Endokrynol. Ped. 13/2014;3(48):25-34
DOI: 10.18544/EP-01.13.03.1492PDF

Dynamika zmian stanu klinicznego dzieci i młodzieży w momencie rozpoznania cukrzycy typu 1 (sześć lat obserwacji świeżych zachorowań)

1Małgorzata Wójcik, 2Agata Krawczyk-Ożóg, 2Agnieszka Ilona Kobyłka, 2Katarzyna Anna Pasternak, 2Monika Paulina Wołek

1Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii, PAIP Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii, PAIP Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


Słowa kluczowe: nowo rozpoznana cukrzyca typu 1, stan kliniczny, choroby współistniejące z DM 1

Streszczenie

Cukrzyca typu 1 (DM1) jest jedną z najczęściej występujących chorób wieku rozwojowego o początku charakteryzującym się nagłym wystąpieniem typowych objawów. U chorych na DM1 częściej niż w populacji ogólnej występują choroby z autoimmunizacji, w tym endokrynopatie. Cele. Charakterystyka stanu klinicznego chorych w momencie rozpoznania DM1 oraz analiza zmian następujących w okresie sześciu lat obserwacji. Określenie częstości występowania chorób współistniejących w momencie rozpoznania DM1. Materiał i metody. Badaniem retrospektywnym objęto 523 chorych z DM1 rozpoznaną w latach 2006–2011. W ocenie stanu klinicznego uwzględniono: stan odżywienia, stan nawodnienia, pH krwi, stężenia: glukozy, HbA1c, HCO3-, potasu, sodu oraz fosforanów we krwi, obecność glukozurii i ketonurii, a także współwystępowanie rozpoznanych wcześniej lub równocześnie z DM1 chorób. Wyniki. W chwili rozpoznania kliniczne cechy odwodnienia stwierdzono u 48% chorych, średni stopień odwodnienia, wyrażony niedoborem ciężaru ciała, wynosił (-) 4,17%, SD:16,2%. Glukozuria i ketonuria była obecna u odpowiednio 85% i 78% badanych; DKA u 29,17% (w tym u 7,5% ciężka). Średnie stężenia: glukozy 26,39 mmol/l (SD 12,23), HbA1c 11,57% (SD 2,45); średnia wartość pH krwi 7,34 (SD 0,183), HCO3-- 17,56 mmol/l (SD 6,88), K+ 4,6 mmol/l (SD 0,63), fosforanów 1,45 mmol/l (SD 0,35). Hipernatremię stwierdzono u 8,3% chorych, po skorygowaniu stężenia sodu uwzględniającego hiperglikemię aż u 43,2%. U 1,34% stwierdzono chorobę Hashimoto, a u 0,96% celiakię. U 3,8% chorych stwierdzono otyłość, u 3,05% przerost migdałków podniebiennych, u 2,1% astmę, a u 1,14% padaczkę. Wnioski. Wczesne rozpoznanie DM1 nadal stanowi problem dla pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu, czego wyrazem jest duża częstość DKA, wysokie stężenie glukozy i HbA1c u chorych w momencie rozpoznania DM1. Rozpoznanie DM1 może ułatwić wiedza o występowaniu u chorego autoimmunizacyjnej choroby tarczycy i/lub celiakii


Wstęp
Cukrzyca typu 1 (DM1) jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych wieku rozwojowego, występując z porównywalną częstością u obu płci. Najwyższy roczny wskaźnik zapadalności występuje w Finlandii (64/100 000/rok), a najniższy w Chinach i Wenezueli (0,1/100 000/rok) [1]. W Polsce w ostatnim dwudziestoleciu notuje się systematyczny wzrost zapadalności do średniej wartości 12,44/100 000/rok [2]. Potwierdzają to także wyniki badań własnych prowadzonych na populacji byłego województwa krakowskiego, które wykazały zwiększenie współczynnika zapadalności z 5,2 w 1987 r. do 21,9 / 100 000/ rok w 2012 r. [2,3]. Pomimo znacznego postępu badań nad patogenezą DM1 nie udało się dotychczas jednoznacznie ustalić czynników bezpośrednio odpowiedzialnych za jej wystąpienie. Pod uwagę bierze się liczne czynniki środowiskowe, które po nałożeniu się na predysponujący genotyp doprowadzają do zainicjowania zapalenia autoimmunizacyjnego zależnego od limfocytów T, a w konsekwencji do postępującego niszczenia komórek beta wysp trzustkowych [1]. Początkowo proces przebiega bezobjawowo. Choroba manifestuje się klinicznie zwykle dopiero po zniszczeniu 80–90% komórek beta i charakteryzuje się nagłym wystąpieniem typowych objawów: poliurii, polidypsji, zmniejszenia masy ciała, które są konsekwencjami bezwzględnego niedoboru insuliny i rozwoju hiperglikemii [1]. Trudności w rozpoznawaniu DM1 i opóźnienie rozpoczęcia leczenia są główną przyczyną rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej (DKA) u młodych chorych. Za główny czynnik ryzyka opóźnienia rozpoznania uznaje się wiek pacjenta, szczególnie narażone są dzieci poniżej drugiego roku życia [1–3].
U chorych na DM1 częściej niż w populacji ogólnej występują choroby z autoimmunizacji, w tym endokrynopatie. Częstość autoimmunizacyjnej choroby tarczycy szacowana jest na 15–30%, nieco rzadziej występują: autoimmunizacyjne zapalenie błony śluzowej żołądka i/lub niedokrwistość złośliwa (5–10%), celiakia (4–9%), bielactwo (2–10%), choroba Addisona (0,5%) [4]. Cukrzyca typu 1 może wchodzić w skład autoimmunizacyjnych zespołów wielogruczołowych (APS). Występuje przed 21 rokiem życia u 14% chorych z APS1 oraz 61% z APS2. Jest stałą składową APS3, jakkolwiek pozostałe składowe choroby w tej grupie pacjentów są rozpoznawane z opóźnieniem lub wcale [4].

Cele
Cele pracy to: (1) Analiza stanu klinicznego chorych w momencie rozpoznania DM1, hospitalizowanych z tego powodu w Klinice Endokrynologii Dzieci i Młodzieży USD UJCM w Krakowie. (2) Określenie czasu, jaki upłynął od momentu wystąpienia pierwszych objawów do postawienia rozpoznania DM1. (3) Analiza współwystępowania chorób towarzyszących u pacjentów w momencie rozpoznania DM1 oraz porównanie ich częstości występowania z populacją ogólną. (4) Ocena dynamiki zaburzeń w chwili rozpoznania DM1 w okresie sześciu lat obserwacji – od 2006 do 2011 r.

Materiał i metody
Badaniem retrospektywnym objęto 523 chorych (280 chłopców i 243 dziewcząt) w wieku 1–18 lat (śr. 9,6 lat), u których w latach 2006–2011 rozpoznano DM1.
W ocenie stanu klinicznego uwzględniono ocenione w momencie rozpoznania DM1: ubytek masy ciała wyrażony w %, klinicznie istotne cechy odwodnienia (5-10%), występowanie cukrzycowej kwasicy ketonowej, definiowanej jako pH<7,3, HCO3 <15 mmol/l, bądź ciężkiej cukrzycowej kwasicy ketonowej (pH<7,1; HCO3 <5 mmol/l), stężenie glukozy we krwi oraz hemoglobiny glikowanej HbA1c, występowanie glukozurii, ketonurii, hipernatremii, hipokaliemii oraz hipofosfatemii.
Na podstawie indywidualnej dokumentacji medycznej przeanalizowano również współwystępowanie rozpoznanych wcześniej lub jednocześnie z DM1 chorób towarzyszących. Porównano ich częstość z częstością występowania w populacji ogólnej, o której dane uzyskano z aktualnych publikacji naukowych [7–12]
Analizę statystyczną wykonano za pomocą pakietu Statistica 10.0.

Wyniki
Klinicznie istotne cechy odwodnienia zostały stwierdzone u 48% chorych, średni ubytek masy ciała wynosił (-) 4,17%, SD:16,2%. Średnia wartość stężenia sodu w surowicy u wszystkich dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 podczas przyjęcia wyniosła 137,18 mmol/l, SD: 5,01 mmol/l. Hipernatremię (Na> 143mmol/l) stwierdzono u 8,3% tych chorych, natomiast po korekcji stężenia sodu, uwzględniającej hiperglikemię, hipernatremię stwierdzono aż u 43,2 % pacjentów. Średnie stężenie potasu wynosiło 4,6 mmol/l (SD 0,63), fosforu 1,45 mmol/l (SD 0,35). Wartości średnie parametrów oceniających gospodarkę węglowodanową podczas przyjęcia to: stężenie glukozy 26,39 mmol /l (SD 12,23), HbA1c 11,57% (SD 2,45). Glukozuria była obecna u 85% pacjentów, ketonuria u 78% badanych. Średnia wartość pH krwi to 7,34 (SD 0,183); HCO3-- 17,56 mmol/l (SD 6,88). Przy przyjęciu 29,17% pacjentów spełniało kryteria cukrzycowej kwasicy ketonowej, w tym 7,5% ciężkiej DKA. Rozpoznanie DM1 miało miejsce w różnym czasie od wystąpienia pierwszych objawów. Średnio wynosił on 3 tygodnie (SD 3,57). Najwięcej rozpoznań stawianych było w czasie mniejszym bądź równym dwu tygodni, jednak aż u 42 (9,3%) pacjentów okres ten przekroczył 6 tygodni. Opóźnienie rozpoznania najczęściej wynikało z błędnej diagnozy lub jednoczesnego wystąpienia objawów innej choroby, które maskowały objawy DM1 lub zmniejszyły czujność lekarza. 32% chorób rozpoznanych bez jednoczesnego rozpoznania DM 1 przez lekarza pierwszego kontaktu/pediatrę stanowiły infekcje górnych dróg oddechowych, inne to w 8% zakażenia grzybicze, 6% zapalenie gardła i migdałków, 5% ospa wietrzna, 5% zapalenie płuc, 3% nawracające infekcje dróg moczowych.
W momencie rozpoznania DM1 u 1,34% pacjentów na podstawie obecności przeciwciał p/tyreoperoksydazie, podwyższenia stężenia TSH i obniżenia stężenia fT4 stwierdzono niedoczynność tarczycy spowodowaną chorobą Hashimoto, u 0,96% na podstawie obecności przeciwciał p/endomysium, a następnie badania histopatologicznego śluzówki jelita cienkiego rozpoznano celiakię. U 3,8% chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą stwierdzono otyłość. Przed zachorowaniem na DM1 u 3,05% badanych występował przerost migdałków podniebiennych, u 2,1% astma, a u 1,14% padaczka. W grupie badanej w momencie rozpoznanie DM 1 częściej niż w populacji ogólnej występowały: padaczka (1,14% vs 0,07%)[7], celiakia (0,96% vs 0,66%(1-0,33%) [8], niedobór IgA (0,96% vs 0,15%) [12], zespół Downa (0,60% vs 0,16%) [10], choroba Gravesa-Basedowa (0,4% vs 0,002%) [11] oraz autyzm (0,19% vs 0,17%) [9] (ryc. 1).

W kolejno analizowanych latach zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie częstości występowania DKA w chwili rozpoznania DM1, jakkolwiek różnice nie były znamienne statystycznie. Nie stwierdzono znamiennej różnicy w zakresie częstości występowania ciężkiej DKA. Dla żadnego z analizowanych parametrów nie wykazano znamiennych statystycznie różnic pomiędzy wartościami w poszczególnych latach (tabela I).

Dyskusja
Pomimo rozwoju i coraz większej dostępności metod diagnostycznych, jak również intensywnej edukacji personelu medycznego oraz rodziców i nauczycieli rozpoznanie DM1 w wielu przypadkach nadal stanowi trudność. Kłopoty z rozpoznawaniem DM1 i opóźnienie rozpoczęcia leczenia są główną przyczyną rozwoju powikłań, w tym szczególnie DKA u młodych chorych. Z tego powodu zagadnienie stanu klinicznego dzieci i młodzieży w momencie rozpoznania DM1 jest poruszane w wielu publikacjach na całym świecie [6,16–19,21]. Autorzy starają się bliżej przyjrzeć warunkom, w jakich lekarze stawiają rozpoznanie DM1 w różnych populacjach. Przedstawiają stan kliniczny na podstawie wybranych parametrów jego oceny i analizują możliwe czynniki opóźniające bądź przyśpieszające diagnozę. W celu obiektywnej charakterystyki wykorzystywane są badania laboratoryjne [6,16]. Oceny stanu klinicznego powszechnie dokonuje się na podstawie: stanu odżywienia, stanu nawodnienia, pH krwi, stężenia: glukozy, HbA1c, HCO3-, potasu, sodu oraz fosforanów we krwi, obecności glukozurii i ketonurii [17], a także współwystępowania chorób rozpoznanych wcześniej lub jednocześnie z DM1. U dzieci, u których diagnoza nie została postawiona podczas pierwszej wizyty, obserwowano większą ciężkość prezentowanych objawów, ze szczególnym uwzględnieniem nasilenia kwasicy ketonowej, oraz większe zaburzenia w zakresie badań laboratoryjnych. Wykazano bowiem zależność między czasem, który upłynął od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania DM1, a częstością DKA (p=0,01) [6]. Wskazuje to na większe niebezpieczeństwo powikłań w porównaniu z rozpoznaniem o czasie, co potwierdza wyższa średnia wartość HbA1c u osób z DKA w porównaniu z brakiem DKA [18]. Za opóźnienie rozpoznania DM1 uważa się brak trafnej diagnozy na pierwszej wizycie u lekarza, ma to niewątpliwie negatywny wpływ na stan kliniczny dzieci [6,17]. W dotychczas opublikowanych badaniach nie potwierdzono związku płci, obciążonego wywiadu rodzinnego ani wykształcenia matki z opóźnionym rozpoznaniem DM1 [6]. W naszym badaniu postawienie rozpoznania odbyło się w różnym czasie od chwili pojawienia się pierwszych objawów, najczęściej w ciągu mniej niż dwu tygodni, jednak w niektórych przypadkach nawet siedmiu tygodni, podobnie jak w opracowaniach innych autorów [16,17]. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych własnych stwierdzono, iż najczęstszymi objawami, z jakimi pacjenci zgłaszali się po raz pierwszy do lekarzy, były typowe dla DM1 wzmożone pragnienie oraz wielomocz, co potwierdza wyniki uzyskane przez innych autorów [16,17]. W badanej grupie klinicznie istotne wartości odwodnienia na poziomie 5–10% stwierdzono u 48%. Wartość HbA1c, która koreluje z długością trwania hiperglikemii, czyli pośrednio odzwierciedla czas do postawienia trafnego rozpoznania DM1, wynosiła średnio 11,57% (SD 2,45). Podobny wynik uzyskano w badanych podgrupach populacji kaukaskiej oraz afroamerykańskiej [17] Średnia wartość stężenia glukozy wynosiła tam 30,4 mmol/l. Klasyfikacja powyższych objawów oraz zaburzeń laboratoryjnych odnośnie do wieku badanej grupy wykazuje pewne różnice. Dzieci młodsze (< 5 lat) prezentowały większy ubytek masy ciała, były bardziej zakwaszone, stężenie sodu miało wyższą wartość w porównaniu do dzieci starszych. Natomiast wartość HbA1c była w tej grupie wiekowej najniższa (tabela II). Obserwacje własne jak również dane z piśmiennictwa wskazują jednoznacznie, iż rozpoznanie na podstawie objawów jest najtrudniejsze w najmłodszej grupie wiekowej (< 5 lat) [17,18]. Rozdrażnienie, płacz, brak apetytu mogą być interpretowane jako zachowania charakterystyczne dla wieku dziecka [18]. Na poziomie komórkowym w tej grupie wiekowej niższa rezerwa wydzielnicza komórek beta trzustki prowadzi do szybszego wystąpienia bezwzględnego niedoboru insuliny [19]. Mniejsza tolerancja niedoboru insuliny prowadzi z kolei do wystąpienia DKA, często o ciężkim przebiegu [6]. U starszych dzieci opóźnienie rozpoznania może być z kolei konsekwencją większej niezależności i braku kontroli przez rodziców [18]. Rodzice często nie zwracają uwagi na pojawiające się objawy polidypsji czy poliurii, a w konsekwencji nie są nawet w stanie określić początku występowania objawów, dlatego tak ważne jest staranne przeprowadzenie wywiadu i zbadanie pacjenta [22]. W młodszej grupie wiekowej nie wykazano także związku pomiędzy obciążonym wywiadem rodzinnym i szybkością postawienia rozpoznania [17]. W prezentowanym badaniu własnym także nie wykazano związku między dodatnim wywiadem rodzinnym a czasem, jaki upłynął do postawienia rozpoznania od wystąpienia pierwszych objawów (p=0,76).
Jednym z najpoważniejszych powikłań DM1, mogących bezpośrednio zagrażać życiu, jest DKA. W 0,3–1% chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą prowadzi ono do wystąpienia obrzęku mózgu [21]. Na przestrzeni dekady zaobserwowano spadek występowania DKA w momencie rozpoznania cukrzycy typu 1, jednak stopień wyrównania metabolicznego pozostał niezmieniony. We Włoszech dzięki specjalnemu programowi edukacyjnemu wśród nauczycieli i lekarzy pierwszego kontaktu częstość występowania DKA w czasie rozpoznania DM1 spadła z 83% do 13% [22, 23]. Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 1 pozwala na uniknięcie ciężkich powikłań związanych z DKA oraz zmniejszenie kosztów leczenia i hospitalizacji. W związku z tym powinno się dążyć do zwiększenia świadomości pacjentów na temat typowych objawów DM1 [22]. Jak wykazano, obecnie około 25–30% pacjentów w momencie rozpoznania DM1 prezentuje cechy DKA, co jest porównywalne z wynikami uzyskanymi w prezentowanej analizie (DKA u 29,17%) [18,22]. W anaizowanym materiale stwierdzono jednak znacznie rzadsze niż w danych opublikowanych przez innych autorów występowanie ciężkiej DKA (7,5% vs 15–50%) [18,22]. Czynnikami wpływającymi na częstość występowania kwasicy ketonowej są: zbyt późne rozpoznawanie objawów DM1 zarówno przez lekarzy, jak i rodziców [6], młodszy wiek dzieci, niższy status socjoekonomiczny populacji oraz mała częstość występowania w niej choroby, co wiąże się z mniejszą wiedzą o cukrzycy i jej objawach [22].
Leczenie cukrzycy typu 1 komplikowane jest przez wiele chorób towarzyszących, które wymagają regularnego monitorowania, oceny i leczenia. Są to: autoimmunizacyjna choroba tarczycy (AITD), celiakia, zaburzenia odżywiania i inne. Wszystkie te jednostki chorobowe mają duży wpływ na ogólny stan zdrowia w aspekcie psychicznym jak i fizycznym, dziecka chorego na cukrzycę typu 1. Wszystkie choroby autoimmunizacyjne towarzyszące DM1 mogą pogarszać kontrolę glikemii i prowadzić do zwiększonego odsetka incydentów hipoglikemii [4].
Celiakia występuje u genetycznie predysponowanych dzieci, ze zwiększoną zapadalnością na DM1. Celiakia w badanej grupie występowała z częstością 1:105. Na podstawie europejskich i amerykańskich badań przesiewowych szacuje się, że celiakia u osób rasy białej występuje z częstością od 1:100 do 1:300 [8]. Wobec braku szczegółowych danych na temat epidemiologii celiakii w Polsce nie można porównać częstości występowania celiakii u dzieci z cukrzycą typu 1 w badanej grupie z populacją ogólną. Potwierdzono natomiast wyższą częstość występowania celiakii u m.in. dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym, młodszych i z towarzyszącą AITD. Z racji tego, że choroba ta ma ogromną ilość prezentacji klinicznych, ważna jest rutynowa diagnostyka w jej kierunku każdego pacjenta z nowo rozpoznaną DM1 (NASPGHAN, 2005). Badanie przesiewowe w kierunku celiakii powinna być przeprowadzona w momencie diagnozy i co roku przez pierwsze 5 lat, później rzadziej [25]. Częstsze podejmowanie diagnostyki celiakii jest wskazane w sytuacjach klinicznych sugerujących objawy choroby trzewnej lub w przypadku gdy dziecko chore na DM1 ma krewnego pierwszego stopnia z celiakią. Dzieci z cukrzycą typu 1, u których wykryto celiakię podczas badania przesiewowego, powinny być pod opieką pediatry gastroenterologa i na podstawie diagnozy (biopsja jelita cienkiego), powinny otrzymać wsparcie od dietetyka dziecięcego doświadczonego w zalecaniu diety cukrzycowej i bezglutenowej.
Częstość AITD u dzieci z DM1 jest wyższa niż w populacji dzieci bez cukrzycy – od 4 do 50% w zależności od kraju, w którym przeprowadzano badania (Blilimoria et al. 2003; Kordonouri et al. 2002). Obserwuje się wzrastającą zapadalność na AITD w miarę wydłużania się czasu trwania cukrzycy. Choroba występuje też częściej u dziewczynek niż u chłopców (Kordonouri et al. 2002; Burek et al. 1990). ISPAD [25] zaleca screening funkcji tarczycy w postaci analizy TSH podczas diagnozy cukrzycy i co 2 lata w przypadku bezobjawowych pacjentów bez wola tarczycy. Częstsza ocena jest wskazana przy obecności wola.
W analizowanej grupie najczęściej stwierdzaną chorobą współistniejącą w momencie rozpoznania DM1 była otyłość (3,82%). Potwierdzono korelację pomiędzy HbA1c a BMI (p=0,003). Te dane wskazują na możliwość potencjalnej pomyłki diagnostycznej przy rozpoznawaniu typu cukrzycy. Dzieci i młodzież z nadwagą lub otyłością, a zwłaszcza te, które nie prezentują w momencie rozpoznania objawów DKA, mogą być traktowane jako pacjenci z cukrzycą typu 2 [26]. Coraz częściej chorzy z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 prezentują kliniczne cechy oporności na insulinę, co dodatkowo komplikuje proces diagnostyczny.
W badanej grupie stwierdzono około 16 razy częstsze niż w populacji ogólnej występowanie padaczki, co znacznie przewyższa częstość podawaną przez innych autorów (w badaniu Ramakrishnan i wsp. częstość sześć razy większa w porównaniu do populacji ogólnej) (ryc. 1) [7, 27]. Związek obu chorób pozostaje niejasny. Przypuszczenia skupiają się na roli autoimmunizacji i na specyficznych przeciwciałach przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD), których stężenie jest podniesione u wielu pacjentów z DM1 jak i w wielu chorobach neurologicznych, w tym w padaczce [29]. Kolejnym zaburzeniem, które w analizowanej grupie występowało częściej niż w populacji ogólnej, był autyzm (191 vs 168/100 000) [9,30]. W ostatnich latach w światowej literaturze coraz częściej pojawiają się doniesienia sugerujące współwystępowanie DM1 oraz zaburzeń z kręgu autyzmu (ASD). Autorzy prac sugerują prawdopodobnie wspólną etiologię autoimmunizacyjną autyzmu i DM1. Denney i in. [33] w swojej pracy opisał niższy odsetek komórek indukujących limfocyty T pomocnicze i obniżony stosunek limfocytów pomocniczych do supresorowych u dzieci z autyzmem jak również niższy odsetek limfocytów z ekspresją receptora dla IL-2 odpowiadających za stymulację mitogenną w porównaniu z grupą kontrolną. Gupta i in. [34] wykazali również zaburzoną równowagę między cytokinami limfocytów Th1 i Th2, która może być istotna w patogenezie autyzmu. Obecnie, poza badaniem własnym, brak jest danych dotyczących częstości współwystępowania ASD i DM1 w populacji dzieci polskich.
Przedstawiona charakterystyka stanu klinicznego pacjentów dowodzi, że wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 1 nadal stanowi problem dla pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu, czego wyrazem jest znaczne zaawansowanie choroby i jej powikłań w chwili rozpoznania. Brak poprawy w sześcioletniej obserwacji skłania do konieczności wyczulenia lekarzy, pielęgniarek i rodziców, że w każdym przypadku wystąpienia objawów, takich jak polidypsja, poliuria i utrata masy ciała, należy podejrzewać cukrzycę typu 1.
Wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 1 może ułatwić wiedza o występowaniu u chorego autoimmunizacyjnej choroby tarczycy i/lub celiakii. Również dzieci z rozpoznaną cukrzycą stanowią grupę o podwyższonym ryzyku chorób towarzyszących lub znajdujących się już w subklinicznej fazie choroby, dlatego warto robić badania profilaktyczne w ich kierunku.

Wnioski
1. Przedstawiona charakterystyka stanu klinicznego pacjentów dowodzi, że wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 1 nadal stanowi problem dla pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu, czego wyrazem jest znaczne zaawansowanie choroby i jej powikłań w chwili rozpoznania.
2. Czas jaki upłynął od momentu wystąpienia pierwszych objawów do postawienia rozpoznania DM1 średnio wynosił 3 tygodnie.
3. Dzieci z rozpoznaną cukrzycą stanowią grupę o podwyższonym ryzyku chorób towarzyszących lub znajdujących się już w subklinicznej fazie choroby, dlatego warto robić badania profilaktyczne w ich kierunku. Wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 1 może ułatwić wiedza o występowaniu u chorego autoimmunizacyjnej choroby tarczycy i/lub celiakii.

Piśmiennictwo

1. Craig M.E., Hattersley A., Donaghue K.C.; Definition, epidemiology and classification of diabetes in children and adolescents; Pediatr. Diabetes 2009:10 (suppl. 12), 3-12

2. Ciechanowska M.; Praca doktorska;

3. Curzytek M., Wasyl B., Miśkiewicz P. et al.; The incidence of the type 1 Diabetes Mellitus in the pediatric population of Małopolska in the years 2006-2010; Przegl. Lek. 2012:69, Suppl 1,54

4. Witek P.R., Witek J., Pańkowska E.; Type 1 diabetes-associated autoimmune diseases: screening, diagnostic principles and management; Med. Wieku Rozwoj. 2012:16(1), 23-34

5. Gepts W.; Pathologic anatomy of the pancreas in juvenile diabetes mellitus; Diabetes 1965:14, 619-633

6. Pawłowicz M., Birkholz D., Niedźwiecki M. et al.; Difficulties or mistakes in diagnosing type 1 diabetes in children? – demographic factors influencing delayed diagnosis; Pediatr. Diabetes 2009:10(8), 542-549

7. Forsgren L., Beghi E., Oun A. et al.; The epidemiology of epilepsy in Europe – a systematic review; Eur. J. Neurol. 2005:12(4), 245-253

8. ; WGO Practice Guidelines; Celiac disease s. 2

9. Pietras T., Witusik A., Gałecki P.; Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia; CONTINUO Wrocław 2010

10. Pietrzyk J.J.; Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym; Odcinek 6: Zespół Downa; Medycyna Praktyczna 1999, 80

11. Kumorowicz-Kopiec M., Dziatkowiak H., Starzyk J. et al.; Zapadalność dzieci na chorobę Gravesa-Basedowa w wybranych regionach Polski południowo-wschodniej; Przegl. Lek. 2004:61, 872-876

12. ; Wybrane zagadnienia z pediatrii, III. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy pod red. J.J. Pietrzyka; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2004, 113

13. Garg S.K., Chase H.P., Marshall G. et al.; Limited joint mobility in subjects with insulin dependent diabetes mellitus: relationship with eye and kidney complications; Arch. Dis. Child. 1992:67, 96-99

14. Rosenbloom A.L., Silverstein J.H., Lezotte D.C. et al.; Limited joint mobility in diabetes mellitus of childhood: natural history and relationship to growth impairment; J. Pediatr. 1982:101, 874-878

15. Kasper D.L., Braunwald E., Fauci A. et al.; Harrison’s Principles of Internal Medicine (16th ed.); McGraw-Hill New York 2005

16. Savova R., Popova G., Koprivarova K. et al.; Clinical and laboratory characteristics of type I (insulin dependent) diabetes mellitus at presentation among Bulgarian children; Diabetes Res. Clin. Pract. 1996:34 Suppl, 159-163

17. Kumar A.R., Kaplowitz P.B.; Patient age, race and the type of diabetes have an impact on the presenting symptoms, latency before diagnosis and laboratory abnormalities at time of diagnosis of diabetes mellitus in children; J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol. 2009:1(5), 227-232

18. Klingensmith G.J., Tamborlane W.V., Wood J. et al.; Pediatric Diabetes Consortium. Diabetic ketoacidosis at diabetes onset: still an all too common threat in youth; J. Pediatr. 2013:162(2), 330-334

19. Sadauskaite-Kuehne V., Samuelsson U., Jašinskiene E. et al.; DEBS Study Group: Severity at onset of childhood type 1 diabetes in countries with high and low incidence of the condition; Diabetes Res. Clin. Pract. 2002:55, 247–254

20. Rodackia M., Zajdenverga L., Tortoraa R.P. et al.; Characteristics of childhood and adult-onset type 1 diabetes in a multi-ethnic population; Diabetes Res. Clin. Pract. 2005:69, 22-28

21. Siafarikas A., O’Connell S.; Type 1 diabetes in children – emergency management; Aust. Fam. Physician. 2010:39(5), 290-293

22. Rewers A., Klingensmith G., Davis C. et al.; Presence of diabetic ketoacidosis at diagnosis of diabetes mellitus in youth: the Search for Diabetes in Youth Study; Pediatrics 2008:121(5), 1258-1266

23. de Vries L., Oren L., Lebenthal Y. et al.; Decrease in frequency of ketoacidosis at diabetes onset over the past two decades – perspectives of a paediatric tertiary care centre; Diabet. Med. 2012:29(8), 170-175

24. Dittmar M., Kahaly G.J.; Polyglandular autoimmune syndromes: Immunogenetics and long-term follow-up; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2003:88(7), 2983-2992

25. ; Ispad diabetes in childhood and adolescence guidelines 2011, 124;

26. Kaminski B.M., Klingensmith G.J., Beck R.W. et al.; Body mass index at the time of diagnosis of autoimmune type 1 diabetes in children; J. Pediatr. 2013:162(4), 736-740

27. Ramakrishnana R., Appletonb R.; Study of prevalence of epilepsy in children with type 1 diabetes mellitus; Seizure 2012:21(4), 292-294

28. O’Connell M.A., Harvey A.S., Mackay M.T. et al.; Does epilepsy occur more frequently in children with type 1 diabetes; J. Pediatr. Child. Health 2008:44, 586-589

29. Vianello M., Tavolato B., Giometto B.; Glutamic acid decarboxylase autoantibodies and neurological disorders; Neurol. Sci. 2002:23, 145-151

30. Freeman S.J., Roberts W., Daneman D.; Type 1 diabetes and autism – is there a link?; Diabetes Care 2005:28, 925-926

31. Iafusco D., Vanelli M., Songini M. et al.; Type 1 diabetes and autism association seems to be linked to the incidence of diabetes; Diabetes Care 2006:29,1985-1986

32. Rice C.E., Baio J., Van Naarden B.K. et al.; A public health collaboration for surveillance of autism spectrum disorders; Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2007:21, 179-190

33. Denney D.R., Frei B.W., Gaffney G.R.; Lymphocyte subsets and interleukin-2 receptors in autistic children; J. Autism Dev. Disord. 1996:26, 87-97

34. Gupta S., Aggarwal S., Rashanravan B. et al.; Th1- and Th2-like cytokines in CD4+and CD8+ T cells in autism; J. Neuroimmunol. 1998:85, 106-109

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Ocena związku pomiędzy surowiczymi stężeniami końcowych produktów gl ...

Stosowanie profilaktycznej dawki Alfakalcidolu niezależnie od wieku ...

Ocena rozwoju somatycznego młodzieży z cukrzycą typu 1 na podstawie ...

Choroba Dühringa u dzieci z cukrzycą typu 1 ...

Cukrzyca typu 1 a zaburzenia funkcjonowania tkanki kostnej ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT