Regulamin zamieszczania prac

„Endokrynologia Pediatryczna” jest periodykiem publikującym prace z zakresu fizjologii rozwojowej i patologii gruczołów wewnętrznego wydzielania oraz tkanek pełniących funkcję narządu endokrynnego lub wpływających na metabolizm organizmu, prace dotyczące zarówno endokrynologii klinicznej, jak i doświadczalnej okresu rozwojowego.

Endokrynologia ukazuje się pierwotnie w wersji papierowej oraz internetowej.

Pismo przyjmuje do druku prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz krótkie doniesienia i informacje. Nadsyłane prace mogą być pisane w języku angielskim i polskim. Ponadto będą zamieszczane listy do Redakcji, streszczenia publikacji obcojęzycznych, recenzje, informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, komunikaty informujące o konferencjach naukowych oraz sprawozdania i streszczenia prezentacji z kongresów i konferencji naukowych.

Redakcja oczekuje, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy (bez przejawów „ghostwriting” i „guest authorship”) prezentują rezultaty swoich prac oraz przestrzegają zasad zawartych w deklaracji Helsińskiej (1989 r.) dotyczących przeprowadzania badań u ludzi. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co również należy zaznaczyć w tekście. W tekście manuskryptu Autorzy powinni zawrzeć informację, że osoby objęte badaniami w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach. Informacja o zgodzie właściwej komisji etycznej na przeprowadzenie badania i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna znaleźć się w rozdziale Materiał i metody w każdej pracy, w której interwencja diagnostyczna lub lecznicza nie wynika ze standardu postępowania. Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych pacjentów, a w przypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie autorów, że nie została ona opublikowana lub skierowana do druku w innym czasopiśmie, że praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodków, w których powstała oraz że zostały ujawnione wszelkie źródła finansowania. Wzór oświadczenia dla autorów jest dostępny na stronie www. endokrynologiapediatryczna.pl.

OŚWIADCZENIE AUTORÓW

Zasady recenzowania prac

Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja Endokrynologii Pediatrycznej. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny dwu niezależnych recenzentów, z zachowaniem wzajemnej anonimowości autorów pracy i recenzentów. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.

Konflikt interesów

Jednoczenie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między Autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW

Sposób przygotowania tekstu 

Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna być większa niż 20 stron tzw. znormalizowanego maszynopisu (l strona 30-32 wiersze), kazuistycznych 8 stron, a pozostałych 10 stron – łącznie z rycinami i tabelami. W uzasadnionych przypadkach Redakcja zastrzega sobie prawo drukowania prac dłuższych. 

Prace należy nadsyłać wydrukowane w 2 egzemplarzach, z pozostawieniem ok. 4 cm marginesu po stronie lewej. 

W nagłówku należy umieścić w następującej kolejności: 

tytuł w języku polskim, 

tytuł w języku angielskim, 

pełne imiona i nazwiska autorów, 

nazwy zakładów, w których pracują w języku polskim 

nazwy zakładów, w których pracują w języku angielskim 

adres do korespondencji (adres pierwszego autora) 

słowa kluczowe w języku polskim 

słowa kluczowe (key words) w języku angielskim 

streszczenie w języku polskim 

streszczenie (abstract) w języku angielskim 

Akceptacja kierownika powinna być umieszczona na pierwszej stronie pracy.


Wszystkie prace, bez względu na ich charakter, muszą zawierać: streszczenia w objętości do ok. 20 wierszy w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (polskie i angielskie) oraz tytuł w języku angielskim. Streszczenia polskie i angielskie pisane powinny być w sposób nie opisowy, lecz strukturalny, tj. zgodny z konstrukcją artykułu, a więc skrótowo przedstawiać ustalenia np. wstępu, materiału i metod, wniosków itp., przy czym właściwe fragmenty streszczeń należy poprzedzić odpowiednio polskim lub angielskim słowem „wstęp”, „materiał i metody” itd. 

Piśmiennictwo układamy w porządku cytowań, z uwzględnieniem wyłącznie prac, na które autor powołuje się w tekście. Odniesienia do piśmiennictwa w tekście ujmujemy w nawiasy kwadratowe. Każdą publikację należy pisać od nowego wiersza. Powinna ona zawierać nazwisko autora, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok, tom i stronę początkową. Jeśli liczba autorów przekracza 3, podajemy nazwiska oraz inicjały imienia pierwszych trzech autorów, dodając et al. 

Do pozycji książkowych należy podać nazwisko autora(ów), pierwsze litery imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania. Prosimy o przestrzeganie układu danych bibliograficznych, spacji i interpunkcji wg podanych przykładowo wzorów: 

[1] Ropelato M.G., Martínez A., Heinrich J.J. et al.: Reproducibility and Comparison of Growth Hormone Therapy. J. Ped. Endocrinol. Metab., 1996:9, 41-50. 

[2] Klima G.: Schilddrusen-Sonographie. Urban & Schwarzenberg, München 1989. 

[3] Symonides-Ławecka A.: Cukrzyca. [w:] Zaburzenia hormonalne u dzieci i młodzieży. Red. Romer E., Omintech Press, Warszawa 1993:1, 374-426. 

Ilustracje prosimy oznaczyć cyframi arabskimi i załączyć w oddzielnej kopercie. Na odwrocie każdej ryciny należy (najlepiej ołówkiem) podać nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu pracy oraz zaznaczyć górę ilustracji (strzałką). Tabele oznaczamy cyframi rzymskimi. W tekście należy wskazać miejsce umieszczenia rycin i tabel oraz odniesienia do nich, np. tab. I, ryc. 2. Podpisy do rycin i tabel podajemy w języku polskim i angielskim obok siebie. Do rycin przygotowanych komputerowo, np. wykresów, diagramów itp., dołączyć należy oryginalne pliki z programów, w których zostały wykonane. 

Prace będą drukowane w kolejności otrzymywania, jednakże Redakcja zastrzega sobie prawo zmian uzasadnionych treścią drukowanego numeru. 

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania koniecznych skrótów bez uzgodnienia z autorem. Przyjęcie pracy do druku oznacza przejęcie praw autorskich przez Redakcję. 

Autorzy otrzymują egzemplarz Endokrynologii Pediatrycznej z wydrukowaną pracą. W razie niezakwalifikowania pracy do druku Redakcja zwraca autorowi jeden egzemplarz, drugi pozostawiając w archiwum redakcyjnym. 

Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania tzw. szczotki drukarskiej. 

Wydawca, czyli Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, nabywa na zasadzie wyłączności prawa autorskie do wydrukowanych prac. Bez zgody Wydawcy dopuszcza się drukowanie streszczeń. 

W adresie autorów, jeśli jest dostępny, należy podać adres e-mail.

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Somatotropinowa niedoczynność przysadki u dziewczynki z zespołem de ...

Zespół częściowej niewrażliwości na androgeny – opis przypadku ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

Zespół Prader-Willi – diagnostyka i leczenie ...

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT