Endokrynol. Ped. 12/2013;3(44):55-70
DOI: 10.18544/EP-01.12.03.1458PDF

Opieka medyczna w zespole Turnera – z praktycznego punktu widzenia

1Aneta Gawlik, 1Aleksandra Antosz, 2Krzysztof Wilk

1Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Słowa kluczowe: zespół Turnera, opieka medyczna, terapia hormonalna

Streszczenie

Uwzględniając wskaźnik urodzeń oraz częstość zespołu Turnera (ZT) w populacji żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej, szacuje się, że co roku w Polsce rodzi się od 80 do 100 dziewcząt z takim rozpoznaniem. Szerokie spektrum problemów zdrowotnych w zespole Turnera nakłada obowiązek zapewnienia pacjentce wielospecjalistycznej opieki medycznej. Całość procesu diagnostyczno-terapeutycznego w okresie dzieciństwa powinna być nadzorowana przez lekarza pediatrę specjalizującego się w endokrynologii. Zalecenia Endocrine Society z 2007 r. nakreśliły optymalny schemat opieki wielospecjalistycznej. Niestety, jak wynika z danych literaturowych oraz doświadczeń własnych, rzadko jest on przestrzegany. Szczególnie odnosi się to do okresu przejściowego z opieki pediatrycznej do opieki nad młodymi dorosłymi. Artykuł jest oparty na przeglądzie najnowszej literatury, a jego celem jest przedstawienie optymalnego modelu opieki nad pacjentkami z zespołem Turnera, ze szczególnym uwzględnieniem terapii hormonalnej oraz zalecanych badań diagnostycznych


Zespół Turnera (ZT), spowodowany całkowitą lub częściową utratą chromosomu X we wszystkich komórkach organizmu lub w pewnej ich części, występuje u 1 na 2000–2500 żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej [1–3]. Według obowiązującej definicji o rozpoznaniu zespołu możemy mówić u pacjentki z charakterystycznymi cechami fenotypowymi powiązanymi z całkowitym lub częściowym brakiem chromosomu X w badaniu cytogenetycznym. Definicja ZT wyklucza zatem wszystkie przypadki z kariotypem sugerującym zespół, ale bez współistniejących charakterystycznych cech klinicznych, jak również pacjentów identyfikowanych na podstawie zewnętrznych narządów płciowych jako płeć męska, nawet jeżeli kryterium kariotypu i obecności stygmatów „turnerowskich” jest spełnione [1].

Diagnoza: kariotyp-fenotyp
W żeńskich komórkach somatycznych fizjologicznie jeden z chromosomów X ulega inaktywacji na wczesnym etapie rozwoju i w ten sposób dochodzi do zrównoważenia żeńskiego i męskiego materiału genetycznego. Jednakże 15–25% genów zlokalizowanych na tym chromosomie ulega dalszej ekspresji. Większość z tych genów zwanych pseudoautosomalnymi skupiona jest na dystalnym odcinku ramienia krótkiego chromosomu X oraz posiada homologiczne geny na chromosomie Y.
W klasycznym badaniu cytogenetycznym u ponad połowy pacjentek z zespołem Turnera stwierdza się monosomię 45,X. U 20–30% obecny jest kariotyp mozaikowy, na który składają się co najmniej dwie różne linie komórkowe, u pozostałych natomiast występują inne anomalie strukturalne [4]. Chromosom pierścieniowy X oraz izochromosom Xq to częste aberracje strukturalne występujące u pacjentek z klinicznymi cechami zespołu. Ich fenotyp najczęściej nie różni się znacząco od pacjentek z monosomią 45,X [5]. Warto jednak zaznaczyć, że ten pierwszy predysponuje do wyższego ryzyka wystąpienia upośledzenia umysłowego, a drugi istotnie zwiększa częstość chorób autoimmunologicznych [6]. Utrata małego dystalnego fragmentu krótkiego ramienia chromosomu X (Xp-), związana często z niskim wzrostem i zaburzeniami ze strony układu kostnego, a w mniejszym stopniu z niewydolnością jajników, upoważnia do rozpoznania zespołu Turnera jedynie, jeżeli obejmuje ona prążek Xp22.3 [7]. W przypadku delecji części ramienia długiego chromosomu X z zachowaniem prążka Xq24 możemy spodziewać się tylko pierwotnego lub wtórnego braku miesiączki, co nie daje nam podstawy do rozpoznania zespołu Turnera [8].
Występowanie większości cech fenotypowych próbuje tłumaczyć się zjawiskiem haploinsuficiencji. Niski wzrost, będący najczęściej występującą cechą fenotypową zespołu Tunera, w większości spowodowany jest haploidalnością genu SHOX, który ulega ekspresji w chondrocytach [1, 9]. Haploinsuficiencja genu SHOX w trakcie rozwoju jest związana z wadami układu kostnego, takimi jak koślawe łokcie i kolana oraz skrócenie czwartej kości śródręcza (tabela I). Haploidalność genów regionu pseudoautosomalnego odpowiada również za zaburzenia limfatyczne pod postacią uogólnionego obrzęku limfatycznego lub torbielowatego wodniaka, które powstają w wyniku gromadzenia się płynu w tkance łącznej szyi. Konsekwencją zaburzeń limfatycznych w okresie płodowym są takie cechy zespołu, jak nisko schodząca linia włosów, płetwista szyja, deformacja paznokci oraz obrzęki dłoni i stóp (tabela I) [10]. Haploinsuficiencja wielu genów, zarówno ramienia krótkiego, jak i długiego chromosomu X, może odpowiadać również za dysgenezję gonad. Zaliczamy do nich między innymi gen ODG2 (ovarian dysgenesis, hypergonadotropic, X linked) w regionie Xp11.2-22.1, gen SOX3 (sex determinig box 3 gen) w regionie Xp26-28 oraz region Xp13-25. Rozwój komórek zarodkowych jest prawidłowy, natomiast charakterystyczna jest przyspieszona utrata oocytów od około 15 tygodnia życia płodowego [11].
Różne nasilenie cech fenotypowych próbuje tłumaczyć się również rodzicielskim pochodzeniem obecnego prawidłowego chromosomu X. Jak wykazały badania, u 75% populacji z ZT chromosom X jest pochodzenia matczynego [12]. Poza zwiększoną częstością występowania wad układu moczowego i korzystniejszego profilu lipidowego w przypadku dziewcząt z chromosomem X pochodzącym od matki i wyższym ryzykiem wad narządu wzroku u pacjentek ZT z chromosomem X pochodzącym od ojca nie ustalono innych zależności [12].
Inne zaburzenia występujące w zespole Turnera, związane prawdopodobnie z chorobami sprzężonymi z chromosomem X, zjawiskiem imprintingu oraz haploinsuficjencją innych genów [4], zestawiono w tabeli 1.Diagnoza prenatalna
Zespół Turnera coraz częściej rozpoznawany jest prenatalnie [2]. Do postawienia rozpoznania konieczne jest wykonanie biopsji kosmówki lub amniopunkcji oraz oznaczenie kariotypu w uzyskanym materiale [1]. Zwiększona przezierność fałdu karkowego w obrazie ultrasonograficznym jest często obserwowana nie tylko w zespole Turnera, ale również w trisomiach chromosomów autosomalnych, podczas gdy uwidocznienie torbielowatego wodniaka szyi czyni rozpoznanie ZT bardziej prawdopodobnym, gdyż dotyczy od 30 do 70% płodów [13, 15]. Inne cechy w obrazie USG mogące sugerować ZT to: obrzęk płodu, koarktacja aorty, dwupłatkowa zastawka aorty, krótkogłowie, nieprawidłowości układu moczowego, wielowodzie, małowodzie oraz zahamowanie wzrostu. Nieprawidłowe stężenie w surowicy krwi α– fetoproteiny (AFP), gonadotropiny kosmówkowej (βhCG), inhibiny A oraz wolnego estriolu w teście potrójnym lub poczwórnym również mogą nasuwać podejrzenie ZT [14]. Należy zwrócić uwagę, iż 99% płodów z monosomię 45,X ulega spontanicznemu poronieniu w I lub II trymestrze ciąży, a zespół Turnera może być przyczyną aż do 10% poronień [15, 16]. Prenatalna diagnoza zespołu, szczególnie stwierdzenie kariotypu mozaikowego, wymaga weryfikacji po porodzie. Wiele badań oceniających korelację fenotyp–genotyp potwierdziło, iż prawdopodobieństwo rozpoznania ZT jest większe w sytuacji, kiedy badanie prenatalne zostało wykonane z powodu nieprawidłowości w obrazie USG lub testach screeningowych, niż gdy wykonuje się je z powodu zaawansowanego wieku matki [17, 18]. W duńskim badaniu wykazano, iż kariotyp po porodzie był prawidłowy aż u 30% noworodków, u których prenatalnie wysunięto podejrzenie ZT [19].
Poradnictwo genetyczne zarówno prenatalne, jak i po narodzinach dziecka powinno obejmować szeroki zakres informacji dotyczących różnorodności manifestacji klinicznej, potencjalnych powikłań, jakości życia pacjentek z ZT jak również bieżących wytycznych dotyczących postępowania w tym zespole, szczególnie terapii niskiego wzrostu, niewydolności jajników oraz wrodzonych wad układu krążenia [1].

Diagnoza postnatalna
Obrzęki limfatyczne są najczęstszym powodem (97% przypadków) przeprowadzania badań w kierunku zespołu Turnera u noworodków, podczas gdy w dzieciństwie do diagnostyki ZT skłania głównie niski wzrost (82% przypadków) [20]. Według American College of Medical Genetics badaniem rekomendowanym jest wykonanie kariotypu na co najmniej 30 komórkach, gdyż pozwala na identyfikację 10% kariotypów mozaikowych z 95% pewnością [21]. Uzyskanie prawidłowego kariotypu z limfocytów krwi obwodowej przy klasycznym „turnerowskim” wyglądzie pacjentki upoważnia do poszerzenia diagnostyki o badanie z fibroblastów skóry [1]. W przypadku kariotypu mozaikowego druga linia komórkowa może zawierać materiał genetyczny zarówno pochodzący z chromosomu X, jak i Y [22]. Częstość występowania tego ostatniego szacuje się na około 5% i wiąże się z potencjalną możliwością rozwoju rozrodczaka zarodkowego (gonadoblastoma – ryzyko 5–30% według ostatnich badań), a nawet nowotworu zarodkowego [23–25]. Według obowiązujących wytycznych badanie w kierunku materiału genetycznego pochodzącego z chromosomu Y jest niezbędne w przypadku pojawienia się u dziewczynki objawów wirylizacji [1]. Pacjentki ze stwierdzonym w kariotypie materiałem pochodzącym z chromosomu Y powinny być poddane laparoskopowej gonadektomii [26]. W przypadku uzyskania wyniku badania cytogenetycznego z obecnym chromosomem markerowym (+mar), czyli materiałem genetycznym nieznanego pochodzenia, należy poszerzyć diagnostykę o wykonanie np. badania FISH – fluorescence in situ hybridization celem wykluczenia obecności fragmentu chromosomu Y [1]. Niektórzy autorzy sugerują badanie przesiewowe wszystkich pacjentek z monosomią 45,X metodą FISH, chociaż wytyczne nie rekomendują tego badania [1, 27].
Pomimo wytycznych dotyczących rozpoznania badania retrospektywne wskazują na często opóźnione zdiagnozowanie ZT [2]. W niektórych badaniach u około 20% pacjentek rozpoznanie postawiono po 12 roku życia [28]. Wczesna diagnostyka, szczególnie metodą nieinwazyjną lub będąca częścią badania przesiewowego (screeningu) noworodków, stwarza szanse na wczesne wykrycie zaburzeń w układzie krążenia, wad układu moczowego oraz wprowadzenie wczesnego leczenia niedoboru wzrostu [2, 29].
W ostatnich latach duże znaczenie ma pirosekwencjonowanie materiału DNA (metoda sekwencjonowania DNA w czasie rzeczywistym) uzyskanego z wymazu z jamy ustnej [30], co pozwala na wykrycie całkowitej lub częściowej utraty chromosomu X z 97% czułością. Zastosowanie tej metody wymaga dalszego opracowania, ale może być pomocnym badaniem nieinwazyjnym w diagnostyce zespołu Turnera [2]. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku rozbieżności przy rozpoznaniu prenatalnym i po porodzie, również w przypadku badań przesiewowych noworodków istnieje prawdopodobieństwo zidentyfikowania zaburzeń w zakresie chromosomów płciowych u dziewczynek z prawidłowym fenotypem [1].

Niskorosłość – strategia leczenia
Niedobór wzrostu jest najczęstszym objawem w zespole Turnera. U nieleczonych pacjentek wzrost ostateczny jest przeciętnie o około 20 cm niższy od wzrostu zdrowych kobiet [4, 9]. Spontaniczne wzrastanie w zespole Turnera ma charakterystyczny przebieg i wyróżnia się cztery jego fazy • okres wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania, • okres od urodzenia do 3 roku życia z prawidłowym tempem wzrastania i obniżoną progresją wieku kostnego w stosunku do metrykalnego, • okres od 3 do 12 roku życia z obniżonym tempem wzrastania i prawidłową progresją wieku kostnego, • okres po 12 roku życia z obniżonym tempem wzrastania i obniżoną progresją wieku kostnego.
Celem leczenia zaburzeń wzrastania jest osiągnięcie jak najwcześniej wzrostu adekwatnego do wieku metrykalnego, co pozwala na odpowiednio wczesną indukcję dojrzewania płciowego oraz uzyskanie wzrostu końcowego odpowiedniego dla populacji zdrowych kobiet [1].
Przyczyną niskorosłości u pacjentek z ZT nie jest brak hormonu wzrostu (GH, growth hormone), zaobserwowano jednak wzmożoną proteolizę IGFBP3 (insulin growth factor binding protein 3) i niskie stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-1) [31]. Z tego względu testy stymulujące wydzielanie GH powinny być stosowane jedynie u pacjentek ze znacznym deficytem wzrostu ocenianym według siatek centylowych odpowiednich dla populacji dziewcząt z ZT [32].
W 2005 r. zaprezentowano wyniki pierwszego randomizowanego badania potwierdzającego skuteczność leczenia rekombinowanym GH (rGH) w poprawie wzrostu ostatecznego. W badaniu tym u dziewczynek leczonych GH uzyskano wzrost ostateczny o 7,3 cm wyższy w porównaniu do grupy kontrolnej przy średnim czasie leczenia 5,7 lat [33]. Czynnikami predysponującymi do osiągnięcia wyższego wzrostu ostatecznego były: stosunkowo wysoki wzrost przy rozpoczęciu leczenia, wysoki wzrost rodziców, młody wiek rozpoczęcia terapii, długi okres leczenia i duże dawki GH. Niemniej optymalny wiek rozpoczęcia leczenia rGH nie jest dokładnie określony [1, 34, 35]. Przyjmuje się, że leczenie rGH powinno być podjęte w momencie stwierdzenia niedoboru wzrostu (wzrost poniżej 3 percentyla według siatek centylowych dla zdrowej populacji żeńskiej) [1].
W wielu badaniach wykazano pozytywny wpływ leczenia rGH na proporcje ciała, obniżenie ciśnienia rozkurczowego krwi oraz stężenie cholesterolu całkowitego, LDL i HDL [36, 37]. W chwili obecnej leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dziewczynek z ZT jest standardem postępowania i rozpoczyna się je od dawki 0,05 mg/kg/dobę, podawanej w codziennych wieczornych iniekcjach podskórnych. Kontynuując leczenie, dawkowanie modyfikuje się w stosunku do masy ciała, ale także w zależności od efektów terapeutycznych polegających na ocenie tempa wzrastania i stężenia IGF-1 [1]. Efektywność i bezpieczeństwo leczenia rGH u najmłodszych dziewczynek z ZT zostało w ostatnich latach ocenione w dwóch badaniach. W randomizowanym badaniu Toddler Turner Study w roku 2007 wykazano, że terapia rGH rozpoczęta między 9 miesiącem a 4 rokiem życia szybko normalizuje wzrost dziewczynek w kolejnych dwóch latach jego stosowania. U żadnej z tych pacjentek nie obserwowano powikłań związanych z leczeniem rGH [38]. W roku 2011 opublikowano wyniki badania French Collaborative Young Turner Study Group, przeprowadzonego u dziewczynek z ZT w średnim wieku 2,6 lat w chwili rozpoczęcia leczenia. Po 4 latach terapii aż 80% z nich osiągnęło prawidłowy wzrost. W badanej grupie tylko u jednej dziewczynki rozpoznano nietolerancję glukozy, ale aż u 75% stwierdzono podwyższone stężenie IGF-1 [39].
Kryterium zakończenia leczenia rGH jest wiek kostny 14 lat oraz wyhamowanie wzrastania poniżej 2–3 cm w skali roku, a według standardów polskich również osiągnięcie wysokości 158 cm (10 pc). Kontrolne badanie dziewczynek leczonych rGH powinno odbywać się co 3–6 miesięcy i obejmować ocenę efektywności leczenia, ocenę funkcji tarczycy oraz gospodarki węglowodanowej [1]. Z uwagi na dość częste wady postawy w populacji ZT (skolioza i kifoza występująca u 10–20%) [40] należy ze szczególną uwagą oceniać pacjentki pod kątem ich wystąpienia lub nasilenia w trakcie stosowania rGH, gdyż rekombinowany GH uznaje się za istotny czynnik mogący inicjować lub pogarszać już istniejące skrzywienia kręgosłupa [41].
U dziewczynek powyżej 9 roku życia w przypadku znacznego deficytu wzrostu można rozważyć dołączenie do schematu leczenia steroidu anabolicznego, takiego jak oxandrolone (Ox) w dawce maksymalnej 0,05 mg/kg/dz, gdyż wyższe dawki mogą spowodować wirylizację oraz przyspieszenie wieku kostnego. W przypadku leczenia oxandrolonem należy pamiętać o monitorowaniu funkcji wątroby [1]. W ciągu ostatnich 20 lat w wielu prospektywnych badaniach sugerowano korzystny wpływ na wzrost końcowy w przypadku dołączenia do schematu leczenia steroidu anabolicznego w porównaniu do grupy leczonej tylko rGH.
W randomizowanym badaniu, w którym po raz pierwszy zastosowano niższe niż dotychczas dawki Ox, Menke i wsp. (2010) porównali skuteczność i bezpieczeństwo leczenia oxandrolonem w dwóch dawkach: 0,06 mg/kg i 0,03 mg/kg. Wykazali, iż dołączenie do schematu leczenia rGH niższych dawek Ox (0,03 mg/kg) wiąże się ze znacząco wyższym wzrostem ostatecznym. Autorzy zaobserwowali, że leczenie niższą dawką Ox łączyło się jednocześnie z opóźnionym rozwojem gruczołów piersiowych u części dziewcząt. Zastosowanie wyższej dawki Ox (0,06 mg/kg/dz) nie wpłynęło znacząco na poprawę wzrostu ostatecznego w porównaniu do grupy pacjentek leczonych niższymi dawkami Ox, ponadto u większości pacjentek obserwowano objawy wirylizacji, a co najmniej połowa z nich zrezygnowała z dalszego leczenia Ox [42].
Mechanizm wpływu Ox na wzrost i dojrzewanie kości nie został dokładnie poznany. W badaniu in vitro nie wykazano bezpośredniego wpływu Ox na wzrost kości, co sugeruje pośrednie oddziaływanie sterydu [43]. Ox nie powoduje zwiększonej sekrecji GH [44], ale może wpływać na stężenie IGF-1 przypuszczalnie przez zwiększenie ekspresji receptorów dla GH. Może też hamować aktywność IGFBP-1 (inhibitora IGF-1), a także zwiększać stężenie wolnego estrogenu poprzez obniżone stężenie SHBG [45, 46]. W roku 2011 Zeger i wsp. opublikowali wyniki prospektywnego, randomizowanego badania, uzyskując efekt terapeutyczny podobny do rezultatów Menke i wsp. pomimo zastosowania innego schematu leczenia (pacjentki były leczone rGH + Ox w dawce 0,05 mg/kg,dz przez 4 lata). Średnia różnica wzrostu po 4 latach leczenia wynosiła 4 cm na korzyść grupy pacjentek leczonych rGH z Ox, przy czym efekt ten był bardziej zauważalny u dziewczynek młodszych i z więcej opóźnionym wiekiem kostnym w chwili rozpoczęcia terapii. Nie wykazano wpływu Ox na gęstość mineralną kości. U niektórych dziewczynek leczonych według schematu rGH + Ox obserwowano wprawdzie opóźnione powiększanie się gruczołów piersiowych i wystąpienie pierwszej miesiączki, lecz po 4 latach nie stwierdzono różnic w rozwoju owłosienia łonowego i progresji wieku kostnego. Terapia estrogenowa w badaniu Zegera i wsp. została wprowadzona o 2 lata później niż w badaniu Menke i wsp [42, 47].
Według obecnych wytycznych estrogenoterapię powinno rozpoczynać się od około 12 roku życia ze względu na negatywny wpływ opóźnionego dojrzewania na psychikę pacjentek oraz brak dowodów na niekorzystny wpływ wczesnej estrogenoterapii na wzrost końcowy [48, 49]. Z uwagi na opóźnienie rozwoju gruczołów piersiowych u pacjentek leczonych rGH i Ox rekomenduje się włączenie terapii Ox na 3–4 lata w wieku 8 lub 9 lat, a następnie zainicjowanie estrogenoterapii w wieku 12 lat [47, 50]. W najnowszym duńskim, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu oceniającym długoterminowe efekty leczenia oxandrolonem ponownie wykazano pozytywny efekt Ox w dawce 0,03 mg/kg/dzień w odniesieniu do wzrostu pacjentek z ZT. Wykazano w nim również opóźniony rozwój gruczołów piersiowych, lecz długoletnia obserwacja nie wykazała różnic pomiędzy pacjentkami, które otrzymywały Ox i placebo. Oxandrolone nie jest lekiem powszechnie dostępnym w Europie. Rekomendowanie go w terapii wymaga jeszcze długoletnich obserwacji oceniających wpływ Ox na układ sercowo-naczyniowy i moczowy pacjentek z ZT [51].

Układ krążenia
Badania epidemiologiczne wykazały trzykrotnie wyższą śmiertelność w grupie pacjentek z ZT w porównaniu do populacji zdrowych kobiet, przy czym u 41% przyczyną są zaburzenia związane z układem krążenia (11% choroba niedokrwienna serca, 11% choroby naczyń mózgowych, 8% tętniak aorty, 8% wrodzone wady serca) [52]. U prawie 11% pacjentek z ZT stwierdza się koarktację aorty (CoA), a u 16% dwupłatkową zastawkę aorty (bicuspid aortic valve, BAV) [53]. Częstość tych wad jest czterokrotnie wyższa w przypadku pacjentek z płetwistością szyi [1]. W chwili rozpoznania ZT należy więc przeprowadzić dokładną ocenę układu krążenia łącznie z wykonaniem badania echokardiograficznego serca i dużych naczyń [2]. W ostatnich zaleceniach kładzie się duży nacisk na zastosowanie badania metodą rezonansu magnetycznego (MR) [1]. W obrazie MR często uwidaczniane są zaburzenia układu krążenia nieobserwowane w badaniu echokardiograficznym, takie jak przedłużony poprzeczny łuk aorty (ETA), nieprawidłowa prawa tętnica podobojczykowa oraz częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych (PAPVC) [1, 54]. Przedłużony poprzeczny łuk aorty najpewniej nie ma znaczenia klinicznego, ale może odzwierciedlać nieprawidłowości w budowie ściany aorty, a tym samym skłonność do wytworzenia się tętniaka aorty i jego pęknięcia. Rozwarstwienie aorty u pacjentek z ZT występuje z częstością 0,6–1,4% w porównaniu do 0,006% w populacji zdrowych kobiet w średnim wieku 30–35 lat [55, 56]. Poszerzenie aorty obserwowano u 15–30% dziewczynek z ZT, co może zwiększać ryzyko jej rozwarstwienia w późniejszym czasie [57, 58]. Według aktualnych wytycznych jeżeli wskaźnik wymiaru aorty (Aortic Size Index, ASI) w odniesieniu do powierzchni ciała jest większy niż 2 cm/m2, należy pacjentkę poddać ścisłej obserwacji, a jeżeli przekracza 2,5 cm/m2, należy przekazać ją do specjalistycznego ośrodka [59]. U pacjentek z ZT z cechami poszerzenia łuku aorty niezbędna jest kontrola ciśnienia tętniczego z zastosowaniem β-blokera [60].
W badaniu elektrokardiograficznym stosunkowo często stwierdza się zaburzenia przewodnictwa i repolaryzacji. W opisach EKG częściej pojawia się prawogram, nieprawidłowy załamek T i wydłużony odcinek/odstęp QT [61]. U pacjentek z ZT obserwuje się również nieprawidłowy profil lipidowy oraz nieprawidłową tolerancję glukozy, które stanowią istotny czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca i naczyń mózgowych [62, 63]. Nadciśnienie tętnicze stwierdza się u 25% nastolatek i 50% dorosłych kobiet z ZT, najczęściej pod postacią podwyższonego ciśnienia skurczowego w godzinach nocnych [53]. Zalecenia co do opieki kardiologicznej prezentuje tabela II [1]. Badanie MR jest szczególnie rekomendowane u kobiet z nadciśnieniem tętniczym, wcześniej uwidocznionym ETA, poszerzeniem aorty w wywiadzie oraz planujących ciążę [60]. Należy również pamiętać o profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia.Dojrzewanie
Niewydolność jajników stwierdza się u około 90% dziewcząt i kobiet z ZT [1]. Stężenia gonadotropin, wysokie u noworodków i we wczesnym dzieciństwie, stopniowo obniżają się do końca 6 roku życia, a następnie ponownie wzrastają od około 9–11 roku życia [64]. Ten dwufazowy wzorzec gonadotropin występuje u wszystkich pacjentek z ZT bez względu na rodzaj kariotypu. Łatwo wywnioskować, że oznaczanie FSH i LH nie jest więc użyteczne jako marker ZT u dziewcząt między 6 a 10 r.ż. [65]. Spontaniczne dojrzewanie występuje u 1/3 pacjentek z ZT, szczególnie z kariotypem mozaikowym. Połowa z nich samoistnie miesiączkuje, ale tylko 2–5% ma szanse na fizjologiczną ciążę [66, 67]. Użyteczny w przewidywania rezerwy jajnikowej u chorych z ZT wydaje się obecnie coraz powszechniej oznaczany hormon anty-Mullerowski (AMH), którego stężenie cechuje się wysoką czułością i specyficznością [68].
Rozpoczęcie estrogenoterapii w 12 roku życia celem stymulacji rozwoju drugorzędowych cech płciowych ma również pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ośrodkowy układ nerwowy, tkankę kostną i funkcję wątroby [69, 70]. Niskie dawki estrogenów w tym wieku nie tylko nie oddziałują niekorzystnie na ostateczny efekt leczenia rGH [71, 72], lecz jak wykazały ostatnio opublikowane badania, ultra małe dawki estrogenów podawane już od 5 r.ż. dziewczynkom z ZT leczonym rGH istotnie poprawiają wzrost końcowy w stosunku do grupy leczonych jedynie rGH [73]. Dołączenie oxandrolone do schematu leczenia rGH wymaga jednak odroczenia estrogenoterapii do 14 roku życia [74].
Polecaną formą hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) jest terapia transdermalna. Taboada i wsp. [75] porównali efekt małych i dużych dawek 17β–estradiolu podawanego przez 2 tygodnie drogą doustną i przezskórną. Nie wykazali istotnych różnić w stężeniach gonadotropin w przypadku dużych dawek estradiolu, natomiast przy dawkach niskich terapia transdermalna wykazała istotną redukcję stężenia gonadotropin w porównaniu do podaży drogą doustną. Przewagą terapii przezskórnej (plastry, żele) jest możliwość zastosowania bardzo małych dawek (łatwa podzielność plastrów), co jest szczególnie istotne w początkowym etapie leczenia. Terapia ta pozwala również na pominięcie efektu pierwszego przejścia leku przez wątrobę. Leczenie powinno się rozpoczynać od 1/10–1/8 dawki docelowej, stopniowo zwiększając ją przez kolejne 2–4 lata. Ostatecznie dochodzi się do dawki dobowej 100–200 µg estradiolu przezskórnego lub odpowiednio 20 µg etynyloestradiolu bądź 2–4 mg mikronizowanego estradiolu, którą utrzymuje się do około 30 roku życia. W późniejszym okresie życia HTZ powinna być kontynuowana w mniejszych dawkach do wieku fizjologicznie występującej menopauzy. Po dwu latach od rozpoczęcia estrogenoterapii lub po pierwszym samoistnym krwawieniu z dróg rodnych do leczenia dołącza się progestageny [1]. Schemat estrogenoterapii przedstawia tabela III [1]. Ostatnie badania sugerują częstsze występowanie zakrzepicy u pacjentek z ZT. Można przypuszczać, że zastosowanie HTZ ryzyko to spotęguje [76, 77]. Terapia transdermalna wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem rozwoju zakrzepicy w porównaniu do estrogenoterapii doustnej [78]. Pomimo wymienionych korzyści tylko 8–10% lekarzy prowadzących stosuje estrogenoterapię przezskórną u pacjentek z ZT [79].

Choroby autoimmunologiczne
Zespół Turnera predysponuje do występowanie chorób autoimmunologicznych, takich jak zapalenie tarczycy, bielactwo, celiakia, łysienie plackowate czy cukrzyca typu 1. Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy występuje powszechnie w dzieciństwie i jest obserwowane już od 4 roku życia [80]. W badaniu prospektywnym obejmującym 86 dziewcząt z ZT u 1/3 rozpoznano subkliniczną niedoczynność tarczycy. U niektórych z nich nawet przy maksymalnych obserwowanych wartościach TSH (26,8 mIU/l) stężenie fT4 pozostawało w dolnej granicy normy i nie stwierdzono objawów hipotyreozy.
U 36% badanych występowały dodatnie przeciwciała przeciwtarczycowe. Porównując funkcję tarczycy na początku badania i pod koniec obserwacji wykazano wzrost częstości zaburzeń z 25,5 do 50%. Równocześnie stwierdzono częstsze występowanie choroby Hashimoto (z 6,9 do 17,4%), subklinicznej niedoczynności tarczycy (z 12,8 do 14%) oraz dodatnich przeciwciał przeciwtarczycowych przy prawidłowym TSH (z 5,8 do 18,6%). Najmłodsza pacjentka z dodatnimi przeciwciałami przeciwtarczycowymi miała zaledwie 5,5 lat [81]. Według ostatnich wytycznych Turner Syndrome Consensus Study Group u wszystkich pacjentek z ZT należy kontrolować TSH i fT4 od 4 roku życia. Rekomendacje nie ustosunkowują się jednak do kwestii leczenia w przypadku rozpoznania subklinicznych zaburzeń funkcji tarczycy w ZT [1]. Według zaleceń z roku 2004 nie jest wskazane wyłącznie rutynowo leczenia. Obecność dodatnich przeciwciał przeciwtarczycowych nie wpływa na postawienie diagnozy subklinicznej niedoczynności tarczycy i dalsze postępowanie. Leczenie lewotyroksyną rekomendowane jest tylko u pacjentek, u których TSH przekracza 10 mIU/l [82]. Nadal jednak pozostają wątpliwości dotyczące optymalnego momentu rozpoczęcia leczenia lewotyroksyną, zwłaszcza w kontekście terapii rGH u pacjentek z ZT i wpływu zaburzeń funkcji tarczycy na ostateczny rezultat tej terapii [81].
Pacjentki z ZT mają również zwiększone ryzyko występowania celiakii, które określa się na 4–6% [83]. Według aktualnych wytycznych zaleca się oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (przeciwciała w klasie IgG w przypadku potwierdzonego niedoboru IgA). Badania przesiewowe pacjentek z ZT należy zapoczątkować w 4 roku życia i powtarzać co 2–5 lat. W przypadku wykluczenia haplotypu HLA DQ2 i DQ8 ryzyko rozwoju celiakii jest znikome i nie ma konieczności powtarzania oznaczeń przeciwciał [84].

Wady układu moczowego
Wrodzone wady układu moczowego występują u 30–40% pacjentek z ZT [85]. W badaniu ultrasonograficznym najczęściej rozpoznawane są wady dróg moczowych (20%), nerka podkowiasta (10%) oraz inne nieprawidłowości (5%) [86]. Zaleca się rutynowe wykonanie USG nerek u wszystkich dziewcząt w chwili rozpoznania ZT [1]. Wady strukturalne nerek znacznie częściej występują u pacjentek z monosomię 45,X, podczas gdy wady dróg moczowych u tych z kariotypem mozaikowym. Bilge i wsp. [85] wykazali, iż u żadnej z 82 pacjentek z prawidłowym w chwili rozpoznania obrazem USG nerek po sześciu latach obserwacji nie rozpoznano zaburzeń układu moczowego.

Narząd słuchu
Choroby ucha środkowego, które występują u 50–85% dziewcząt i kobiet z ZT, zwykle rozpoczynają się w dzieciństwie [87]. Problemy ze słuchem są powszechnym zaburzeniem u pacjentek z ZT i korelują z kariotypem [88]. Obserwuje się znacznie częstsze występowanie zapalenia ucha środkowego, co prawdopodobnie związane jest z zaburzeniami anatomicznymi (nieprawidłowe połączenie trąbki Eustachiusza z jamą ucha środkowego), czego rezultatem jest niedosłuch przewodzeniowy u młodych dziewcząt z ZT [89]. Ocena laryngologiczna powinna obejmować badanie otoskopowe oraz tympanometrię. Leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego u pacjentek z ZT powinno być agresywne w związku z ryzykiem zaburzeń słuchu, a co za tym idzie problemów z mową oraz ryzykiem rozwoju perlaka. Po 6–10 tygodniach od wystąpienia ostrego zapalenia ucha środkowego wymagana jest ocena pacjentek pod kątem obecności wysięku. U pacjentek, u których obserwuje się przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego trwające dłużej niż 3 miesiące lub nawracające ostre wysiękowe zapalenia ucha środkowego, konieczna jest specjalistyczna opieka otolaryngologa i ewentualne rozważenie metod zabiegowych, takich jak drenaż jamy bębenkowej, tonsillektomia lub adenotomia. W życiu dorosłym problem niedosłuchu czuciowo-nerwowego dotyczy aż 25% chorych z ZT [1], stąd tak ważne jest częste badanie słuchu.

Narząd wzroku
Najczęstszymi zaburzeniami dotyczącymi zewnętrznych przydatków oka są zmarszczka nakątna, ptoza, hiperteloryzm lub skośne ustawienie szpar powiekowych [90]. Zez i nadwzroczność występują u 25–35 % pacjentek z ZT i stanowią istotny czynnik ryzyka niedowidzenia. Badania okulistyczne powinny być przeprowadzone u każdej pacjentki w wieku powyżej 12–18 miesiąca życia [1].

Opieka nad dorosłymi kobietami z zespołem Turnera
Przejście pacjentek z ZT z opieki pediatrycznej do opieki medycznej dla dorosłych powinno odbywać się w momencie osiągnięcia wzrostu ostatecznego i zakończenia dojrzewania płciowego, przy czym już od 12 roku życia opieka ta powinna koncentrować się zdecydowanie bardziej na pacjentkach niż na rodzicach. Celem opieki medycznej na tym etapie powinna być w mniejszym stopniu eskalacja wzrostu ostatecznego, a w większym stopniu powinien być kładziony nacisk na cechy feminizacji oraz promowanie niezależności w życiu dorosłym.
Dorosłe kobiety z ZT wymagają wielospecjalistycznej opieki. W skład zespołu powinien wchodzić: endokrynolog, kardiolog, otolaryngolog, ginekolog oraz psycholog [1]. U kobiet z ZT należy zwrócić uwagę nie tylko na specyficzne zaburzenia związane z ZT, ale również wykonać badania w kierunku osteoporozy, nadciśnienia, cukrzycy i dysplipidemii, których częstość występowania w ZT jest znacznie większa [91]. Wszystkie problemy i zaburzenia rozpoznane w dzieciństwie powinny być systematycznie monitorowane u dorosłych pacjentek, w szczególności wrodzone wady układu krążenia, celiakia, choroby tarczycy czy zaburzenia słuchu. Coroczna kontrola powinna obejmować pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę czynności serca, ocenę funkcji tarczycy, badanie gruczołów piersiowych i badanie otoskopowe.
Istotnym elementem opieki medycznej dorosłych pacjentek z ZT jest ocena możliwości i planowania zajścia w ciążę. Przy planowaniu spontanicznego lub wspomaganego zajścia w ciążę konieczna jest dokładna ocena medyczna, szczególnie w zakresie układu krążenia. Zalecane jest wykonanie badania EKG, echokardiograficznego oraz badania MR [1]. Ostatnie dane pokazują, iż nawet w przypadku dyskretnych cech dojrzewania istnieje prawdopodobieństwo występowania komórek jajowych w tkance dysplastycznego jajnika. Możliwość krioprezerwacji komórek jajowych w chwili obecnej jest obiektem intensywnych badań [92]. Warunkiem przygotowania pacjentki do zapłodnienia z użyciem technik wspomaganego rozrodu jest odpowiednia HTZ.
Niepokojące są dane dotyczące opieki medycznej nad dorosłymi pacjentkami z ZT. Gawlik i wsp. [93] przeprowadzili badania ankietowe oceniające jakość opieki medycznej nad kobietami z ZT. Analiza uzyskanych danych pokazała, że żadna z kobiet nie miała przeprowadzonych konsultacji i badań zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Można to próbować tłumaczyć znikomą wiedzą lekarzy podstawowej opieki na temat rozpoznania ZT. Pacjentki przyznały, że choć znaczna większość z nich (ponad 80%) korzysta z poradni rejonowych, to aż dwie trzecie nie przedstawiły lekarzowi POZ zaświadczenia o rozpoznaniu. Te wyniki są zgodne z danymi z badania Devernay i wsp., w którym tylko u 3,5% ankietowanych spełniono wszystkie zalecenia, natomiast u 16% kobiet nie zostały przeprowadzone żadne ze wskazanych badań [94]. W badaniu polskiej grupy połowa pacjentek korzystała z opieki endokrynologicznej, 40% z ginekologicznej, a tylko 18% z obu. Wykazano, iż długoterminowa opieka medyczna nad kobietami z ZT jest niekompletna i niezgodna z obowiązującymi wytycznymi [93]. Porównując wyniki badań przed ukazaniem się wytycznych Turner Syndrome Study Group w 2007 r. z późniejszymi, nie zaobserwowano znacznej poprawy w jakości opieki medycznej nad kobietami z ZT [93–96]. W celu poprawy długoterminowej opieki nad pacjentkami z ZT wymagane jest płynne przejście z opieki pediatrycznej, założenie centrów opieki dla dorosłych pacjentek z ZT oraz lepsza edukacja pacjentek, jak również ścisła współpraca pomiędzy lekarzami rodzinnymi a specjalistami [93].
Zestawienie wytycznych dotyczących monitoringu kobiet z ZT zamieszczono w tabeli IV [1, 4].

Piśmiennictwo

1. Bondy C.A.; Clinical practice guideline. Care of girls and women with Turner syndrome: a guideline of the Turner syndrome study group; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007:92, 10-25

2. Pinsker J.E.; Turner syndrome: Updating the paradigm of clinical care; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012:97, E994-1003

3. Stocholm K., Juul S., Juel K. et al.; Prevalence, incidence, diagnostic delay, and mortality in Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab 2006:91, 10-25

4. Davenport M.L.; Approach to the patient with Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010:95, 1487-1495

5. Ferguson-Smith M.A.; Karyotype-phenotype correlations in gonadal dysgenesis and their bearing on the pathogenesis of malformations; J. Med. Genet. 1965:2, 142-155

6. Elsheikh M., Wass J.A.H., Conway G.S.; Autoimmune thyroid syndrome in woman with Turner’s syndrome – the association with karyotype; Clin. Endocrinol. 2001:55, 223-226

7. Ross J.L., Scott C. Jr, Marttila P. et al.; Phenotypes Associated with SHOX Deficiency; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001:86, 5674-5680

8. Maraschio P., Tupler R., Barbierato L. et al.; An analysis of Xq deletions; Hum. Genet. 1996:97, 375-381

9. Marchini A., Rappold G., Schneider K.U.; SHOX at a glance: from gene to protein; Arch. Physiol. Biochem. 2007:113, 116-123

10. Bekker M.N., van den Akker N.M., de Mooij Y.M. et al.; Jugular lymphatic maldevelopment in Turner syndrome and trisomy 21: different anomalies leading to nuchal edema; Reprod. Sci. 2008:15, 295-304

11. Modi D.N., Sane S., Bhartiya D.; Accelerated germ cell apoptosis in sex chromosome aneuploid fetal human gonads; Mol. Hum. Reprod. 2003:9, 219-225

12. Sagi L., Zuckerman-Levin N., Gawlik A. et al.; Clinical significance of the parental origin of the X chromosome in turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007:92, 846-852

13. Nicolaides K.H., Azar G., Snijders R.J. et al.; Fetal nuchal oedema: associated malformations and chromosomal defects; Fetal. Diagn. Ther. 1992:7, 123-131

14. Bronshtein M., Zimmer E.Z., Blazer S.; A characteristic cluster of fetal sonographic markers that are predictive of fetal Turner syndrome in early pregnancy; Am. J. Obstet. Gynecol. 2003:188, 1016-1020

15. Alpman A., Cogulu O., Akgul M. et al.; Prenatally diagnosed Turner syndrome and cystic hygroma: incidence and reasons for referrals; Fetal. Diagn. Ther. 2009:25, 58-61

16. Urbach A., Benvenisty N.; Studying early lethality of 45,XO (Turner’s syndrome) embryos using human embryonic stem cells; PLoS One. 2009:4, e4175

17. Gunther D.F., Eugster E., Zagar A.J. et al.; Ascertainment bias in Turner syndrome: new insights from girls who were diagnosed incidentally in prenatal life; Pediatrics. 2004:114, 640-644

18. Koeberl D.D., McGillivray B., Sybert V.P.; Prenatal diagnosis of 45,X/46,XX mosaicism and 45,X: implications for postnatal outcome; Am. J. Hum. Genet. 1995:57, 661-666

19. Gravholt C.H., Juul S., Naeraa R.W., Hansen J.; Prenatal and postnatal prevalence of Turner’s syndrome: a registry study; BMJ 1996:6, 312, 16-21

20. Gravholt C.H.; Clinical practice in Turner syndrome; Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. 2005:1, 41-52

21. Hook E.B.; Exclusion of chromosomal mosaicism: tables of 90%, 95% and 99% confidence limits and comments on use; Am. J. Hum. Genet. 1977:29, 94-97

22. Lippe B.; Turner syndrome; Endocrinol. Metab. Clin. North. Am. 1991:20, 121-152

23. ALvarez-Nava F., Soto M., Sánchez M.A. et al.; Molecular analysis in Turner syndrome; J. Pediatr. 2003:142, 336-340

24. Bianco B., Lipay M., Guedes A. et al.; SRY gene increases the risk of developing gonadoblastoma and/or nontumoral gonadal lesions in Turner syndrome; Int. J. Gynecol. Pathol. 2009:28, 197-202

25. Sallai A., Sólyom J., Dobos M. et al.; Y-chromosome markers in Turner syndrome: Screening of 130 patients; J. Endocrinol. Invest. 2010:33, 222-227

26. Cools M., Drop S.L., Wolffenbuttel K.P. et al.; Germ cell tumors in the intersex gonad: old paths, new directions, moving frontiers; Endocr. Rev. 2006:27, 468-484

27. Wolff D.J., Van Dyke D.L., Powell C.M.; Laboratory guideline for Turner syndrome; Genet Med. 2010:12, 52-55

28. Massa G., Verlinde F., De Schepper J. et al.; Trends in age at diagnosis of Turner syndrome; Arch. Dis. Child. 2005:90, 267-268

29. Carvalho A.B., Guerra Júnior G., Baptista M.T. et al.; Cardiovascular and renal anomalies in Turner syndrome; Rev. Assoc. Med. Bras. 2010:56, 655-659

30. Rivkees S.A., Hager K., Hosono S. et al.; A highly sensitive, high-throughput assay for the detection of Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011:96, 699-705

31. Gravholt C.H., Chen J.W., Oxvig C. et al.; The GH-IGF-IGFBP axis is changed in Turner syndrome: partial normalization by HRT; Growth. Horm. IGF Res. 2006:16, 332-339

32. Davenport M.L., Punyasavatsut N., Stewart P.W. et al.; Growth failure in early life: an important manifestation of Turner syndrome; Horm. Res. 2002:57, 157-164

33. Stephure D.K.; Canadian Growth Hormone Advisory Committee.:Impact of growth hormone supplementation on adult height in turner syndrome: results of the Canadian randomized controlled trial; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2005:90, 3360-3366

34. Ross J., Lee P.A., Gut R. et al.; Impact of age and duration of growth hormone therapy in children with Turner syndrome; Horm. Res. Paediatr. 2011:76, 392-399

35. Ranke M.B., Lindberg A.; Observed and predicted total pubertal growth during treatment with growth hormone in adolescents with idiopathic growth hormone deficiency, Turner syndrome, short stature, born small for gestational age and idiopathic short stature: KIGS analysis and review; Horm. Res. Paediatr. 2011:75, 423-432

36. Bannink E.M., van der Palen R.L., Mulder P.G. et al.; Long-term follow-up of GH-treated girls with Turner syndrome: metabolic consequences; Horm. Res. 2009:71, 343-349

37. Bannink E.M., van der Palen R.L., Mulder P.G. et al.; Long-term follow-up of GH-treated girls with Turner syndrome: BMI, blood pressure, body proportions; Horm. Res. 2009:71, 336-342

38. Davenport M.L., Crowe B.J., Travers S.H. et al.; Growth hormone treatment of early growth failure in toddlers with Turner syndrome: a randomized, controlled, multicenter trial; Clin. Endocrinol. Metab. 2007:92, 3406-3416

39. Linglart A., Cabrol S., Berlier P. et al.; Growth hormone treatment before the age of 4 years prevents short stature in young girls with Turner syndrome; Eur. J. Endocrinol. 2011:164, 891-897

40. Ricotti S., Petrucci L., Carenzio G. et al.; Prevalence and incidence of scoliosis in Turner syndrome: a study in 49 girls followed-up for 4 years; Eur. J. Phys. Rehabil. Med. 2011:47, 447-453

41. Bell J., Parker K.L., Swinford R.D. et al.; Long-term safety of recombinant human growth hormone in children; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010:95, 167-177

42. Menke L.A., Sas T.C., de Muinck Keizer-Schrama S.M. et al.; Efficacy and safety of oxandrolone in growth hormone-treated girls with turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010:95, 1151-1160

43. Chagin A.S., Vannesjö J., Sävendahl L.; Androgen receptor modulation does not affect longitudinal growth of cultured fetal rat metatarsal bones; Horm. Res. 2009:71, 219-227

44. Massarano A.A., Brook C.G., Hindmarsh P.C. et al.; Growth hormone secretion in Turner’s syndrome and influence of oxandrolone and ethinyl oestradiol; Arch. Dis. Child. 1989:64, 587-592

45. Haeusler G., Schmitt K., Blümel P. et al.; Insulin, insulin-like growth factor-binding protein-1, and sex hormone-binding globulin in patients with Turner’s syndrome: course over age in untreated patients and effect of therapy with growth hormone alone and in combination with oxandrolone; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1996:81, 536-541

46. Chagin A.S., Sävendahl L.; Genes of importance in the hormonal regulation of growth plate cartilage; Horm. Res. 2009:71 Suppl 2, 41-47

47. Zeger M.P., Shah K., Kowal K. et al.; Prospective study confirms oxandrolone-associated improvement in height in growth hormone-treated adolescent girls with Turner syndrome; Horm. Res. Paediatr. 2011:75, 38-46

48. Bareille P., Massarano A.A., Stanhope R.; Final height outcome in girls with Turner syndrome treated with a combination of low dose oestrogen and oxandrolone; Eur. J. Pediatr. 1997:156, 358-362

49. Kuczmarski R.J., Ogden C.L., Grummer-Strawn L.M. et al.; CDC growth charts: United States; Adv. Data. 2000:8, 1-27

50. Dimitrakakis C., Zhou J., Wang J. et al.; A physiologic role for testosterone in limiting estrogenic stimulation of the breast; Menopause. 2003:10, 292-298

51. Freriks K., Sas T.C., Traas M.A. et al.; Long-term effects of previous oxandrolone treatment in adult women with Turner syndrome; Eur. J. Endocrinol. 2012:10, 168, 91-99

52. Schoemaker M.J., Swerdlow A.J., Higgins C.D. et al.; Mortality in women with turner syndrome in Great Britain: a national cohort study; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008:93, 4735-4742

53. Dulac Y., Pienkowski C., Abadir S. et al.; Cardiovascular abnormalities in Turner’s syndrome: what prevention?; Arch. Cardiovasc. Dis. 2008:101, 485-490

54. Ho V.B., Bakalov V.K., Cooley M. et al.; Major vascular anomalies in Turner syndrome: prevalence and magnetic resonance angiographic features; Circulation. 2004:21, 110, 1694-700

55. Gravholt C.H., Landin-Wilhelmsen K., Stochholm K. et al.; Clinical and epidemiological description of aortic dissection in Turner’s syndrome; Cardiol. Young. 2006:16, 430-436

56. Carlson M., Silberbach M.; Dissection of the aorta in Turner syndrome: two cases and review of 85 cases in the literature; BMJ Case Rep. 2009:2009, bcr0620091998

57. Chalard F., Ferey S., Teinturier C. et al.; Aortic dilatation in Turner syndrome: the role of MRI in early recognition; Pediatr. Radiol. 2005:35, 323-326

58. Ostberg J.E., Brookes J.A., McCarthy C. et al.; A comparison of echocardiography and magnetic resonance imaging in cardiovascular screening of adults with Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004:89, 5966-5971

59. Bondy C.A.; Congenital cardiovascular disease in Turner syndrome; Congenit. Heart Dis. 2008:3, 2-15

60. Matura L.A., Ho V.B., Rosing D.R. et al.; Aortic dilatation and dissection in Turner syndrome; Circulation. 2007:116, 1663-1670

61. Bondy C.A., Van P.L., Bakalov V.K. et al.; Prolongation of the cardiac QTc interval in Turner syndrome; Medicine (Baltimore) 2006:85, 75-81

62. Stochholm K., Juul S., Juel K. et al.; Prevalence, incidence, diagnostic delay, and mortality in Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006:91, 3897-3902

63. Gravholt C.H.; Epidemiological, endocrine and metabolic features in Turner syndrome; Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. 2005:49, 145-156

64. Fechner P.Y., Davenport M.L., Qualy R.L. et al.; Differences in follicle-stimulating hormone secretion between 45,X monosomy Turner syndrome and 45,X/46,XX mosaicism are evident at an early age; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006:91, 4896-4902

65. Hagen C.P., Main K.M., Kjaergaard S. et al.; FSH, LH, inhibin B and estradiol levels in Turner syndrome depend on age and karyotype: longitudinal study of 70 Turner girls with or without spontaneous puberty; Hum. Reprod. 2010:25, 3134-3141

66. Pasquino A.M., Passeri F., Pucarelli I. et al.; Spontaneous pubertal development in Turner’s syndrome. Italian Study Group for Turner’s Syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1997:82, 1810-1813

67. Hreinsson J.G., Otala M., Fridström M. et al.; Follicles are found in the ovaries of adolescent girls with Turner’s syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002:87, 3618-3623

68. Hagen C.P., Aksglaede L., Sørensen K. et al.; Serum levels of anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian function in 926 healthy females from birth to adulthood and in 172 Turner syndrome patients; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010:95, 5003-5010

69. Bannink E.M., Raat H., Mulder P.G. et al.; Quality of life after growth hormone therapy and induced puberty in women with Turner syndrome; J. Pediatr. 2006:148, 95-101

70. Kanaka-Gantenbein C.; Hormone replacement treatment in Turner syndrome; Pediatr. Endocrinol. Rev. 2006:3 Suppl 1, 214-218

71. Rosenfield R.L., Devine N., Hunold J.J. et al.; Salutary effects of combining early very low-dose systemic estradiol with growth hormone therapy in girls with Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2005:90, 6424-6430

72. Reiter E.O., Blethen S.L., Baptista J. et al.; Early initiation of growth hormone treatment allows age-appropriate estrogen use in Turner’s syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001:86, 1936-1941

73. Ross J.L., Quigley C.A., Cao D. et al.; Growth hormone plus childhood low-dose estrogen in Turner’s syndrome; N. Engl. J. Med. 2011:364, 1230-1242

74. Gault E.J., Perry R.J., Cole T.J. et al.; Effect of oxandrolone and timing of pubertal induction on final height in Turner’s syndrome: randomised, double blind, placebo controlled trial; BMJ 2011:14, 342, d1980

75. Taboada M., Santen R., Lima J. et al.; Pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral and transdermal 17β estradiol in girls with Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011:96, 3502-3510

76. Gravholt C.H., Mortensen K.H., Andersen N.H. et al.; Coagulation and fibrinolytic disturbances are related to carotid intima thickness and arterial blood pressure in Turner syndrome; Clin. Endocrinol. (Oxf). 2012:76, 649-656

77. Calcaterra V., Gamba G., Montani N. et al.; Thrombophilic screening in Turner syndrome; J. Endocrinol. Invest. 2011:34, 676-679

78. Canonico M., Oger E., Plu-Bureau G. et al.; Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal women: impact of the route of estrogen administration and progestogens: the ESTHER study; Circulation. 2007:115, 840-845

79. Gault E.J., Donaldson M.D.; Oestrogen replacement in Turner syndrome: current prescribing practice in the UK; Clin. Endocrinol. (Oxf) 2009:71, 753-755

80. Livadas S., Xekouki P., Fouka F. et al.; Prevalence of thyroid dysfunction in Turner’s syndrome: a long-term follow-up study and brief literature review; Thyroid 2005:15, 1061-1066

81. Gawlik A., Gawlik T., Januszek-Trzciąkowska et al.; Incidence and dynamics of thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity in girls with Turner’s syndrome: a long-term follow-up study; Horm. Res. Paediatr. 2011:76, 314-320

82. Surks M.I., Ortiz E., Daniels G.H. et al.; Subclinical thyroid disease: scientific review and guidelines for diagnosis and management; JAMA 2004:291, 228-238

83. Bonamico M., Pasquino A.M., Mariani P. et al.; Prevalence and clinical picture of celiac disease in Turner syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002:87, 5495-5498

84. Hill I.D., Dirks M.H., Liptak G.S. et al.; Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2005:40, 1-19

85. Bilge I., Kayserili H., Emre S. et al.; Frequency of renal malformations in Turner syndrome: analysis of 82 Turkish children; Pediatr. Nephrol. 2000:14, 1111-1114

86. Chang P., Tsau Y.K., Tsai W.Y. et al.; Renal malformations in children with Turner’s syndrome; J. Formos. Med. Assoc. 2000:99, 796-798

87. Barrenäs M., Landin-Wilhelmsen K., Hanson C.; Ear and hearing in relation to genotype and growth in Turner syndrome; Hear. Res. 2000:144, 21-28

88. Dhooge I.J., De Vel E., Verhoye C. et al.; Otologic disease in turner syndrome; Otol. Neurotol. 2005:26, 145-150

89. Stenberg A.E., Nylén O., Windh M. et al.; Otological problems in children with Turner’s syndrome; Hear. Res. 1998:124, 85-90

90. Denniston A.K., Butler L.; Ophthalmic features of Turner’s syndrome; Eye (Lond). 2004:18, 680-684

91. Gravholt C.H., Juul S., Naeraa R.W. et al.; Morbidity in Turner syndrome; J. Clin. Epidemiol. 1998:51, 147-158

92. Hreinsson J.G., Otala M., Fridström M. et al.; Follicles are found in the ovaries of adolescent girls with Turner’s syndrome; Clin. Endocrinol. Metab. 2002:87, 3618-3623

93. Gawlik A., Kaczor B., Kaminska H. et al.; Quality of medical follow-up of young women with Turner syndrome treated in one clinical center; Horm. Res. Paediatr. 2012:77, 222-228

94. Devernay M., Ecosse E., Coste J. et al.; Determinants of medical care for young women with Turner syndrome; Clin. Endocrinol. Metab. 2009:94, 3408-3413

95. Bondy C., Bakalov V.K., Lange E.D. et al.; Deficient medical care for adults with the Turner syndrome; Ann. Intern. Med. 2006:145, 866-867

96. Verlinde F., Massa G., Lagrou K. et al.; Health and psychosocial status of patients with turner syndrome after transition to adulthood: the Belgian experience; Horm. Res. 2004:62, 161-167

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Zespół częściowej niewrażliwości na androgeny – opis przypadku ...

Profil chorób autoimmunologicznych u pacjentów z zespołem Turnera ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

Zaburzenia gospodarki wodno-sodowej w przebiegu endokrynopatii u dzi ...

Ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego u dzieci w wieku 1–7 lat z ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT