Endokrynol. Ped. 11/2012;4(41):17-26
DOI: 10.18544/EP-01.11.04.1425PDF

Terapia limfocytami T regulatorowymi CD4+CD25highCD127- chroni komórki β trzustki w cukrzycy typu 1 u dzieci

1Natalia Marek-Trzonkowska, 2Małgorzata Myśliwiec, 1Anita Dobyszuk, 1Marcelina Grabowska, 2Ilona Techmańska, 3Jolanta Juścińska, 4Magdalena A. Wójtewicz

1Katedra Medycyny Rodzinnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
2Klinika Pediatrii Hematologii Onkologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
3Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Polska
4Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Polska


Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, komórki T regulatorowe (Tregs), ekspansja in vitro, terapia komórkowa, remisja

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca typu 1 rozwija się w wyniku niszczenia wysp trzustkowych przez autoreaktywne limfocyty T. Proces ten dodatkowo nasila deficyt liczby limfocytów T regulatorowych (Tregs). W pracy prezentujemy po raz pierwszy terapię będącą dowodem, że infuzja autologicznych komórek Tregs przedłuża remisję u dzieci ze świeżo rozpoznaną DM1. Materiały i metody. Terapii poddano 10 dzieci z cukrzycą typu 1 (8–16 lat) w ciągu 2 miesięcy od rozpoznania choroby. 4 pacjentom podano 10x106 Tregs/kg masy ciała, natomiast pozostałych 6 leczonych dzieci otrzymało 20 x106 Tregs/kg masy ciała. Preparat terapeutyczny składał się z wyizolowanych autologicznych komórek Tregs CD3+CD4+CD25highCD127- namnożonych w warunkach dobrej praktyki produkcyjnej. Wyniki. Nie zaobserwowano żadnych niepożądanych efektów terapii. Od dnia podania preparatu u pacjentów doszło do wzrostu odsetka limfocytów Tregs we krwi obwodowej. Obserwacje prowadzono równolegle w grupie kontrolnej, którą stanowili pacjenci dobrani odpowiednio pod względem klinicznym niepoddani terapii komórkami Tregs. Pół roku od rozpoznania cukrzycy typu 1 (4–5 miesięcy od infuzji komórek Tregs) 8 pacjentów poddanych terapii przyjmowało dzienną dawkę insuliny w wysokości 0,5 UI/kg m.c., natomiast 2 pozostałych pacjentów nie wymagało podaży egzogennej insuliny. Poziom C-peptydu w surowicy był istotnie wyższy u dzieci, które otrzymały komórki Treg niż w grupie kontrolnej. Wnioski. Badanie wykazuje, że terapia komórkami Tregs jest bezpieczna i dobrze tolerowana przez dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Copyright 2012 American Diabetes Association From Diabetes Care, Vol. 35, 2012; 1817–1820 Reprinted by permission of the American Diabetes Association.


Oryginalny tekst artykułu w języku angielskim

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Korzystna dynamika zmian subpopulacji komórek dendrytycznych u dziec ...

Dynamika zmian stanu klinicznego dzieci i młodzieży w momencie rozpo ...

Ocena komórek NKT u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 ...

Choroba Dühringa u dzieci z cukrzycą typu 1 ...

Cukrzyca typu 1 z zachowanym przetrwałym wydzielaniem insuliny – opi ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT