Endokrynol. Ped. 12/2013;3(44):47-54
DOI: 10.18544/EP-01.12.03.1457PDF

Przejściowe zaburzenia gospodarki węglowodanowej w czasie intensywnego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

1Bożena Banecka, 2Małgorzata Lesiuk, 1Iwona Beń-Skowronek

1Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Słowa kluczowe: cukrzyca, ostra białaczka limfoblastyczna

Streszczenie

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) jest najczęstszą chorobą rozrostową wieku dziecięcego. Powstaje na skutek klonalnej proliferacji prekursorowych limfocytów B lub T. Ważnymi lekami w leczeniu tej limfoproliferacyjnej choroby są L-asparaginaza oraz steroidy. Oba te leki mogą powodować zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Celem pracy jest analiza częstości występowania nieprawidłowości w gospodarce węglowodanowej u dzieci leczonych z powodu ALL. Pacjenci i metody. Analizie poddano dokumentację medyczną 97 pacjentów. Dyskusja i wnioski. Zastosowanie L-asparaginazy oraz steroidów w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej. U 11 pacjentów (11,4%) z wartościami glikemii poniżej 230 mg/dl normalizację glikemii uzyskiwano poprzez zastosowanie diety cukrzycowej. U 9 pacjentów (9,2%) z wartościami glikemii przekraczającymi 250 mg/dl leczeniem z wyboru była dieta oraz insulinoterapia. Ukończenie steroidoterapii wiązało się ze stopniową redukcją dawek insuliny, a następnie zakończeniem insulinoterapii. U żadnego z pacjentów po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego nie obserwowano trwałej cukrzycy


Wstęp
Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) jest najczęstszą chorobą rozrostową wieku dziecięcego. Powstaje na skutek klonalnej proliferacji prekursorowych limfocytów B lub T. Częstość występowania ALL wynosi około 4 nowych przypadków białaczki na 100 000 dzieci w wieku do 14 roku życia [1].
Leczenie ALL składa się z czterech etapów i trwa łącznie ok. 3 lat. Protokół leczenia chorych z ALL zależy od kwalifikacji do grup zaawansowania na podstawie objawów klinicznych, wyników badań diagnostycznych i reakcji na wstępne leczenie. W przypadku ALL u dzieci od roku 2002 w Europie stosowany jest protokół ALL-IC (trzy grupy ryzyka: SR – standard risk, ryzyko standardowe, IR – intermediate risk, ryzyko pośrednie, HR – high risk, wysokie ryzyko). Obecnie pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczeni są według Programu ALLIC 2002, który składa się z trzech protokołów leczniczych: I, Mm i II [1–4].
I etap terapii to leczenie indukujące (indukcja remisji), mające na celu osiągnięcie prawidłowego stanu dziecka, prawidłowego mielogramu oraz obrazu krwi obwodowej i płynu mózgowo-rdzeniowego. Na tym etapie pełną remisję choroby uzyskuje się u 97–98% dzieci. Stosowane są: winkrystyna, antracykliny (dauno- lub doksorubicyna), L-asparaginaza, glikokortykosterydy (prednizon, deksametazon) oraz leczenie wspomagające, które obejmuje profilaktykę zakażeń, nefropatii moczanowej i leukostazy (w białaczkach hiperleukocytarnych) oraz podawanie koncentratu krwinek czerwonych przy niedokrwistości.
II etap to leczenie konsolidujące (konsolidacja remisji), trwające kilka kolejnych miesięcy, w celu redukcji resztkowych komórek białaczkowych: cyklofosfamid, arabinozyd cytozyny, metotreksat podawany w dużych dawkach, 6-merkaptopuryna, 6-tioguanina. Ten etap kończy się tzw. reindukcją (powtórzeniem zestawu leków z I etapu).
III etap to profilaktyka lub leczenie zajęcia OUN: duże dawki metotreksatu (do płynu mózgowo-rdzeniowego jako profilaktyka zajęcia ośrodkowego układu nerwowego) w monoterapii lub razem z arabinozydem cytozyny i prednizonem.
IV etap to leczenie podtrzymujące: przez co najmniej 2 lata od rozpoznania ALL: 6-merkaptopuryna doustnie, metotreksat okresowo (najczęściej raz w tygodniu).
Ważnymi lekami w leczeniu ALL są L-asparaginaza oraz steroidy. Oba te leki mogą powodować zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
L-asparaginaza jest hydrolazą, enzymem katalizującym rozszczepienie L-asparaginy do kwasu asparaginowego i amoniaku. Eliminacja L-asparaginy z otoczenia komórek nowotworowych prowadzi do zahamowania cyklu komórkowego w fazie G1, zahamowania syntezy DNA i białek, apoptozy komórek i w efekcie do śmierci komórki. Zahamowanie syntezy białek jest przyczyną większości powikłań obserwowanych w trakcie leczenia L-asparaginazą, zarówno preparatem w postaci natywnej, jak i pegylowanej, takich jak upośledzenie funkcji wątroby, trzustki, ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia zewnątrzwydzielniczej czynności trzustki przebiegają ze wzrostem poziomu amylazy i lipazy w surowicy krwi, zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej prowadzą do hiperglikemii [5, 6].
Przyczyny hiperglikemii wynikłe ze stosowania L-asparaginazy są złożone. Uważa się , że L-asparaginaza powoduje: 1) zmiany w obrębie receptorów insulinowych: hamuje ich syntezę oraz przyspiesza degradację, prowadzi do modyfikacji struktury receptorów z obniżeniem ich aktywności, 2) zmniejszenie dostępności struktur receptorowych w wyniku ich przemieszczenia do przestrzeni wewnątrzkomórkowej, 3) zmianę struktury cząsteczki insuliny i w efekcie obniżenie jej aktywności, 4) podwyższenie stężenia glukagonu i wzrost uwalniania glukozy z glikogenu, 5) podkreśla się również możliwość indukowania p/c przeciwinsulinowych przez L-asparaginazę [7–10].
Mechanizm przeciwnowotworowego działania glikokortykosteroidów nie został dokładnie poznany, ale wiadomo, że na komórkach limfoidalnych znajdują się receptory dla sterydów, a ich liczba na limfoblastach białaczkowych jest znacznie większa niż na limfoblastach prawidłowych. Do najczęściej spotykanych objawów niepożądanych wynikających z zastosowania steroidoterapii należą cukrzyca i posterydowy zespół Cushinga.
Uważa się, że za rozwój cukrzycy sterydowej odpowiedzialnych jest kilka czynników. Jednym z głównych mechanizmów jest wzrost insulinooporności obwodowej. Steroidy prowadzą do insulinooporności przede wszystkim poprzez upośledzenie fosforylacji reszt tyrozynowych receptora insulinowego, a także zahamowanie syntezy i fosforylacji wewnątrzkomórkowego białka IRS-1 [11, 12]. Glikokortykosteroidy przyczyniają się do wzrostu glikemii również na drodze aktywacji transkrypcji enzymów biorących udział w glukoneogenezie wątrobowej przy równoczesnym zwiększeniu podaży substratów potrzebnych do glukoneogenezy na skutek aktywacji procesów katabolicznych (proteolizy i lipolizy) [13]. Steroidy hamując aktywność syntazy glikogenowej zmniejszają utylizację glukozy) [14]. Istnieją też doniesienia o hamującym wpływie glikokortykoidów na sekrecję insuliny przez komórki beta wysp trzustkowych. Jest to efekt nasilenia rozpadu transporterów glukozy GLUT-2 oraz zwiększenia ekspresji receptora alfa -2-adrenergicznego, co prowadzi do upośledzenia wydzielania insuliny [15]. Połączenie preparatów L-asparaginazy ze steroidami istotnie zwiększa częstość wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
Celem pracy jest analiza częstości występowania nieprawidłowości w gospodarce węglowodanowej u dzieci leczonych z powodu ALL.

Pacjenci i metody
Analizie poddano dokumentację medyczną 97 pacjentów leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej w latach 2006–2009 w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, a konsultowanych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie. Grupę badaną stanowiło 57 chłopców i 40 dziewczynek w wieku od 2 do 18 lat, leczonych według Programu ALLIC 2002. U wszystkich w leczeniu zastosowano L-asparaginazę i steroidy. W I protokole leczniczym zastosowano 8 dawek L-asparaginazy (5000j / m2) lub 2 dawki pegylowanej postaci L-asparaginazy 1000j/m2 oraz 38-dniową terapię prednizonem w dawce 40 mg/m2. W II protokole leczniczym były 4 dawki L-asparaginazy lub 1 dawka pegylowanej postaci L-asparaginazy oraz 28-dniowa kuracja dexametasonem w dawce 10 mg/m2 (ryc. 1).


Badania poziomu glikemii wykonywano we krwi żylnej u wszystkich dzieci w czasie leczenia ALL metodą enzymatyczną przy użyciu analizatora COBAS Integra 400. W przypadku rozpoznania cukrzycy według kryteriów IDF glikemię kontrolowano we krwi włośniczkowej przy pomocy glukometrów. U dzieci oznaczano również glukozurię i poziom ciał ketonowych w moczu przy użyciu testów paskowych. Oznaczano też hemoglobinę glikowaną metodą immunoenzymatyczną (Abbott). Aby ocenić zewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki, oznaczano poziomy amylazy i lipazy metodą kolorymetryczną przy pomocy analizatora biochemicznego Siemens Advia 1200.

Wyniki
Zaburzenia funkcji wewnątrzwydzielniczej trzustki w postaci cukrzycy (glikemie na czczo ≥126 mg/dl, między posiłkami ≥ 200 mg/dl) stwierdzono u 20 pacjentów, co stanowi 20,6% całej analizowanej grupy. U 18 spośród nich wystąpiły typowe dla cukrzycy objawy w postaci polidypsji i poliurii. U 2 pacjentów nie obserwowano żadnych objawów związanych z hiperglikemią, a podwyższone stężenia glukozy stwierdzono w trakcie wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych. U żadnego pacjenta nie wystąpiła dysfunkcja części zewnątrzwydzielniczej trzustki – świadczyły o tym prawidłowe poziomy amylazy i lipazy w surowicy krwi. W grupie 20 pacjentów, u których wystąpiła cukrzyca, 14 było w trakcie protokołu I, a 6 innych w trakcie protokołu II.
U 11 dzieci z glikemiami <230 mg/dl (11,4% całej analizowanej grupy) po zastosowaniu diety cukrzycowej oraz ograniczeniu podaży glukozy we wlewach kroplowych osiągnięto normalizację stężenia glukozy: glikemie na czczo wynosiły od 89 mg/dl do 103 mg/dl, glikemie poposiłkowe: 122 mg/dl–145 mg/dl.
U 9 pacjentów, co stanowiło 9,2% całej analizowanej grupy, stwierdzono: glikemie > 250 mg/dl, typowe dla cukrzycy objawy (polidypsja, poliuria), obecność glukozurii i ketonurii przy prawidłowym pH krwi. Nie obserwowano u nich kwasicy ketonowej. Troje z tych dzieci pochodziło z rodzin, w których występowała cukrzyca typu 2 (ryc. 2).


U 5 z tych dzieci stwierdzono cechy dojrzewania: u 3 IV fazę dojrzewania wg skali Tannera, u 2 II fazę. Może mieć to związek ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy. W trakcie protokołu I było 6 z tych pacjentów, a 3 innych w trakcie protokołu II. Zastosowano u nich oprócz diety cukrzycowej insulinoterapię. W leczeniu stosowano insulinę NPH oraz insulinę krótko działającą (regular) przez okres 10 do 27 dni. Insulinę NPH podawano w dwu dawkach – rano i wieczorem, a insulinę krótko działającą w 3 dawkach – przed głównymi posiłkami. Zapotrzebowanie na insulinę wynosiło 0,42–0,63 j/kg masy ciała/dobę. Średnie zapotrzebowanie na insulinę w całej grupie wynosiło 0,51±0,07 j/kg m.c., w grupie leczonej wg protokołu I – 0,51±0.08 j/kg m.c, w grupie leczonej wg protokołu II – 0,5±0,05 j/kg m.c (tab. 1).


Od momentu rozpoczęcia insulinoterapii uzyskano stopniowo ustąpienie polidypsji i poliurii, ujemne wyniki gluko- i ketotestów w moczu oraz normalizację stężenia glukozy. U wszystkich pacjentów objawy cukrzycy ustąpiły wraz z zakończeniem sterydoterapii. W czasie trzyletniej obserwacji u żadnego dziecka nie obserwowano rozwoju cukrzycy.

Dyskusja
Połączenie preparatów L-asparaginazy ze steroidami, stosowane równocześnie w protokołach leczniczych, istotnie zwiększa częstość wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Ryzyko rozwoju cukrzycy związane ze steroidoterapią jest proporcjonalne do wielkości przyjmowanej dawki sterydu. Każdy wzrost dawki prednizolonu o 0,01 mg/kg/db wiąże się z 5% wzrostem ryzyka rozwoju choroby [16–18]. Ryzyko wystąpienia cukrzycy jest większe, gdy pacjent ma nadmierną masę ciała, wcześniej występowała u niego nieprawidłowa glikemia na czczo lub nieprawidłowa tolerancja glukozy oraz w przypadku występowania cukrzycy w rodzinie [16]. W badanej przez nas grupie u 3 pacjentów w wywiadzie stwierdzono występowanie cukrzycy w rodzinie i u każdego z tych dzieci podczas leczenia ALL wystąpiła cukrzyca. U wszystkich dzieci przed rozpoczęciem leczenia poziomy glikemii były prawidłowe. Ważny jest również wiek rozpoczęcia terapii sterydami. W okresie pokwitania i starzenia się organizmu występuje „fizjologiczna” insulinooporność, co sprzyja rozwojowi cukrzycy [19, 20].
U 6 dzieci w badanej przez nas grupie do rozwoju cukrzycy doszło w trakcie protokołu I. W tym schemacie leczenia stosowany jest prednizolon oraz oprócz innych leków daunorubicyna. W protokole II stosowany jest deksametazon. Według niektórych badań stosowanie deksametazonu bardziej predysponuje do rozwoju cukrzycy niż stosowanie prednizonu [21].
Postępowanie lecznicze w cukrzycy sterydowej w odniesieniu do naszych pacjentów zależało od nasilenia hiperglikemii. Przy glikemiach poniżej 230 mg/dl stosowano z zadowalającym efektem dietę cukrzycową, przy wyższych glikemiach (w badanej grupie wartości powyżej 250 mg/dl) stosowano dietę i insulinoterapię. Według Gittoesa i wsp. u osób dorosłych stosujących przewlekle sterydy przy glikemiach do 216 mg/dl możliwe jest leczenie dietą, przy wartościach między 216 a 306 mg/dl leczenie dietą i doustnymi lekami hipoglikemizującymi, natomiast powyżej 306 mg/dl wskazane jest leczenie insuliną oraz dietą. Zdaniem Gittoesa w cukrzycy wynikłej ze stosowania wysokich dawek sterydów (powyżej dawki równoważnej 40 mg prednizolonu/dzień) leczeniem z wyboru jest jednak insulinoterapia [15].
Ze względu na podkreślane przez wielu autorów podobieństwo w mechanizmie powstawania cukrzycy sterydowej i cukrzycy typu 2 u osób dorosłych z nieznacznie podwyższonymi glikemiami celowe wydaje się stosowanie w uzasadnionych przypadkach doustnych leków hipoglikemizujacych [22]. Jednak ze względu na brak dużych randomizowanych badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leków doustnych w cukrzycy sterydowej wielu autorów uważa, że jedynym zalecanym sposobem leczenia jest insulinoterapia [23–30]. W odniesieniu do dzieci insulinoterapia w połączeniu z dietą cukrzycową jest jedyną skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. Dawki insuliny, ilość wstrzyknięć należy indywidualizować w zależności od wartości glikemii.
U wszystkich obserwowanych przez nas pacjentów objawy cukrzycy ustąpiły wraz z zakończeniem steroidoterapii. Przemijający charakter cukrzycy sterydowej u dzieci leczonych z powodu ALL obserwowali również inni autorzy [31–33].
Według Mohna i wsp. chemioterapia może uszkadzać część zewnątrzwydzielniczą trzustki [34].
Podobnie jak w naszych badaniach brak zaburzeń części zewnątrzwydzielniczej trzustki podczas leczenia ALL obserwowała Angela M. Spinola-Castro i wsp. [19]. Jednak zdaniem innych autorów podczas stosowania L-asparaginazy u 2–16% dzieci występuje zapalenie trzustki [35, 36].

Wnioski
1. Zastosowanie L-asparaginazy oraz steroidów w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
2. U pacjentów z wartościami glikemii poniżej 230 mg/dl normalizację glikemii uzyskiwano poprzez zastosowanie diety cukrzycowej.
3. U pacjentów z wartościami glikemii przekraczającymi 250 mg/dl leczeniem z wyboru była dieta oraz insulinoterapia.
4. Ukończenie steroidoterapii wiązało się ze stopniową redukcją dawek insuliny, a następnie zakończeniem insulinoterapii.
5. U żadnego z pacjentów po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego nie obserwowano trwałej cukrzycy.

Piśmiennictwo

1. Den Boer M.L., van Slegtenhorst M., De Menezes R.X. et al.; A subtype of childhood acute lymphoblastic leukaemia with poor treatment outcome: a genome-wide classification study; Lancet Oncol. 2010:2, 125

2. Bhatia S., Landier W.; Evaluating survivors of pediatric cancer; Cancer J. 2005:11, 340

3. Hunger S.P., Lu X., Devidas M. et al.; Improved survival for children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia between 1990 and 2005: a report from the children’s oncology group; J. Clin. Oncol. 2012:30, 1663

4. Salzer W.L., Devidas M., Carroll W.L. et al.; Long-term results of the pediatric oncology group studies for childhood acute lymphoblastic leukemia 1984-2001: a report from the children’s oncology group; Leukemia 2010:24, 355

5. Gaynon P.S., Angiolillo A.L., Carroll W.L. et al.; Long-term results of the children’s cancer group studies for childhood acute lymphoblastic leukemia 1983-2002: a Children’s Oncology Group Report; Leukemia 2010:24, 285

6. Laugel V., Escande B., Entz-Werle N., Mazingue F., Ferster A., Bertrand Y., Missud F., Lutz P.; Severe acute pancreatitis in children receiving asparaginase: Multicenter retrospective study [Pancréatites aiguës sévères à l’asparaginase chez l’enfant: Étude rétrospective multicentrique]; Archives de Pediatrie 2005:12, 34

7. Alves C., Chaves C., Souza M.; Transient diabetes mellitus related to L-asparaginase therapy [Diabetes melito transitório relacionado à terapia com L-asparaginase] a Serviço de Endocrinologia Pediátrica, Faculdade de Medicina, Universidade Federal da Bahia, Salvador; BA Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia 2007:51, 635

8. Carpentieri U., Balch M.T.; Hyperglycemia associated with the therapeutic use of L-asparaginase: Possible role of insulin receptors; J. Pediatr. 1978:93, 775

9. Rao S.P., Castells S.; Hyperglucagonemia In L-asparaginase induced diabetes mellitus; Am. J. Pediatr. Hematol. Oncol. 1986:8, 83

10. Weetman R.; Latent onset of clinical pancreatitis in children receiving-asparaginase therapy; Cancer 1974:19, 581

11. Meyer G., Badenhoop K.; Glucocorticoid- induced insulin resistance and diabetes mellitus. Receptor-, postreceptor mechanism, local cortisone action, and new aspects of antidiabetic therapy; Med. Klin. 1998:5, 266

12. Nicod N., Giusti V., Besse C. et al.; Metabolic adaptations in dexamethasone-induced insulin resistance in healthy volunteers; Obesity Research 2003:11, 625

13. Yoon J., Puigserver P., Chen G. et al.; Control of hepatic gluconeogenesis through the transcriptional coactivator PGC-1; Nature 2001:413, 131

14. Iwamoto T., Kagawa Y., Naito Y. et al.; Steroid-induced diabetes mellitus and related risk factors In patients with neyrologic diseases; Pharmacotherapy 2004:24, 508

15. Gittoes N., Ayuk J., Ferner R.; Drug-induced diabetes. W: Pikkuo J., Wiliams G.N. (red.) Textbook of Diabetes 1; Blackwell Science 2003:26, 8

16. Knoderer H.M., Robarge J., Flockhart D.A.; Predicting asparaginase-associated pancreatitis; Pediatr. Blood Cancer 2007:49, 634

17. Venkatraman R., Jayashree M., Singhi S. et al.; Hyperglycemic hyperosmolar nonketotic syndrome in a child with acute lymphoblastic leukemia undergoing induction chemotherapy: Case report; J. Pediatr. Hematol/Oncol. 2005:27, 234

18. Hsu Y.J., Chen Y.C., Ho C.L. et al.; Diabetic ketoacidosis and persistent hyperglycemia as long-term complications of L-asparaginase-induced pancreatitis; Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 2002:65, 441

19. Siviero-Miachon A.A., Spinola-Castro A.M., Guerra-Junior G.; Detection of metabolic syndrome features among childhood cancer survivors: A target to prevent disease; Vasc. Health Risk Manag. 2008:4, 825

20. Hoffmeister P.A., Storer B.E., Sanders J.E.; Diabetes mellitus in long-term survivors of pediatric hematopoietic cell transplantation; J. Pediatr. Hematol/Oncol. 2004:26, 81

21. Belgaumi A.F., Al-Bakrah M., Al-Mahr M. et al.; Dexamethasone-associated toxicity during induction chemotherapy for childhood acute lymphoblastic leukemia is augmented by concurrent use of daunomycin; Cancer. 2003:97, 2898

22. Tatoń J.; Doustne leki hipoglikemizujące. W: Tatoń J., Czech A. Diabetologia; PZWL Warszawa 2001:1, 338

23. Roberson J.R., Raju S., Shelso J. et al.; Diabetic ketoacidosis during therapy for pediatric acute lymphoblastic leukemia; Pediatr. Blood Cancer. 2008:50, 1207

24. Howard S.C., Pui C.H.; Endocrine complications in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia; Blood Rev. 2002:16, 225

25. Weiser M.A., Cabanillas M.E., Konopleva M. et al.; Relation between the duration of remission and hyperglycemia during induction chemotherapy for acute lymphocytic leukemia with a hyperfractionated cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, and dexamethasone/methotrexate-cytarabine regimen; Cancer. 2004:100, 1179

26. Baillargeon J., Langevin A.M., Mullins J. et al.; Transient hyperglycemia in Hispanic children with acute lymphoblastic leukemia; Pediatr. Blood Cancer. 2005:45, 960

27. Cetin M., Yetgin S., Kara A. et al.; Hyperglycemia, ketoacidosis and other complications of L-asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia; J. Med. 1994:25, 219

28. Sonabend R.Y., McKay S.V., Okcu M.F. et al.; Hyperglycemia during induction therapy is associated with increased infectious complications in childhood acute lymphocytic leukemia; Pediatr. Blood Cancer. 2008:51, 387

29. Lowas S.R., Marks D., Malempati S.; Prevalence of transient hyperglycemia during induction chemotherapy for pediatric acute lymphoblastic leukemia; Pediatr. Blood Cancer. 2009:52, 814

30. Neville K.A., Cohn R.J., Steinbeck K.S. et al.; Hyperinsulinemia, impaired glucose tolerance, and diabetes mellitus in survivors of childhood cancer: Prevalence and risk factors; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006:91, 4401

31. Parlman K., Ehrlich R.M.; Steroid diabetes in Childhood; Am. J. Child. 1982:136, 64

32. Skomra S., Przybylska T.; Przejściowa cukrzyca z kwasicą ketonowa w przebiegu stosowania L-asparaginazy u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną; Pol. Tyg. Lek. 1992:47, 31

33. Wang Y.J., Chu H.Y., Shu S.G. et al.; Hyperglycemia induced by chemotherapeutic agents used in acute lymphoblastic leukemia: Report of three cases; Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 1993:51, 457

34. Mohn A., DiMarzio A., Capanna R. et al.; Persistence of impaired pancreatic β-cell function in children treated for acute lymphoblastic leukaemia; Lancet. 2004:363, 127

35. Top P.C., Tissing W.J., Kuiper J.W. et al.; L-asparaginase-induced severe necrotizing pancreatitis successfully treated with percutaneous drainage; Pediatr. Blood Cancer. 2005:44, 95

36. Kourti M., Tragiannidis A., Makedou A. et al.; Metabolic syndrome in children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia after the completion of chemotherapy; J. Pediatr. Hematol/Oncol. 2005:27, 499

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Stosowanie profilaktycznej dawki Alfakalcidolu niezależnie od wieku ...

Przydatność oznaczania hemoglobiny glikowanej mierzonej we krwi włoś ...

Ocena związku pomiędzy surowiczymi stężeniami końcowych produktów gl ...

Ocena rozwoju somatycznego młodzieży z cukrzycą typu 1 na podstawie ...

Choroba Dühringa u dzieci z cukrzycą typu 1 ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT