Endokrynol. Ped. 12/2013;4(45):19-28
DOI: 10.18544/EP-01.12.04.1464PDF

Ocena rozwoju somatycznego młodzieży z cukrzycą typu 1 na podstawie parametrów antropometrycznych w odniesieniu do populacji rówieśniczej

1Honorata Kołodziejczyk, 2Elżbieta Wierzbicka

1Pracownia Antropologii, Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
2Katedra Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa


Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, młodzież, rozwój fizyczny, parametry antropometryczne

Streszczenie

Wstęp. Mimo znacznych postępów w leczeniu cukrzycy typu 1 mogą wystąpić nieprawidłowości w rozwoju fizycznym, wpływające na proces wzrastania i proporcje ciała. Cel. Ocena rozwoju somatycznego młodzieży z cukrzycą typu 1 w odniesieniu do populacji rówieśniczej. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 60 pacjentów z cukrzycą typu 1 w wieku 15,0±1,9 lat (średni czas trwania choroby: 5,1±3,9 lat, wiek zachorowania: 9,9±3,9 lat; stężenie HbA1c: 7,9±1,7%). Pomiary antropometryczne oraz ocenę stanu odżywienia wykonano u 32 dziewcząt
w wieku 14,6±0,3 lat oraz 28 chłopców w wieku 15,6±0,4 lat. Oceniane parametry antropometryczne wyrażono jako odchylenia standardowe (standard deviation score, SDS) w stosunku do normy odpowiedniej dla płci oraz wieku kalendarzowego i wzrostowego. Wyniki. U chłopców odnotowano wyższą wysokość ciała (0,49 SDS) oraz zwiększony wymiar długości tułowia (0,81 SDS), dłuższe kończyny górne (0,45 SDS). Natomiast dziewczęta osiągnęły mniejszą wysokość ciała (-0,29 SDS), a znacznie zwiększoną masę ciała w stosunku do jego wysokości (0,72 SDS). Zarówno u chłopców, jak i dziewcząt wykazano zwiększone wymiary w obwodach ciała (ramienia, pasa, bioder i uda), jednak u dziewcząt różnice te były znacznie większe w porównaniu do populacji rówieśniczej. Także wskaźnik masy ciała (BMI) w większym stopniu odbiegał od normy u dziewcząt (0,83 SDS) niż u chłopców (-0,18 SDS). Wnioski. Rozwój somatyczny badanej młodzieży z cukrzycą typu 1 różnił się od populacji rówieśniczej. Zaobserwowane różnice, szczególnie zwiększona masa i obwody ciała, w większym stopniu dotyczyły dziewcząt niż chłopców. Badania antropometryczne dostarczają istotnych danych dotyczących procesu wzrastania i proporcji ciała młodzieży z cukrzycą typu 1


Wstęp
Cukrzyca jest zespołem chorobowym, który charakteryzuje podwyższone stężenie glikemii będące efektem zaburzenia wydzielania insuliny, działania insuliny lub obu tych zaburzeń jednocześnie [1–3]. Zgodnie z klasyfikacją WHO z roku 1999 oraz Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego z roku 2005 podział cukrzycy opiera się na kryteriach etiopatogenetycznych [4, 5]. Cukrzyca typu 1 jest definiowana jako choroba stanowiąca następstwo postępującego uszkodzenia komórek β wysp trzustki, co prowadzi do całkowitej utraty źródła insuliny w organizmie. Wprawdzie w populacji dziecięcej rasy kaukaskiej w Europie cukrzyca typu 1 jest nadal główną postacią schorzenia (około 85% chorujących na cukrzycę dzieci), jednak w innych grupach etnicznych 50% lub więcej stanowi wcześniej ujawniająca się cukrzyca typu 2. W Europie cukrzyca jest – obok astmy oskrzelowej – najczęstszą przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Obecnie standardem terapii cukrzycy typu 1 u dzieci jest intensywna funkcjonalna insulinoterapia za pomocą penów lub podskórnego ciągłego wlewu insuliny osobistą pompą insulinową. Wprowadzenie analogów insulin ludzkich, pomp insulinowych i glukometrów poprawiło możliwości leczenia, stwarza szanse dobrego wyrównania metabolicznego oraz opóźnienia wystąpienia powikłań przewlekłych cukrzycy. Trwają badania dotyczące możliwości prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy [6].
Według danych epidemiologicznych wykazanych przez Międzynarodową Federację ds. Cukrzycy, na które powołuje się Ministerstwo Zdrowia, na świecie w roku 2010 chorych na cukrzycę było 285 milionów osób [7]. Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z roku 2013 wskazują, że około 347 milionów ludzi choruje na cukrzycę, a przewiduje się dalszy znaczny wzrost zachorowań [6]. W Polsce do roku 2011 według danych Ministerstwa Zdrowia liczba chorych na cukrzycę wynosiła ponad 2,5 mln osób [7]. Przewiduje się, że do roku 2025 liczba ta wzrośnie nawet do 4 mln [3]. Powyższe dane dotyczą zarówno cukrzycy typu 1, jak i 2. W roku 2030 liczba chorych na cukrzycę może przekroczyć 4,4% światowej populacji, czyli szacunkowo 366 milionów osób, z czego około 10% stanowią zachorowania na cukrzycę typu 1. Ocenia się, że obecnie na świecie żyje ponad 440 tysięcy dzieci poniżej 15 roku życia chorujących na cukrzycę typu 1. Obserwuje się ciągły wzrost zapadalności na cukrzycę w populacji wieku rozwojowym. Każdego roku diagnozowanych jest kolejnych 70 tysięcy nowych zachorowań. [6].
W Polsce na cukrzycę typu 1 choruje około 205 tysięcy osób, w tym około 15 tysięcy dzieci i młodzieży. Przewiduje się, że w latach 2005–2025 roku liczba zachorowań na cukrzycę typu 1 wyłącznie u dzieci wzrośnie aż czterokrotnie [8, 9]. Najszybszy trend wzrostowy występuje w grupie dzieci do 5 roku życia, następnie jeszcze w przedziale wiekowym 5–9 lat [8, 9]. Polska należy obecnie do krajów o średniej zapadalności na cukrzycę, jednak dynamika wzrostu zapadalności w ostatnich latach (7–8% rocznie i prawie o 100% w ciągu 8 lat) należy do najwyższych Europie [9]. Trzeba podkreślić, że koszty leczenia osób z cukrzycą są aż 5-krotnie wyższe niż ponoszone w związku z opieką osób bez cukrzycy. Zatem wczesne wykrycie choroby i odpowiednie jej leczenie jest jednym z podstawowych rozwiązań takiego zagrożenia. Do najczęstszych powikłań przewlekłych cukrzycy typu 1 należą: mikroangiopatia wynikająca z zaburzeń metabolicznych w obrębie włośniczek oraz małych naczyń, tj. retinopatia, nefropatia i neuropatia cukrzycowa, oraz makroangiopatia, definiowana jako zespół chorób charakteryzujących się występowaniem uszkodzeń narządowych powstałych w wyniku zmian zwyrodnieniowych średnich i dużych naczyń tętniczych, obejmująca chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu i miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych [3]. Jednak systematyczna opieka lekarska i samokontrola w połączeniu z oceną rozwoju fizycznego, prawidłową kontrolą glikemii oraz zmianą trybu życia i sposobu odżywiania pozwalają na opóźnienie wystąpienia powikłań przewlekłych cukrzycy, zmniejszenie ilości powikłań ostrych i zapewnienie prawidłowego rozwoju somatycznego, wysokości i masy ciała oraz pokwitania. Właściwa edukacja i reedukacja są niezbędne w leczeniu pacjentów z cukrzycą [10–12].

Cel
Celem badań była ocena rozwoju somatycznego młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1 – na podstawie wybranych parametrów antropometrycznych – w odniesieniu do populacji rówieśniczej.

Materiał i metody
Badaniem objęto 60 pacjentów Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (32 dziewczynki – 53,3% i 28 chłopców – 46,7%) z cukrzycą typu 1 oraz czasem trwania choroby 5,1 ± 3,9 lat (95% CI: 4,0–6,1) i wiekiem zachorowania 9,9 ± 3,9 lat (95% CI: 9,0 – 11,0). Średni wiek kalendarzowy dziewcząt wynosił 14,6 ± 0,3 lat (95% CI: 13,9 – 15,3), a chłopców 15,6 ± 0,4 lat (95% CI: 14,8–16,3). Pacjenci leczeni byli intensywną funkcjonalną insulinoterapią oraz indywidualnymi pompami insulinowymi. W czasie hospitalizacji oceniano wyrównanie metaboliczne na podstawie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c), które wynosiło średnio 7,9 ± 1,7% (95% CI: 7,5 – 8,3%).
U badanych pacjentów wykonano pełne pomiary antropometryczne ciała i wybrane pomiary głowy, stosując standardową technikę pomiarową. Pomiarów dokonano w Pracowni Antropologii IP-CZD. Pacjenci mierzeni byli w samej bieliźnie. Wysokość ciała (B-v) mierzono od podłoża do punktu vertex w ustawieniu głowy w płaszczyźnie frankfurckiej, przy użyciu stadiometru firmy Holtain Limited z dokładnością do 0,1 cm. Masę ciała oceniano przy pomocy wagi elektronicznej z dokładnością do 0,1 kg. Długości kończyny górnej (a-da), tj. odległości od wyrostka barkowego do końca opuszki trzeciego palca, kończyny dolnej (B-sy), tj. odległości od górnej krawędzi spojenia łonowego do podstawy, oraz długość tułowia (sst-sy), czyli odległości od punktu wcięcia jarzmowego rękojeści mostka w płaszczyźnie środkowej strzałkowej do krawędzi spojenia łonowego, zmierzono z dokładnością do 0,1 cm przy użyciu antropometru typu Harpenden. Wymiary szerokości barków (a-a), tj. miejsca położonego najbardziej bocznie i ku górze na krawędzi zewnętrznej wyrostka barkowego, szerokości klatki piersiowej (thl-thl), tj. punktów w linii środkowej pachowej bocznej na wysokości brodawek piersiowych, szerokości bioder (ic-ic) w miejscu położonym najbardziej bocznie na grzebieniu biodrowym oraz głębokość klatki piersiowej (xi-ths) w punkcie znajdującym się na linii połączenia trzonu mostka z wyrostkiem mieczykowatym w płaszczyźnie pośrodkowej mierzono przy użyciu cyrkla kabłąkowego dużego z dokładnością do 0,1 cm [13,14]. Obwód klatki piersiowej spoczynkowy mierzono przez punkt xiphoidale w bezdechu, obwód ramienia w połowie długości ramienia, natomiast obwód uda tuż pod fałdem pośladkowym. Pomiary wykonano taśmą metryczną z dokładnością do 0,5 cm [13,14]. Obwód pasa mierzono w najwęższym miejscu talii między dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym brzegiem grzebienia kości biodrowej, a obwód bioder na wysokości krętarza większego kości udowej, tj. przez punkty trochanterion. Obie cechy mierzono taśmą metryczną z dokładnością do 0,5 cm [15]. U wszystkich pacjentów dokonano wybranych pomiarów głowy. Obwód głowy mierzono w największym miejscu, tj. przez guzy czołowe i wypukłość potyliczną taśmą metryczną z dokładnością do 0,5 cm, natomiast długość głowy (g-op) mierzono w płaszczyźnie środkowej przez punkty glabella i opistokranion, zaś szerokość głowy (eu-eu) pomiędzy punktami bocznymi euryon. Obydwa pomiary wykonano cyrklem kabłąkowym małym z dokładnością do 0,1 cm [13,14]. Pacjentów oceniono także pod względem stanu odżywienia na podstawie wartości wskaźnika masy ciała BMI (body mass index) obliczonego z wzoru BMI = masa (kg)/wzrost (m)2. Szczegółowe dane dotyczące analizowanych parametrów antropometrycznych podano w tabeli I.

Uzyskane z pomiarów antropometrycznych wymiary ciała i głowy porównano z biologicznym układem odniesienia opracowanym w 2001 r., przez Instytut Matki i Dziecka [16]. Dane poddano standaryzacji i odniesiono do średnich wartości populacji dzieci zdrowych, wyrażono je w postaci jednostek SDS (standard deviation score) oddzielnie dla dziewcząt i chłopców zgodnie z wzorem: SDS = (X badanego – X populacji) / SD populacji. Wszystkie cechy antropometryczne zostały ocenione zarówno w stosunku do wieku kalendarzowego, jak i wzrostowego. Dane porównawcze z tego zakresu przedstawiono w tabelach 2–4. Wiek kalendarzowy lub metrykalny to czas, jaki upłynął od urodzenia do dnia badania, natomiast poprzez wiek wzrostowy, inaczej wiek wysokości ciała, określamy rzeczywisty poziom zaawansowania we wzrastaniu
i dojrzewaniu. Wiek wzrostowy równa się wiekowi kalendarzowemu, jeśli wysokość ciała odpowiada 50 centylowi. W praktyce często jest tak, że pacjent ma wysokość ciała inną niż dokładnie odpowiadającą 50 centylowi, dlatego też wartości niektórych parametrów, jak: masa ciała, obwody ciała, wymiary długości i szerokości ciała oraz wymiary głowy, powinno odnosić się do rzeczywistej wysokości ciała, czyli wieku wzrostowego. Przyjmuje się, że wartości ± 1 SD wyznaczają zakres tzw. wąskiej normy, natomiast ± 2 SD wskazują na zakres tzw. szerokiej normy [17].
Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica 7.0. Pomocniczo korzystano z arkusza kalkulacyjnego Excel. Otrzymane wyniki przedstawiono jako wartość średnią z błędem standardowym lub odchyleniem standardowym oraz 95% procentowym przedziałem ufności. Normalność rozkładów zmiennych sprawdzano testem Shapiro-Wilka. Do oceny parametrów antropometrycznych zastosowano test t-Studenta. Do obliczenia różnicy pomiędzy średnią danej cechy pacjenta a średnią populacji posłużył dwustronny test różnic między dwiema średnimi. Jako poziom istotności statystycznej przyjęto p≤0,05. Na wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej IP-CZD. Badania przeprowadzono w ramach badań własnych oraz grantu NCN nr N N312 433140.

Wyniki
W analizowanej grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 u chłopców średni wiek kalendarzowy wynosił 15,6 ± 0,4 lat (od 11,9 do 17,9), a średni wiek wzrostowy 16,1 ± 0,4 lat (od 11,8 do 18,0). U dziewcząt średni wiek kalendarzowy to 14,6 ± 0,3 lat (od 11,3 do 17,9), a średni wiek wzrostowy 14,1 ± 0,4 lat (od 10,7 do 18,0). Pomiędzy wiekiem kalendarzowym a wiekiem wzrostowym zarówno u chłopców, jak i dziewcząt zaobserwowano różnice, które wynosiły średnio ok. 6 miesięcy, u chłopców wiek wzrostowy był większy niż metrykalny, a u dziewcząt mniejszy. W odniesieniu do wieku kalendarzowego (tab. II i III) badani chłopcy wykazywali wyższą wysokość ciała (0,49 SDS) oraz zwiększony wymiar długości tułowia (0,81 SDS) i dłuższe kończyny górne (0,45 SDS). Ponadto zaobserwowano większe wartości w ocenianych obwodach ciała, tj. ramienia (0,40 SDS), uda (0,58 SDS) oraz pasa (0,31 SDS) i bioder (0,32 SDS). We wszystkich wymienionych cechach odnotowane różnice były istotne statystycznie. W pozostałych cechach (tab. II i III), tj. masie ciała, długości kończyn dolnych i wymiarach szerokościowych ciała (szerokość barków, klatki piersiowej i bioder, głębokość klatki piersiowej), a także wymiarach głowy (tab. IV) nie stwierdzono istotnych różnic w odniesieniu do zdrowej populacji. Przy analizowaniu ocenianych cech somatycznych w stosunku do wieku wzrostowego (tab. II i III) u chłopców istotne różnice wykazano dla długości tułowia (0,79 SDS) oraz kończyn górnych (0,38 SDS). Zwiększone wymiary odnotowano również w obwodach uda (0,58 SDS), pasa (0,23 SDS) i bioder (0,22 SDS). Pozostałe cechy, tj. masa ciała, długość kończyn dolnych, wymiary szerokościowe ciała oraz obwody klatki piersiowej i ramienia, nie odbiegały istotnie statystycznie od normy. Wymiary głowy (tab. IV) także nie odbiegały od układu odniesienia. Stan odżywienia chłopców, oceniony wskaźnikiem BMI, można uznać za prawidłowy zarówno w stosunku do wieku kalendarzowego, jak i wzrostowego. Uzyskane dane wynosiły odpowiednio (-0,14 SDS) oraz (-0,18 SDS), mieszcząc się w zakresie wąskiej normy (tab. II).

Analizując dane dla badanych dziewcząt z cukrzycą typu 1, zauważono, że w odniesieniu do wieku kalendarzowego cechowały się istotnie mniejszą długością kończyn dolnych (-0,54 SDS) oraz górnych (-0,39 SDS). Wiąże się to z mniejszą wysokością ciała (-0,29 SDS), jednak wykazane różnice nie były istotne statystycznie. Największe istotne różnice w stosunku do normy zaobserwowano w obwodach ciała, tj. pasa (1,05 SDS), następnie ramienia (1,02 SDS) oraz bioder i uda (po 0,76 SDS). Odnotowane różnice stwierdzono przy wysokości ciała mniejszej w stosunku do wieku kalendarzowego (-0,29 SDS), lecz bez istotności statystycznej. Przy pozostałych badanych cechach w odniesieniu do wieku wzrostowego stwierdzono krótsze kończyny dolne (-0,33 SDS) i zwiększoną długość tułowia (0,32 SDS) oraz szersze barki (0,69 SDS) i klatkę piersiową (0,53 SDS). U badanych dziewcząt największe różnice obserwowano w cechach związanych ze stanem odżywienia, czyli masą ciała, oraz we wszystkich obwodach ciała analizowanych do wieku wzrostowego. Istotnie zwiększone były wartości masy ciała (0,72 SDS), a także obwody ciała, tj. klatki piersiowej (0,50 SDS), ramienia (1,15 SDS), uda (0,87 SDS) oraz pasa i bioder odpowiednio (1,20 SDS i 0,98 SDS). Stan odżywienia, oceniony na podstawie wartości wskaźnika BMI wynoszącego (0,83 SDS), wskazywał również na tendencję do nadwagi. Pomiary parametrów głowy badanych dziewcząt nie różniły się od populacji rówieśniczej (tab. IV). Na podstawie przeprowadzonej oceny parametrów antropometrycznych stwierdzono, że różnice występujące u badanych chłopców i dziewcząt widoczne były zarówno w odniesieniu do wieku metrykalnego, jak i wzrostowego.

Dyskusja
Zgodnie z deklaracjami ISPAD z St Vincent i z Kos jednym z celów leczenia chorego dziecka z cukrzycą typu 1 jest zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym osiągnięcia odpowiedniego wzrostu docelowego [19, 20].
W momencie zachorowania na cukrzycę wysokość i masa ciała dziecka mogą być niższe [21], są zwykle prawidłowe [22], ale najczęściej przekraczają wartości średnie dla wieku i płci [23–25]. Wiemy, że na prawidłowy rozwój człowieka mają wpływ czynniki endogenne jak i egzogenne. Czynniki endogenne, inaczej determinanty, są zespołem genów dziedziczonych po rodzicach. Natomiast czynniki egzogenne modyfikują genetycznie zdeterminowany przebieg rozwoju i ostatecznie kształtują fenotyp człowieka [26, 27]. Jednym z wielu czynników egzogennych są między innymi choroby przewlekłe, które zaburzają w różnym stopniu rozwój dziecka. Oceny prawidłowego rozwoju somatycznego dokonujemy zwykle na podstawie obiektywnych mierników somatycznych, m.in. pomiarów antropometrycznych. Do wstępnej oceny rozwoju służą podstawowe pomiary ciała, takie jak: masa ciała, wysokość ciała oraz wskaźnik BMI. Wykonuje się je najczęściej u starszych dzieci. Natomiast u dzieci w młodszym wieku dodatkowo ocenia się jeszcze obwód głowy oraz obwód klatki piersiowej [28].
W naszej pracy pacjenci z cukrzycą typu 1 zostali poddani pełnej ocenie antropometrycznej, która pozwoliła na szczegółową analizę rozwoju somatycznego badanej młodzieży. Wynika z niej, że słuszna i konieczna jest ocena rozwoju fizycznego, odnosząca się zarówno do wieku metrykalnego, jak i wzrostowego. Oceniając bowiem poszczególne cechy wyłącznie do wieku metrykalnego możemy wysunąć wnioski w sposób nieadekwatny. Podobnie do rozwoju dzieci zdrowych, tempo wzrastania w okresie pokwitania i pokwitaniowy skok wzrostowy są u chorych na cukrzycę typu 1 dzieci fazą krytyczną, wpływającą istotnie na ostateczną wysokość ciała [29]. Faza pokwitaniowa procesu wzrastania jest związana z fizjologicznym spadkiem insulinowrażliwości, który jest nasilony u dzieci z cukrzycą typu 1 i może negatywnie wpływać na proces wzrastania [30–33].
U dzieci z cukrzycą typu 1 w okresie pokwitania na fizjologiczną insulinooporność nakłada się przewlekła choroba wynikająca z niedoboru insuliny, ale często również z towarzyszącą insulinoopornością. Większość autorów zaobserwowała pogorszenie tempa wzrastania w momencie rozpoznania cukrzycy, natomiast późniejsze tempo wzrastania i ostateczna wysokość ciała wiąże się z wyrównaniem metabolicznym i – według niektórych autorów – również z wiekiem zachorowania na cukrzycę [10, 34–36]. Wyniki wielu badań  wskazują na korelację pomiędzy podwyższonym odsetkiem hemoglobiny glikowanej – będącym miernikiem wyrównania metabolicznego choroby – a obniżeniem tempa wzrastania [10, 21, 24, 25]. Wyniki badań dotyczące ostatecznej wysokości ciała dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 uległy zmianie w ostatnim okresie na skutek poprawy średniego wyrównania metabolicznego [25]. Wcześniejsze badania, zwłaszcza dotyczące dzieci o gorszym wyrównaniu metabolicznym, wskazywały na istotnie niższą ostateczną wysokość ciała [21].
Intensyfikacja leczenia i poprawa wyrównania metabolicznego wpływają korzystnie zarówno na prognozę, jak i ostateczną wysokość ciała. W badaniach własnych wykazano, że rozwój somatyczny chłopców chorujących na cukrzycę typu 1 różnił się od rozwoju zdrowej populacji. Chłopcy przede wszystkim osiągnęli wyższą wysokość ciała od swoich rówieśników, co prawdopodobnie związane było ze zwiększonym wymiarem długości tułowia. Cechował ich także zwiększony wymiar długości kończyn górnych. Badane dziewczęta były niższe niż ich zdrowe rówieśniczki, co mogło wynikać ze skrócenia długości kończyn dolnych. Wykazywały także mniejsze wymiary długości kończyn górnych. Zarówno chłopców, jak i dziewcząt charakteryzowały większe wymiary w obwodach ciała, zarówno w stosunku do wieku kalendarzowego, jak i wzrostowego. U dziewcząt wartości te były zdecydowanie większe, zwłaszcza w obwodach pasa i bioder, niż u chłopców, co przekładało się na zwiększoną masę ciała i większą wartość wskaźnika BMI w stosunku do wieku metrykalnego i wzrostowego. Podobne obserwacje odnotowano w badaniach Bettsa i wsp., w których również odnotowano większe wartości obwodu pasa u dziewcząt aniżeli u chłopców, a także większe odchylenia od normy w odniesieniu do zdrowej populacji [37]. Natomiast w badaniach Łuczyńskiego, obejmujących liczną grupę pacjentów (n = 553) w odniesieniu do grupy kontrolnej (n = 405), wykazano, że nadwaga i otyłość występowały u około 25% badanych dzieci [38]. Zbliżone wyniki dotyczące nadwagi i otyłości odnotowano w badaniach Szadkowskiej i wsp., w których nadmiar masy ciała występował u co czwartego dziecka. Ponadto wykazano, stosując siatki centylowe, że otyłość brzuszna u dzieci z cukrzycą typu 1 występowała u ok. 20% pacjentów [39]. Jak wcześniej przedstawiono, w naszych badaniach u dziewcząt z cukrzycą typu 1 zaobserwowano nadmiar masy ciała w odniesieniu do zdrowej populacji. Należy także podkreślić, że tendencja ta zwiększa się wraz z wiekiem, co zostało wykazane w badaniach Szadkowskiej i wsp. [40].
Stan odżywienia pacjenta oceniany jest na podstawie różnych kryteriów, takich jak: siatki centylowe, wskaźnik BMI, wskaźnik WHR, wskaźnik WHtR, wskaźnik Cole’a. Jednak najbardziej rozpowszechnioną i ogólnie dostępną metodą jest interpretacja badanych parametrów w oparciu
o siatki centylowe. Według International Diabetes Federation (IDF) ważne jest, aby pacjent oceniany był na siatkach lokalnych [40]. Nadwaga i otyłość u pacjentów z cukrzycą typu 1 mogą mieć wpływ na insulinooporność, a w efekcie gorsze wyrównanie metaboliczne. Jak wynika z badań epidemiologicznych krajowych i zagranicznych, problem nadwagi u pacjentów z cukrzycą typu 1, zwłaszcza u dziewcząt, staje się coraz bardziej powszechny [37, 40–42]. Przez ostatnie 20 lat obserwuje się znaczną tendencję zwiększania się masy ciała zarówno u dzieci i młodzieży zaliczanej do zdrowej populacji, jak i u osób chorych, w tym także z cukrzycą typu 1 [43–45].
Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu nadwagi jest nieprawidłowa dieta z dużą zawartością tłuszczów oraz produktów o wysokim indeksie glikemicznym, ale i znaczna redukcja codziennej aktywności fizycznej, a w przypadku chorych na cukrzycę typu 1 również anaboliczne działanie insuliny [46]. Wzrost masy ciała oraz wskaźnika BMI prowadzą do zwiększenia oporności na insulinę, a  insulinooporność jest główną przyczyną rozwoju cukrzycy typu 2 [8, 47, 48]. Podobnie brak regularnej aktywności fizycznej prowadzi do zwiększenia oporności na insulinę. Szybki postęp cywilizacyjny przyczynia się w większości społeczeństw do zmian w sposobie żywienia, związanych z niezbilansowaniem energetycznym diety, a także do zmian zagospodarowania wolnego czasu i związanej z tym niewystarczającej aktywności fizycznej. Regularny i kontrolowany wysiłek fizyczny prowadzi do lepszego samopoczucia, ale przede wszystkim do mniejszego zapotrzebowania na insulinę [49].
W badaniach Chiarelli i wsp. wykazano, że u dzieci leczonych intensywną insulinoterapią i dobrze wyrównanych metabolicznie, niezależnie od fazy pokwitania, przy czasie trwania choroby powyżej 5 lat wysokość ciała nie różniła się istotnie od grupy kontrolnej [11]. Holl i wsp. zwrócili uwagę nie tylko na zmianę krzywej wzrastania, ale również na zmianę masy ciała i BMI. W badaniach ponad 400-osobowej grupy dzieci zaobserwowano narastającą w trakcie pokwitania nadwagę, niezależną od płci i wieku zachorowania na cukrzycę, przed- czy pokwitaniowego. Długofalowe wyrównanie metaboliczne i dawka insuliny nie miały większego wpływu na przyrost masy ciała, natomiast sposób podawania insuliny w postaci wielokrotnych wstrzyknięć był zdaniem autorów podstawą do wyjaśnienia tego zjawiska [12]. Według wieloletnich obserwacji Luny i wsp. u dziewcząt chorujących na cukrzycę typu 1 w okresie pokwitania narasta stopniowo nadwaga, poczynając od 3 roku trwania choroby i nasila się wraz z fazą pokwitania; zjawisku temu towarzyszy zwolnienie tempa wzrastania. Natomiast u chłopców obserwowano jedynie zwolnienie tempa wzrastania, bez wzrostu SDS masy ciała i BMI, jednakże osiągnięty wzrost końcowy u obu płci nie odbiegał od normy. Stwierdzono, że czas trwania choroby, a nie stopień wyrównania metabolicznego, ma wpływ na rozwój fizyczny dzieci z cukrzycą leczonych konwencjonalną lub modyfikowaną insulinoterapią, a okres pokwitania jest kluczowy dla końcowej wysokości i masy ciała [50]. Natomiast w badaniach Elamin i wsp. stwierdzono niezależny od płci występujący podczas pokwitania przyrost masy ciała i BMI, także niezależny od masy ciała wyjściowej, a zależny od wyrównania metabolicznego i ilości dawek insuliny [51].
Podsumowując, należy stwierdzić, że ocena antropometryczna pacjentów z cukrzycą typu 1 powinna być jednym z podstawowych badań, które należy wykonać okresowo. Systematyczne badania antropometryczne, które są metodą bezpieczną i nieinwazyjną, dostarczają istotnych informacji dotyczących rozwoju somatycznego pacjentów, co w przypadku chorych ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością wskazuje na konieczność modyfikacji sposobu żywienia, systematycznej aktywności fizycznej i wdrożenia kontroli w aspekcie klinicznym.

Wnioski
1. Wykazano, że rozwój somatyczny chłopców i dziewcząt z cukrzycą typu 1 różnił się istotnie statystycznie od zdrowej populacji.
2. Stwierdzono, że zaburzenia w masie i wysokości ciała a także w obwodach ciała oraz stanie odżywienia w większym stopniu dotyczyły dziewcząt niż chłopców.
3. Systematyczne badania antropometryczne dostarczają istotnych informacji o rozwoju dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

Piśmiennictwo

1. Brett-Chruściel J., Piontek E., Witkowski D. et al.; Czynniki genetyczne i immunologiczne a ryzyko zachorowania rodzeństwa dzieci chorych na cukrzycę typu 1 ; Endokrynol. Ped. 2003:2, 4, 17–28

2. Tatoń J.; Cukrzyca, hipoglikemia i hiperlipidemia. [w:] Endokrynologia kliniczna dla ginekologa, internisty i pediatry. Red. T.E. Romer; Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1998:1, 431–467

3. Tatoń J.; Intensywne leczenie cukrzycy typu 1; Wyd. PZWL Warszawa 2004

4. Position Statement by American Diabetes Association; Diagnosis and classification of diabetes mellitus; Diabetes Care 2005:28, 837–842

5. Report of a WHO Consultation; Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications; Geneva 1999

6. ; http://www.who.int/mediacentre/ z dnia 2013.04.30;

7. ; http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/info_prasowa_cukrzyca 2/ z dnia 2013.05.09;

8. Szadkowska A., Pietrzak I., Bodalska-Lipińska J. et al.; Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim; Przegl. Pediatr. 2006:36, 3, 187–192

9. ; http://www.pfed.org.pl/ z dnia 2013.05.09;

10. ; ISPAD Declaration of Kos in Consensus Guidelines 2000; ISPAD, Published by Medical Forum International 121–122

11. Chiarelli F., Giannini C., Mohn A. et al.; Growth factors and diabetes; Eur. J. Endocrinol. 2004:151, 109–117

12. Holl R.W., Grabert M., Sorgo W. et al.; Contributions of age, gender and insulin administration to weight gain in subjects with IDDM; Diabetologia 1998:41, 542–547

13. Malinowski A.; Pomiary somatometryczne. [w:] Podstawy antropometrii. Red. A. Malinowski, W. Bożiłow; Wyd. Naukowe PWN Warszawa-Łódź 1997, 158–179

14. Godycki M.; Zarys Antropometrii; Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1956

15. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarow R. et al.; Dziecko Krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa; Studia i Monografie AWF Kraków, 2002

16. Palczewska I., Niedźwiedzka Z.; Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej; Med. Wieku Rozwoj. 2001:5, 1, 17–118

17. Palczewska I.; Metody oceny rozwoju somatycznego. [w:] Auksologia. Red. Mięsowicz I.; Wyd. APS im. M. Grzegorzewskiej Warszawa 2001, 165–203

18. Stanisz A.; Przystępny kurs statystyki; Wyd. StatSoft Kraków 2006

19. ; ISPAD Declaration of Kos in Consensus Guidelines 2000; ISPAD. Published by Medical Forum International 121–122

20. ; The St Vincent Declaration in Consensus Guidelines 2000; ISPAD. Published by Medical Forum International 122–124

21. Penfold J., Chase H.P., Marshall G. et al.; Final adult height and its relationship to blood glucose control and microvascular complications in IDDM; Diabet. Med. 1995:12, 129–133

22. Du Caju M.V., Rooman R.P., de Beeck L. et al.; Longitudinal data on growth and final height in diabetic children; Pediatr. Res. 1995:38, 607–611

23. Holl R.W., Heinze E., Seifert M. et al.; Longitudinal analysis of somatic development in pediatric patients with IDDM: genetic influences on height and weight; Diabetologia 1994:37, 925–929

24. Knerr I., Wolf J., Reinehr T., Stachow R. et al.; The ‘accelerator hypothesis’: relationship between weight, height, body mass index and age at diagnosis in a larger cohort of 9,248 German and Austrian children with type 1 diabetes mellitus; Diabetologia 2005:48, 2501–2504

25. Bonfig W., Kapellen T., Dost A. et al.; Growth in children and adolescents with type 1 diabetes; J. Pediatr. 2012:160, 6, 900–903

26. Wolański N.; Rozwój biologiczny człowieka; Wyd. PWN Warszawa 2005, 27–226

27. Malinowski A.; Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym; Wyd. Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2007, 266–284

28. Sikorska-Kopczyńska J.; Ogólne zasady diagnozowania poziomu i dynamiki rozwoju somatycznego. [w:] Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży. Red. Sikorska-Kopczyńska J.; Wyd. PZWL Warszawa 1986:2, 150–154

29. Clayton P.E., Gill M.S.; Normal growth and its endocrine control. [w:] Clinical Pediatric Endocrinology; Brook CGD, Ed. Blackwell Science 2001, 95–115

30. Ball G.D., Huang T.T., Gower B.A. et al.; Longitudinal changes in insulin sensitivity, insulin secretion, and beta-cell function during puberty; J. Pediatr. 2006:148, 16–22

31. Moran A., Jacobs D.R., Steinberger J. et al.; Insulin resistance during puberty: results from clamp studies in 357 children; Diabetes 2000:48, 2039–2044

32. Szadkowska A.; Insulinooporność w cukrzycy typu 1. Rozprawa habilitacyjna; Uniwersytet Medyczny Łódź 2007

33. Arslanian S., Heil B., Becker D. et al.; Sexual dimorphism in insulin sensitivity in adolescents with insulin dependent diabetes mellitus; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001:72, 920–926

34. Brown M., Ahmed M.L., Clayton K.L. et al.; Growth during childhood and final height in type 1 diabetes mellitus; Diabet. Med. 1994:11, 182–187

35. Myers S.E., Albert S.G., Haas M.J. et al.; Pubertal changes in serum leptin levels in adolescents with type 1 diabetes mellitus: A controlled longitudinal study; J. Pediatr. Endocrinol. 2004:17, 1653–1662

36. Salardi S., Tonioli S., Tassoni M. et al.; Growth and growth factors in diabetes mellitus; Arch. Dis. Child. 1987:62, 57–62

37. Betts P., Mulligant J., Ward P. et al.; Increasing body weight predicts the earlier onset of insulin-dependent diabetes in childhood: testing the ‘accelerator hypothesis; Diabet. Med. 2004:22, 144–151

38. Łuczyński W., Zalewski G., Ramotowska A. et al.; Związek polimorfizmu RS 9939609 genu FTO ze wskaźnikiem masy ciała u dzieci z cukrzycą typu 1; Endokrynol. Ped. 2011:10, 27–35

39. Szadkowska A., Ostrowska-Nawarycz L., Madej A. et al.; Częstość występowania otyłości i otyłości brzusznej u nastolatków z cukrzycą typu 1 w aspekcie różnych kryteriów ich rozpoznania; Przegl. Pediatr. 2011:4, 159–164

40. Szadkowska A., Pietrzak I., Szlawska J. et al.; Abdominal obesity, metabolic syndrome in type 1 diabetic children and adolescents; Pediatr. Endocrinol. Diabet. Metab. 2009:15, 233–239

41. Pańkowska E., Witek K., Szamotulska K. et al.; Rozwój fizyczny dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych metodą funkcjonalnej insulinoterapii; Diabet. Praktyczna 2011:12, supl. B, 25–26

42. Peczyńska J., Urban M., Tarasiuk B. et al.; Ocena rozwoju fizycznego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1; Endokrynol. Ped. 2004:3, supl. 2, 66

43. Sandhu N., Witmans M.B., Lemay J.F. at al.; Prevalence of overweight and obesity in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus; J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2008:21, 631–640

44. Kułaga Z., Różdżyńska A., Palczewska I.; Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badawcze OLAF; Standardy Medyczne. Pediatria 2010:7, 690–700

45. Różdżyńska A., Kułaga Z., Grajda A. et al.; Wartości referencyjne wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dla oceny wzrastania i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat; Standardy Medyczne. Pediatria 2013:1, 11–21

46. Nawarycz T., Nawarycz-Ostrowska L.; Wskaźnik masy ciała u dzieci i młodzieży łódzkiej w wieku szkolnym; Pol. Merk. Lek. 2007:23, 264-270

47. Chobot-Jarosz P., Buczkowska-Otto E.; Epidemiologia cukrzycy typu 1; Przegl. Pediatr. 2009:39, 4, 229–233

48. Kapturska-Rybarczyk K., Zorena K., Malinowska E. et al.; Proangiogenic factors in obese patients with type 1 diabetes; Centr. Eur. J. Immunol. 2009:34, 2, 118–123

49. Buczkowska-Otto E., Chobot-Jarosz P.; Znaczenie leczniczego treningu fizycznego w leczeniu cukrzycy; Endokrynol. Diabetol. Choroby Przemiany Materii Wieku Rozw. 1999:5, 1, 35–38

50. Luna R., Alvarez-Vazquez P., Hervas E. et al.; The role of diabetes duration, pubertal development and metabolic control in growth in children with type 1 diabetes mellitus. ; J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2005:18, 1425–1431

51. Elamin A., Hussein O., Tuvemo T.; Growth, puberty and final height in children with type 1 diabetes; J. Diabetes Complications 2006:20, 4, 252–256

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 ...

Ocena związku pomiędzy surowiczymi stężeniami końcowych produktów gl ...

Lipoatrofia cukrzycowa – historia czy wciąż aktualny problem? ...

Ocena komórek NKT u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 ...

Stosowanie profilaktycznej dawki Alfakalcidolu niezależnie od wieku ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT