Endokrynologia Pediatryczna, Tom 2 | Rok 2003 | Nr 1(2)
DOI: 10.18544/EP-01.02.01.1044PDF

Rodzinne występowanie raka tarczycy

Marek Niedziela

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu


Słowa kluczowe: rak tarczycy, predyspozycja genetyczna, dzieci

Streszczenie

Zdecydowana większość przypadków raka tarczycy ma charakter sporadyczny. Postać dziedziczna raka występuje najczęściej w grupie raka rdzeniastego (25%). Tylko 5% przypadków raka brodawkowatego ma charakter rodzinny, a inne typy raka tarczycy (pęcherzykowy, wyspowy, anaplastyczny) jeszcze rzadziej występują rodzinnie. W pracy opisano aktualny pogląd na temat rodzinnej predyspozycji do wystąpienia raka tarczycy. Znajomość tego zagadnie­nia, a szczególnie współwystępowania raka tarczycy w zespołach mnogich nowotworów może pozwolić na szybkie wykrycie poszczególnych nowotworów i określić zagrożenie nowotworem u członków ich rodzin.


Wstęp


Guzki tarczycy, dość powszechnie występując u dorosłych, stanowią trudny problem diagnostyczny, jeśli są wykryte u dzieci. Jednak u dzieci łatwiej wybrać najlepszy sposób postępowania w związku z tym, że guzy te są najczęściej nowotworami, łagodnymi bądź złośliwymi. Guzy nowotworowe wymagają leczenia operacyjnego i następowego leczenia ukierunkowanego w zależności od ostatecznego wyniku badania histopatologicznego. Obciążo­ny wywiad rodzinny w zakresie chorób tarczycy i / lub chorób nowotworowych zajmuje istotne miejsce w algorytmie postępowania diagnostyczno-lecz    niczego i wpływa na wybór metody leczenia. Każ­    dorazowo pojawiają się pytania: czy obecność guz­ka nowotworowego u dziecka ma charakter spora­dyczny, czy jest uwarunkowana rodzinnie oraz czy    rak tarczycy jest jedynym nowotworem, czy też stanowi element zespołu chorobowego np. zespołu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielni­czej MEN 2A lub MEN 2B. O ile w grupie wszyst­kich raków tarczycy około 5-10% uważa się za po­staci dziedziczne, to w grupie raka rdzeniastego tar­czycy ten odsetek sięga nawet 25% [1–2].

Rak rdzeniasty tarczycy

Rak rdzeniasty tarczycy (MTC) wywodzi się z komórek okołopęcherzykowych C tarczycy i jest najczęstszym dziedzicznym nowotworem tarczy­cy. Komórki C tarczycy produkują i wydzielają w nadmiarze kalcytoniny. Kalcytonina była przez lata uznawana za istotnego antagonistę działania para­thormonu, hormonu wydzielanego przez przytar­czyce, jednak obecnie uważa się, że jej fizjologicz­ne znaczenie u dorosłych pozostaje niewielkie. Pod­wyższone stężenie kalcytoniny jest bardzo czułym i specyficznym markerem MTC. W diagnostyce róż­nicowej podwyższonego stężenia kalcytoniny (nor­ma < 10 pg/ml) uwzględnić należy stany następują­ce: (1) ciążę, (2) stosowanie leków antykoncepcyj­nych, (3) niewydolność nerek, (4) choroby wątro­by i (5) różne guzy nowotworowe. 3-krotny wzrost stężenia kalcytoniny (w stosunku do stężenia pod­stawowego) w teście z pentagastryną jest uznany za wystarczający do podejrzewania MTC. W przypad­ku guzów zaawansowanych może występować od­różnicowanie się guza z następowym obniżeniem produkcji i wydzielania kalcytoniny. Wówczas markerem tak zaawansowanej postaci MTC jest an­tygen karcinoembrionalny (CEA) – norma do 10 ng/ml [3].
Częstość występowania MTC waha się w gra­nicach 5-10% ogółu przypadków raka, w analizie zaś obejmującej dzieci i młodzież z chorobą guzko­wą tarczycy poniżej 19 roku życia w regionie wiel­kopolskim w latach 1996-2000 zanotowano 1 przy­padek, co stanowiło 2,7% wszystkich przypadków raka [4].
Uważa się, że tylko 25% wszystkich przypad­ków MTC ma podłoże dziedziczne (hMTC), a po­zostałe 75% to przypadki sporadyczne [1–3]. Postaci rodzinne MTC występują w następujących formach:
1. Izolowana rodzinna postać MTC (FMTC),
2. Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrz­wydzielniczej (Multiple Endocrine Neoplasia):
a) MEN 2A (zespół Sipple’a), b) MEN 2B.
Istnieją warianty zespołu MEN2A, w których dodatkowo występuje liszaj amyloidowy skó­ry (MEN2A/CLA) oraz choroba Hirschprunga (MEN2A/HD). Według niektórych autorów warian­tami zespołu MEN2A są FMTC, a także rodzinnie występujący guz chromochłonny [5].
W przypadkach sporadycznych FMTC i MEN 2A mogą nie być rozpoznawane w okresie dzie­cięco-młodzieżowym. Z kolei, MEN 2B jest moż­liwy do wykrycia w każdym wieku, nawet bezpo­średnio po urodzeniu, gdyż zmiany o charakterze zwojakonerwiaków języka i warg mogą być już wówczas stwierdzone (obserwacje własne). Rów­nież bardzo wcześnie, tj. ok. 2 roku życia, moż­na stwierdzić zmiany okulistyczne, jak: pogrubie­nie nerwów rogówki, nerwiaki spojówki czy posze­rzenie naczyń spojówkowych przy rąbku rogówki [6]. Nerwiaki w śluzówce przewodu pokarmowego mogą również wyprzedzać o wiele lat pojawienie się ogniska MTC. Objawy związane z ich występo­waniem mogą być niecharakterystyczne i obejmo­wać: zaparcia, biegunki, niedobór masy ciała, ból brzucha, trudności w połykaniu. Część dzieci mo­gła być nawet operowana z powodu ww. objawów. Znajomość fuch faktów pozwala na szybkie wykry­cie zagrożenia rozwoju MTC i podjęcie właściwe­go postępowania (profilaktyczna tyreoidektomia) [5]. Charakterystyka poszczególnych postaci dzie­dzicznego raka rdzeniastego tarczycy została przed­stawiona w tabeli I.


Dzięki zastosowaniu metod biologii molekular­nej obecnie w więcej niż 95% przypadków dzie­dzicznego MTC stwierdza się mutacje onkoge­nu RET w linii germinatywnej [7–8]. Gen zloka­lizowany jest na chromosomie 10, a jego mutacje mają charakter mutacji aktywnych (garo of func­tion) i dziedziczone są w sposób autosomalny do­minujący [9–10]. Onkogen RET koduje receptor ki­nazy tyrozynowej i ulega ekspresji w tkankach po­chodzących z grzebieni nerwowych, włączając ko­mórki układu nerwowego ośrodkowego i obwodo­wego oraz tkanki neuroendokrynowe. Prawie wszy­scy pacjenci omawiani w literaturze, u których wy­konano zabieg profilaktycznej tyreoidektomii, pre­zentowali morfologiczne zmiany w obrębie komó­rek C tarczycy. Zmiany te określono jako hiperpla­zję komórek C, uważaną za stan pre-MTC; wystę­powały też ogniska MTC, którym mogły towarzy­szyć dodatkowo zmiany przerzutowe w węzłach. Ryzyko wystąpienia przerzutów do węzłów chłon­nych szyjnych bocznych wzrasta znacząco powyżej 15 roku życia i dlatego poza tym wiekiem limfade­nektomia jest wykonywana rutynowo u każdego pa­cjenta z MTC. MTC towarzyszący zespołowi MEN 2B cechuje się największą agresywnością. stąd tak ważna jest u tych pacjentów wczesna diagnoza i le­czenie już w pierwszym roku życia (całkowita ty­reoidektomia włącznie z obustronną limfadenekto­mią), co istotnie poprawia rokowanie u tych pacjen­tów. Zdecydowana większość (95%) pacjentów z zespołem MEN 2B jest nosicielem mutacji w ekso­nie 16 (kodon 918), podobnie jak w przypadku spo­radycznego MTC [5]. Izolowany zespół nerwiaków śluzówki nie ujawnił ww. mutacji i stąd taką izo­lowaną postać zaburzeń trudno zaliczyć do niety­powej postaci zespołu MEN 2B [11]. Za jego wy­stąpienie są odpowiedzialne prawdopodobnie inne geny aniżeli onkogen RET. Z kolei w zespole MEN 2A najczęściej występuje mutacja w eksonie 11 (ko­don 634) – 85% [5]. Lokalizację nieprawidłowości genetycznych onkogenu RET w poszczególnych postaciach klinicznych zespołu mnogiej gruczola­kowatości przedstawiono na rycinie 1.


Badania diagnostyczne:
•    Badania hormonalne: kalcytonina (ew. test sty­mulacyjny z pentagastryną u nosicieli mutacji on­kogenu RET), PTH, ACTH, FT3, FT4, TSH.
•    Wykładniki gospodarki Ca-P: wapń, fosfor, ma­gnez, fosfataza zasadowa.
•    Markery nowotworowe: CEA.
•    Dobowa zbiórka moczu na zawartość VMA i do­paminy.
•    Wielokrotne pomiary ciśnienia tętniczego.
•    Badania obrazowe: USG szyi i jamy brzusznej, KT lub MR szyi, klatki piersiowej – dla miejscowej i odległej oceny stopnia inwazji raka tarczycy (prze­rzuty); rozważyć badanie scyntygraficzne tarczycy.
•    MR klatki piersiowej i nadnerczy – dla poszuki­wania ew. rozrostu tkanki chromochłonnej (85-90% lokalizacja nadnerczowa, 10-15% lokalizacja poznadnerczowa).
• Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (w przypadku obecności guzka tarczycy).
•    Analiza genu RET [12–14].
•    Badanie okulistyczne.
Postępowanie lecznicze:
1. Rodzaj zabiegu – całkowita tyreoidektomia z wycięciem węzłów chłonnych szyjnych środko­wych (w każdym przypadku MTC o lokalizacji tar­czycowej także bez obecności miejscowych prze­rzutów węzłowych).
2. Czas wykonania profilaktycznej tyreoidektomia: 1 rok życia – MEN 2B,
5-6 rok życia – MEN 2A i FMTC.
3. Konieczne jest potwierdzenie lub wykluczenie współistnienia guza chromochłonnego w nadner­czu(ach) lub o innej lokalizacji. Guz chromochłon­ny należy usunąć wcześniej aniżeli guz tarczycy, gdyż nieoczekiwany nadmiar uwalnianych kate­cholamin może spowodować stan zagrożenia ży­cia w trakcie zabiegu operacyjnego guza tarczycy. Może być to pierwsza manifestacja kliniczna obec­ności guza chromochłonnego. Guz chromochłonny występuje w obu nadnerczach w 50-80%.
4. Pooperacyjne leczenie zastępcze L-tyroksyną – TSH w przedziale 1,0-2,0 µIU/mL (nie ma wska­zań do leczenia supresyjnego) [3].

Rak brodawkowaty tarczycy

Odmienny jest mechanizm molekularny powsta­wania nierdzeniastego raka tarczycy wywodzącego się z pojedynczej komórki pęcherzykowej tarczy­cy (ryc. 2). W literaturze odnotowano występowa­nie rodzinne raka brodawkowatego tarczycy (PTC), jednak nie udowodniono, aby defekt tylko jedne­go genu był odpowiedzialny za to zjawisko, tak jak RET onkogen w przypadku MTC. Jednak istnie­je kilka genów-kandydatów, które mogą odgrywać rolę w patogenezie rodzinnej postaci PTC, gdzie PTC może być elementem zespołu, w którym wy­stępują także raki innych narządów. 5% wszystkich PTC stanowią postaci rodzinne, przy czym uważa się, że typ dziedziczenia jest autosomalny dominu­jący o niepełnej penetracji [16–17] (tab. II).


Rak pęcherzykowy tarczycy

Rzadko występują formy dziedziczne raka pęcherzykowego tarczycy (FTC), ale właśnie ten typ raka, a nie PTC, występuje znacznie częściej w chorobie Cowdena (PTEN – l Oq23.3).

Rak anaplastyczny tarczycy

Mutacje somatyczne białka p53 są charaktery­stycznymi zmianami genetycznymi w raku anaplastycznym tarczycy (ATC) [28]. Ciekawy jest fakt, że mutacja genu supresorowego p53 w lini germinatywnej (zespół Le Fraumeni) jest przyczyną powstania mnogich nowotworów (mięsaki, rak piersi przedmenopauzalny, guzy OLTN, białaczki, raki kory nadnerczy), lecz bez obecności ATC [29].

Zespół MEN 1


W skład zespołu wchodzą: (1) nadczynność przytarczyc (85%), (2) guzy wywodzące się z wysp Langerhansa trzustki (75%), (3) guzy przysadki (10-60%) a także, znacznie rzadziej (4) guzy nadnercza, (5) łagodne guzy tarczycy (bardzo rzadko raki) oraz (6) rakowiaki grasicy i oskrzela oraz (7) tłuszczaki. Gen kodujący (MEND ten zespół, zlokalizowany na chromosomie 11, spełnia funkcję genu supresorowego w warunkach prawidłowych. Gen MEN1 koduje białko meninę (z ang. menin), a jego defekt (loss of function) jest odpowiedzialny za wystąpienie cech ww. zespołu [30].
Wrodzone defekty w obrębie komórki pęcherzykowej tarczycy a predyspozycja do nowotworu złośliwego:
a) TPO – 2p24-25 – defekt genu peroksydazy tarczycowej odpowiedzialny za wrodzoną hipotyreozę, wydaje się mieć istotny wpływ na indukcję rozwoju raka pęcherzykowego tarczycy u tych dzieci, gdyż dotyczył wszystkich przypadków dotąd opublikowanych, z wyjątkiem 1 raka brodawkowatego [31–35]. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy jest prawdopodobne, że krytyczny region, którego mutacja może zainicjować proces nowotworowy, obejmuje odcinek 2505-2511 w eksonie 14 genu TPO [36–39].
b) PDS – 7g22-31.1 – defekt pendryny (z ang. pendrin) w zespole Pendreda, potwierdzony u pacjenta z inwazyjną formą raka pęcherzykowego z towarzyszącą transformacją anaplastyczną [40].
c) NIS – 19p12 – defekt symportera jodkowo-sodowego, nie został udokumentowany w literaturze odnośnie do predyspozycji do raka tarczycy, ale stwierdzono obniżoną ekspresję tego biała w rakach, szczególnie zaś w raku anaplastycznym (brak ekspresji) [41].
d) Tg – 8g24 – mutacj a genu tyreoglobuliny, odgrywa istotną rolę wśród przyczyn wrodzonej hipotyreozy przebiegającej z wolem, jednakże nie scharakteryzowano dotąd bezpośredniego związku określonej nieprawidłowości genetycznej z rozwojem guza nowotworowego.
e) TSHR – 14g31 – nie udowodniono dotąd, że aktywna mutacja genu dla receptora TSH mogłaby spowodować transformację nowotworową złośliwą w kierunku nierdzeniastego raka tarczycy o podłożu rodzinnym. Ciekawym spostrzeżeniem jest jednak fakt, że w chromosomie 14, w bliskim sąsiedztwie genu TSHR, obecne są inne geny, jak MNG1 (14g32) oraz GD-1 (14g31) [42].
f) PAX-8 – 2g12-q14 – mutacja nawet pojedynczego apelu tego czynnika transkrypcyjnego powoduje wrodzoną hipotyreozę najczęściej z hipoplazją, rzadziej ektopią, co w efekcie nie powoduje wola, a tym samym wola guzkowego [43]. Czynnik ten odpowiedzialny jest za ekspresję genu TPO oraz genu Tg [44].
g) MNG1 (14g31) [45] oraz MNGs (Xp22) [46] wydają się odgrywać znaczącą rolę w powstawaniu rodzinnego wola wieloguzkowego, ale o charakterze nienowotworowym.

Wnioski

Dotychczasowe badania wskazują, że raki wywodzące się z komórek pęcherzykowych maj ą heterogenne podłoże genetyczne w przeciwieństwie do raka rdzeniastego. W grupie raków nierdzeniastych szczególną uwagą należy objąć te rodziny, w których już odnotowano raka tarczycy lub też wystąpiły inne ww. nowotwory, będące elementami zespołu nowotworów mnogich.

Piśmiennictwo

1. Raue F., Kotzerke J., Reinwein D. et al.; Prognostic factors in medullary thyroid carcinoma: evaluation of 741 patients from the German Medullary Thyroid Carcinoma Register; Clin. Invest. 1993:71, 7-12

2. Eng C.; Familial papillary thyroid cancer – urany syndromes, too urany styles; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2000:85(5), 1755-1756

3. Gimm 0., Sutter T, Dralle H.; Diagnosis and therapy of sporadic and Familial medullary thyroid carcinoma; J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2001:127, 156-165

4. Niedziela M.; Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży w regionie wielkopolskim – analiza klinicznych i genetycznych czynników występowania nowotworu. Rozprawa habilitacyjna, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2002

5. Gagel R.F.; Polyendocrine disorders: multiple endocrine neoplasia. [w:] Williams Textbook of Endocrinology. Red. Wilson J.D., Foster D.W., Kronenberg H.M., Reed Larsen P. 9th edition; W.B. Saunders Company Philadelphia 1998, 1627-1649

6. Holmes J.M., Engel J.M., Ticho B.H et al.:; Syndromes with ophthalmic manifestations. [w:] Pediatric ophthalmology and strabismus. Red. Wright K.W.; Mosby 1995, 714-716

7. Mulligan L.M., Marsh D.J., Robinson B.G. et al.; Genotype-phenotype correlation in multiple endocrine neoplasia type 2: report of the Intemational RET Mutation Consortium; J. Intem. Med. 1995:238, 343-346

8. Eng C., Clayton D., Scuffenecker I. et al.; The relationship between specific RET proto-oncogene mutations and disease phenotype in multiple endocrine neoplasia type 2: International RET Mutation Consortium analysis; J. Am. Med. Assoc. 1996:276, 1575-1579

9. Donis-Keller H., Dou S., Chi D. et al.; Mutations in the RET proto-oncogene are associated with MEN 2A and FMTC; Hum. Mol. Genet. 1993:2, 851-856

10. Mulligan L.M., Kwok J.B., Healey C.S. et al.; Germ-line mutations of the RET proto-oncogene in multiple endocrine type 2A; Nature 1993:363, 458-460

11. Gordon C.M., Majzoub J.A., Marsh D.J. et al.; Four cases of mucosal neuroma syndromes multiple endocrine neoplasm 2B or not 2B; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1998:83(1),17-20

12. Offit K., Biesecker B.B., Burt R.W. et al.; Statement of the American Socjety of Clinical Oncology – genetic testing for cancer susceptibility; J. Clin. Oncol. 1996:14,1730-1736

13. Wohlik N., Cote G.J., Evans D.B. et al.; Application of genetic screening information to the management of medullary thyroid carcinoma and multiple endocrine neoplasia type 2; Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 1996:25, 1-25

14. Wiench M., Wygoda Z., Gubala E. et al.; Estimation of risk of inherited medullary thyroid carcinoma in apparent sporadic patients; J. Clin. Oncol. 2001:19(5), 1374-1380

15. Gimm O.; Thyroid cancer; Cancer letters 2001:163, 143-156

16. Malchoff C.D., Malchoff D.M.; The genetics of hereditary nonmedullary thyroid carcinoma; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002:87(6), 2455-2459

17. Fagin J.A.; Familial nonmedullary thyroid carcinoma – the case for genetic susceptibility; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1997:82(2), 342-344

18. Malchoff C.D., Sarfarazi M.S., Tendler B. et al.; Papillary thyroid carcinoma associated with papillary renal neoplasia: genetic linkage analysis of a distinct heritable tumor syndrome; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2000:85, 1758-1764

19. Canzian F., Amati P., Harach R. et al.; A gene predisposing to familial thyroid tumors with celt oxyphilia maps to chromosome 19p13.2; Am. J. Hum. Genet. 1998:63, 1743-1748

20. Bevan S., Pal T., Greenberg C.R. et al.; A comprehensive analysis of MNG1, TC01, fPTC, PTEN, TSHR and TRKA in familial nonmedullary thyroid cancer: confirmation of linkage to TCO1; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001:86(8), 3701-3704

21. Cohen A.J., Li F.P., Berg S. et al.; Hereditary renal cell carcinoma asociated with chromosomel translocation; N. Engl. J. Med. 1997:301, 592-595

22. Plail R.O., Bussey H.J.R., Glazer G., Thomson J.P.S.; Adenomatous polyposis: an association with carcinoma of the thyroid; Br. J. Surg. 1987:74, 377-380

23. Bell B., Mazzaferri E.L.; Familial adenomatous polyposis (Gardner’s syndrome) and thyroid carcinoma. A case report and review of the literature; Dig. Dis. Sci. 1993:38, 185-190

24. Kinzler K.W., Nilbert M.C., Su N.K.L.; Identification of FAP locus genes from chromosome 5g21; Science 1991:253, 661-664

25. Mallory S.B.; Cowden syndrome (multiple hamartoma syndrome); Dermatol. Clin. 1995:13, 27-31

26. Liaw D., Marsh D.J., Li J. et al.; Germline mutations of the PTEN gene in Cowden disease, an inherited breast and thyroid cancer syndrome; Nat. Genet. 1997:16, 64-67

27. McKay J.D., Lesueur F., Jonard L. et al.; Localization of a susceptibility gene for familial nonmedullary thyroid carcinoma to chromosome 2g21; Am. J. Hum. Genet. 2001:69, 440-446

28. Fagin J.A., Matsuo K., Karmarkar A. et al.; High prevalence of mutations of the p53 gene in poorly differentiated human thyroid carcinomas; J. Clin. Invest. 1992:91, 179-184

29. Levine A.; p53, the cellular gatekeeper for growth and division; Cell 1997:88, 323-331

30. Larsson C., Skogseid B., Oberg K., Nakamura Y.; Multiple endocrine neoplasia type 1 gene maps to chromosome 11 and is lost in insulinoma; Nature 1988:332, 85-87

31. Morris H.P., Dalton A.J., Green G.D.; Malignant thyroid tumors occurring in the mouse after prolonged hormonal unbalance during the ingestion of thiouracil; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1951:11, 1281-1285

32. Medeiros-Neto G., Stanbury J.B.; Inherited disorders of the thyroid system; CRC Press, Boca Raton 1994, 207-218

33. Yashiro T., Ito K., Akiba M. et al.; Papillary carcinoma of the thyroid arising from dyshormonogenetic goiter; Endocrinol. Jpn. 1987:34, 955-964

34. Cooper D.S., Axelrod L., De Groot L.J. et al.; Congenital goiter and the development of metastatic follicular carcinoma with evidence for a leak of nonhormonal iodide: clinical, pathological, kinetic, and biochemical studies and a review of the literature; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1981:52, 294-306

35. Crooks J., Greig W.R., Branwood A.W.; Dyshormonogenesis and carcinoma of the thyroid gland; Scot. Med. J. 1963:8, 303

36. Medeiros-Neto G., Gil-da-Costa M.J., Santos C.L.S. et al.; Metastatic thyroid carcinoma arising from congenital goiter due to mutation in the thyroperoxidse gene; J. Clin. Endocrinol. Metab. 1998:83, 4162-4166

37. Kotani T., Umeki K., Yamamoto I. et al.; A novel mutation in the human thyroid peroxidase gene resulting in a total iodide organification defect; J. Endocrinol. 1999:160, 267-273

38. Kotani T., Umeki K., Yamamoto I. et al.; lodide organification defects resulting from cosegregation of mutated and null thyroid peroxidase alleles; Mol. Cell. Endocrinol. 2001:182(1), 61-68

39. Niedziela M., Ambrugger P., Krude H. et al.; TPO gene as a candidate gene in the pathogenesis of thyroid neoplasia of patients with congenital hypothyroidism; J. Endocrinol. Invest. 2001:24, suppl. 6, 431.2

40. Camargo R., Limbert E., Gillam M. et al.; Aggressive metastatic follicular thyroid carcinoma with anaplastic transformation arising from a long-standing goiter in a patient with Pendred’s syndrome; Thyroid 2001:11(10), 981-988

41. Czamocka B., Pastuszka D., Lyczkowska A. et al.; lodide symporter and thyroid peroxidase (TPO) expression in thyroid epithelial cancer; J. Endocrinol. Invest. 2001:24, suppl. 6, 48

42. Tomer Y, Barbesino G., Greenberg D.A. et al.; Linkage analysis of candidate genes in autoimmune thyroid disease. III. Detailed analysis of chromosome 14 localizes Graves’ Disease-1 (GD-1) close to multinodular goiter-1 (MNG-1); J. Clin. Endocrinol. Metab. 1998:83(12), 4321-4327

43. Macchia P.E., Lapi P., Krude K. et al.; PAX8 mutations associated with congenital hypothyroidism caused by thyroid dysgenesis; Nat. Genet. 1998:19, 83-86

44. Zannini M., Francis-Lang H., Plachov D., Di Lauro R.; Pax-8, a paired domain-containing protein, binds to a sequence overlapping the recognition site of a homedomain and activates transcription from two thyroid-specific promoters; EMBO J. 1992:12, 4230-4241

45. Bignell G.R.: Canzian F., Shayeghi M. et al.; Familial nontoxic multinodular thyroid goiter locus maps to chromosome 14q but does not account for familial nonmedullary thyroid cancer; Am. J. Hum. Genet. 1997:61, 1123-1130

46. Capon F., Tacconelli A, Giardina E.; Mapping a dominant form of multinodular goiter to chromosome Xp22; Am. J. Hum. Genet. 2000:67,1004-1007

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Miejsce propyltiouracylu (PTU) w leczeniu nadczynności tarczycy u dz ...

...

Rozwój dzieci matek z zaburzeniami czynności tarczycy ...

Ocena leczenia L-tyroksyną otyłych dzieci z subkliniczną niedoczynno ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT