie dzieci od 8 do 18 roku życia była najczęściej właściwa. Podobnie oceniały optymalną sylwetkę dzieci z należną i nadmierną masą ciała. Dzieci z nadwagą i otyłością najczęściej wyrażały chęć redukcji swojej tuszy. Jednak w przypadku, kiedy ocena sylwetki została zaniżona, nawet przy założeniu prawidłowego postrzegania należnego stanu odżywienia stopień redukcji masy ciała był również nierealny i przez to prawdopodobnie w mniejszym stopniu motywujący do podjęcia terapii. Istotne jest przekazanie przez lekarza informacji na temat należnej masy ciała oraz skorygowanie ewentualnego błędu w percepcji stanu odżywienia dziecka.
Pozytywna samoocena aparycji warunkuje dobre kontakty z rówieśnikami. W grupie polskich 13-latków wykazano, że ocena zadowolenia ze szkoły jest bardziej uzależniona od ogólnego wyglądu dziecka niż od postrzegania jedynie jego masy ciała [25]. Obecnie obok akcji promujących odchudzanie coraz bardziej popularne stają się np. programy telewizyjne skupiające się na poprawie wyglądu, niezależnie od stanu odżywienia. Istotniejsza dla dziecka może być jego aparycja i samoakceptacja, osiągana np. przez dostosowanie ubioru i uczesania do figury, niż drastyczna redukcja nadmiernej masy ciała.
Bardzo ważny jest komunikatywny przekaz, który w przypadku małoletnich pacjentów należy kierować nie tylko do ich opiekunów, ale także do nich. Pacjent aktywnie uczestniczący i realnie myślący ma większe szanse na zrozumienie problemu i dzięki temu na świadome wprowadzenie istotnych zmian w życiu [26]. Aby przekonać pacjenta o jego niewłaściwej ocenie, niezbędna jest zdolność do przekazywania informacji, dlatego psycholog jest jednym z istotnych ogniw w terapii ludzi z zaburzonym postrzeganiem własnej sylwetki.
Przeprowadzenie oceny postrzegania masy ciała na podstawie szkiców sylwetek umożliwia w łatwy, szybki i adekwatny sposób uzyskanie informacji na temat świadomości stanu odżywienia u pacjentów. Obecnie najczęściej podajemy pacjentowi wartość należnej masy ciała, jednak nie uwzględnia to indywidualnych różnic w rozkładzie tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej. Wydaje się jednak, że najefektywniejszy byłby przekaz wizualny. W przyszłości z pewnością powszechne staną się programy komputerowe z wizualizacją rzeczywistej i właściwej sylwetki pacjenta. Proponowane są także nowe trójwymiarowe kształty sylwetek, aby dokładnie zobrazować respondentom masę ciała [13]. Zmiana kolejności postaci może też zwiększyć powtarzalność badania.
Aktywne uczestnictwo w ocenie masy ciała może ułatwić zrozumienie problemu i zwiększyć zaangażowanie w terapii. Wykazano, że osoby realnie oceniające swój nadmiar masy ciała osiągają lepsze wyniki w jej redukcji [27], dlatego wstępnym działaniem ochrony zdrowia jest uświadomienie zaistniałego problemu nadmiaru masy ciała. Informacja ta może wpłynąć na zwiększenie motywacji do podjęcia działań w tym kierunku.

Wnioski
1.    Narastanie otyłości i nadwagi w wieku rozwojowym może być związane z niedostrzeganiem problemu nadmiernej masy ciała przez matki i same dzieci.
2.    Uświadomienie problemu nadmiernej masy ciała może zwiększyć motywację w walce z otyłością.

Piśmiennictwo

1. Harwas-Napierała B., Trempała J.; Psychologia rozwoju człowieka; PWN Warszawa 2000

2. Foti K., Lowry R.; Trends in perceived overweight status among overweight and nonoverwight adolescents; Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2010:164, 636-642

3. Mamun A.A., McDermott B.M., O’Callaghan M.J. et al.; Predictors of maternal misclassifications of their offspring’s weight status: a longitudinal study; Int. J. Obes. 2008:32, 48-54

4. Boutell K., Fulkerson J., Neumark-Sztainer D. et al.; Mother’s perceptions of their adolescent’s weight status: Are they accurate?; Obes. Res. 2004:11, 1754-1757

5. Kiess W., Reich A., Muller G. et al.; Clinical aspects of obesity in childhood and adolescence – diagnosis, treatment and prevention; Int. J. Obes. 2001:25, 75-80

6. Jaballas E., Clark-Ott D., Clasen C. et al.; Parents’ Perceptions of Their Children’s Weight, Eating Habits, and Physical Activities at Home and at School; J. Pediat. Health Care 2011:25, 294-301

7. Golan M., Weizman A,. Apter A. et al.; Parents as the exclusive agents of change in the treatment of childhood obesity; Am. J. Clin. Nutr. 1998:67, 1130-1135

8. Bąk-Sosnowska M.; Psychologiczny program leczenia otyłości na przykładzie grupowej kuracji odchudzającej, realizowanej w Poradni Leczenia Chorób Metabolicznych ”Waga” w Katowicach, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Barbary Zahorskiej- Markiewicz. [w:] Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Red. Trzcieniecka-Green A.; Universitas Kraków 2006, 476-478

9. Woynarowska B.; Edukacja zdrowotna; PWN Warszawa 2008

10. Palczewska I., Niedźwiedzka Z.; Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej; Med. Wieku Rozw. 2001:5, (suppl), 1-120

11. Stunkard A., Sorensen T., Schulsinger F.; Use of the Danish Adoption Register for the study of obesity and thinness. [w:] The Genetics of Neurological and Psychiatric Disorders. ; Raven Press New York 1983

12. Maximova K., McGrath J.J., Barnett T. et al.; Do you see what I see? Weight status misperception and exposure to obesity among children and adolescents; Int. J. Obes. 2008:32, 1008-1015

13. Saxton J., Hill C., Chadwick P. et al.; Weight status and perceived body size in children; Arch. Dis. Child. 2009:94, 944-949

14. Baughcum A., Chamberlin L., Deeks C. et al.; Maternal perceptions of overweight preschool children; Pediatrics 2000:106, 1380-1386

15. Harnack L., Lytle L., Himes J.H. et al.; Low awareness of overweight status among parents of preschool-aged children, Minnesota, 2004–2005; Prev. Chronic Dis. 2009:6, A47

16. Carnell S., Edwards C., Croker H. et al.; Parental perceptions of overweight in 3-5 years old; Int. J. Obes. 2005:29, 353-355

17. Jeffrey A.N., Voss L.D., Metcalf B.S. et al.; Parents’ awareness of overweight in themselves and their children: cross sectional study within a cohort (EarlyBird 21); BMJ 2005:330, 23-24

18. Vuorela N., Saha M-T., Salo M.K.; Parents underestimate their child’s overweight; Acta Paediatr. 2010; doi:10.1111/j.1651-2227.2010.01829.x

19. Eckstein K.C., Mikhail L.M., Ariza A.J. et al.; Parents’ perceptions of their child’s weight and health; Pediatrics 2006:117, 681-690

20. Jansen W., Brug J.; Parents often do not recognize overweight in their child, regardless of their socio-demographic background; Europ. J. Public Health 2006:16, 645-647

21. Perrin E.M, Jacobson V.J.C., Benjamin J.T. et al.; Use of a Pediatrician Toolkit to Address Parental Perception of Children’s Weight Status, Nutrition, and Activity Behaviors; Act. Pediatr. 2010:4, 274-281

22. Radoszewska J.; Poczucie odrębności w relacji dziecko-matka u osób otyłych w wieku dorastania; Endokrynol. Diabetol. Chor. Przemiany Materii Wieku Rozw. 2008:14, 165-169

23. Szanecka E., Krajewska-Siuda E., Klimek K. et al.; Percepcja masy ciała w wieku rozwojowym w ocenie dziewcząt i ich matek; Endokr. Otyłość Zaburz. Przem. Materii 2010: 3, 109-117

24. Szanecka E., Małecka-Tendera E.; Czynniki warunkujące postrzeganie nadmiernej masy ciała w wieku rozwojowym przez matki i ich dzieci; Wysłane do druku w Endokrynol. Ped. (w druku)

25. Radiukiewicz K., Dzielska A.; Samoocena przez 13-latków jako jeden z predykatorów funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym; Med. Wieku Rozw. 2010:14, 294-302

26. Rollnick S., Miller W.R., Butler C.C.; Wywiad motywujący a zmiana nawyków pacjenta. [w:] Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej; Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica” Warszawa 2010, 19-29

27. Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B.; The relation between the adequacy of visual body mass estimation and weight reduction in overweight people (Body percept and weight reduction); Arch. Psychiatr. Psychother. 2010:12, 31-36

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Czynniki warunkujące postrzeganie nadmiernej masy ciała przez dzieci ...

Wpływ urodzeniowej masy ciała oraz masy ciała rodziców na występowan ...

Otyłość wieku szkolnego – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, met ...

Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyłości u ...

Hiperleptynemia u dzieci z nadmiarem masy ciała ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT